‘Welcome to Fantasy Finland!’ : Integration as a cultural process in Information Packages of Finnish Ministries in years 2000-2018

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6199-4
Title: ‘Welcome to Fantasy Finland!’ : Integration as a cultural process in Information Packages of Finnish Ministries in years 2000-2018
Alternative title: "Tervetuloa fantasia-Suomeen!" : Kotoutuminen kulttuurisena prosessina suomalaisten ministeriöiden tietopaketeissa 2000-2018
Author: Bodström, Erna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Social Sciences
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i socialvetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-09-17
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6199-4
http://hdl.handle.net/10138/318438
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The study looks at integration as a cultural process and argues that in the process Finland and its citizens are built as a fantasy. Integration is one of the current challenges of the Finnish and European societies. The brief increase in the number of asylum seekers in 2015 has brought a growing number of people into the scope of the integration services and increased the importance of the way integration is implemented in the society as a whole. In Finland, integration has traditionally been studied either at the level of integration politics or practises. However, rarely do these two strains of research meet. Therefore, the current study builds a view of integration as a cultural process. That is, in addition to being produced through politics and practises, integration is also constructed through the way it is imagined in discourses and representations. The cultural process includes the ways movement, the nation state and citizenship are understood and, hence, the way integration and being ‘well integrated’ are interpreted. The research question of the current study is: What kind of cultural process of integration is constructed in the information packages for migrants? The study analyses 11 information packages produced by ministries in Finland in the years 2000–2018 and intended to guide the migrants during their first steps of integration. The packages are only one part of integration, but they are viewed here as an interface between the integration politics and practises. The study uses critical discourse analysis (CDA) as an overall framework and the tools of CDA, social semiotics and content analysis in the analysis of texts and images. The findings of the analyses are discussed together, utilising the three methods to support and contribute to each other. In the packages the migrants are invited to integrate into an embellished version of Finland, a fantasy of Finland. They thus reveal the best aspects of both the nation and its citizens while excluding the less favourable ones. The nation is constructed especially through the traditional aspects of the welfare state and nature, whereas citizenship is constructed in particular through working. In the cultural process of integration migrants are hence invited to integrate into specific areas of the society, particularly into the welfare state and the labour market, but not into the society or with its citizens at large.Tämä tutkimus tarkastelee kotoutumista kulttuurisena prosessina ja väittää, että kyseinen prosessi rakentuu fantasiana Suomesta ja sen kansalaisista. Kotoutuminen on yksi suomalaisten ja eurooppalaisten yhteiskuntien haasteista. Lyhytaikainen nousu turvapaikanhakijoiden määrässä on tuonut lisää ihmisiä kotoutumispalveluiden piiriin ja kasvattanut sen merkitystä, miten kotoutumisesta ja kotouttamisesta huolehditaan yhteiskunnassa laajemmin. Suomessa kotoutumista on perinteisesti tutkittu joko kotoutumispolitiikan tai -käytänteiden tasolla. Nämä kaksi tutkimussuuntaa ovat kuitenkin harvemmin yhdistyneet. Siksi tämä tutkimus rakentaa käsityksen kotoutumisesta kulttuurisena prosessina. Tämä tarkoittaa, että politiikan ja käytäntöjen lisäksi kotoutuminen rakentuu myös diskursseihin ja representaatioihin sisältyvissä kuvitelmissa. Kulttuurinen prosessi siis käsittää ne tavat, joilla muuttoliike, kansallisvaltio ja kansalaisuus ymmärretään, sekä ne tavat, joilla kotoutuminen ja sen onnistuminen tulkitaan. Tutkimuskysymys on: Millaisia kulttuurisia kotoutumisen prosesseja rakennetaan maahanmuuttajille suunnatuissa tietopaketeissa? Tutkimus analysoi 11:sta ministeriöiden vuosina 2000–2018 tuottamaa tietopakettia, joiden tarkoitus on ohjata maahanmuuttajia kotoutumisen alkuun. Paketit ovat vain yksi osa kotoutumisprosessia, mutta tässä tutkimuksessa niitä tarkastellaan kotoutumispolitiikan ja -käytänteiden välisenä yhtymäkohtana. Tutkimus käyttää kriittistä diskurssianalyysia yleisenä analyyttisenä viitekehyksenä ja sen sekä sosiaalisemiotiikan ja sisällönanalyysin työkaluja tekstien ja kuvien analyysissa. Analyysin tuloksia käsitellään yhdessä niin, että kolme eri metodia tukevat ja ruokkivat toisiaan. Tutkimuksen mukaan tietopaketit kutsuvat maahanmuuttajat kotoutumaan Suomen siloteltuun versioon, fantasia-Suomeen. Ne esittävät parhaat puolet sekä kansallisvaltiosta että kansalaisista jättäen samalla ulos vähemmän suotuisat puolet. Kansallisvaltio rakentuu varsinkin perinteisten hyvinvointivaltion ja luonnon varaan, kun taas kansalaisuutta rakennetaan erityisesti työn kautta. Virallinen diskurssi esittää kotoutumisen kaksisuuntaisena prosessina maahanmuuttajan ja yhteiskunnan välillä. Käytännössä myös kansalaisilla onkin kotoutumisessa olennainen rooli esimerkiksi työ- ja vuokramarkkinoiden portinvartijoina. Tietopaketit puolestaan esittävät kotoutumisen kaksisuuntaisena prosessina lähinnä maahanmuuttajien ja viranomaisten välillä ja jättävät tavalliset kansalaiset ja laajemman yhteiskunnan kotoutumisprosessin ulkopuolelle. Kotoutumisen kulttuurisessa prosessissa maahanmuuttajat siis kutsutaan kotoutumaan tietyille yhteiskunnan osa-alueille, erityisesti hyvinvointivaltioon ja työmarkkinoille, mutta ei yhteiskuntaan tai sen kansalaisten kanssa laajemmin.
Subject: valtiotieteet
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
WELCOMET.pdf 2.081Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record