Kunnallisten puheterapeuttien kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008263858
Title: Kunnallisten puheterapeuttien kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä
Author: Vuokko, Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008263858
http://hdl.handle.net/10138/318588
Thesis level: master's thesis
Degree program: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Moniammatillinen yhteistyö on muuttunut sosiaali- ja terveysalalla yhä tärkeämmäksi. Yhteistyö muiden alojen työntekijöiden kanssa on osa myös monen puheterapeutin arkea, ja menetelmän on havaittu hyödyttävän ammattilaisten työtä monin tavoin. Moniammatillisesta yhteistyöstä tehtyjen tutkimusten määrä on niin ikään kasvussa, joskin puheterapeuttien näkökulma on huomioitu vain harvoin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kahdessa pääkaupunkiseudun kunnassa työskentelevien perusterveydenhuollon puheterapeuttien sekä heidän kanssaan yhteistyötä tekevien muiden alojen ammattilaisten kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä. Haastatelluilta kysyttiin lisäksi heidän näkemyksiään yhteistyön hyvistä puolista ja haasteista, moniammatillisuuden huomioon ottamisesta opiskeluaikana sekä siitä, mitä ominaisuuksia ammattien välinen yhteistyö vaatii työntekijältä. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin helmi–maaliskuussa 2020 kahtena erillisenä ryhmähaastatteluna, joihin osallistui yhteensä kuusi puheterapeuttia, kolme psykologia, kolme toimintaterapeuttia ja yksi terveydenhoitaja. Haastattelut videoitiin ja litteroitiin tekstitiedostoiksi. Aineisto analysoitiin induktiivisen sisällönanalyysin keinoin, ja tuloksia tarkasteltiin aiempaan tutkimustietoon ja kirjallisuuteen vertaillen. Tulokset ja johtopäätökset. Haastateltujen puheterapeuttien työhön sisältyi useita erilaisia moniammatillisia käytäntöjä, ja puheterapeutit tekivät yhteistyötä monien muiden alojen ammattilaisten kanssa. Tiiveintä yhteistyö oli työntekijöiden omissa toimipisteissä, jossa eri alojen ammattilaiset muun muassa konsultoivat toisiaan ja tapasivat asiakkaita yhdessä. Moniammatillisen yhteistyön koettiin hyödyttävän työskentelyä monilla tavoilla, kun taas haittapuolet koettiin vähäisiksi. Haastateltujen mielestä moniammatillista yhteistyötä ei juurikaan huomioitu heidän opiskeluaikanaan, ja monet arvelivat, että etenkin lähialojen ammattilaisten työnkuvat olisi ollut hyödyllistä oppia tuntemaan jo opiskeluaikana. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella perusterveydenhuollon puheterapeutit näyttävät arvostavan mahdollisuutta moniammatilliseen yhteistyöhön. Yhteistyö vaikuttaa hyödyttävän heidän työtään sekä vähentävän työperäistä stressiä. Esimerkiksi haasteet aikatauluissa, tiedon kulussa ja työpaikan tilaratkaisuissa näyttävät vaikeuttavan eri alojen työntekijöiden välistä yhteistyötä. Logopedian opinnot vaikuttavat tämän tutkimuksen perusteella antavan melko vähäiset valmiudet moniammatilliseen työskentelyyn. Koska yhteistyö toisten alojen työntekijöiden kanssa kuuluu tavallisesti puheterapeuttien työnkuvaan, moniammatillisuuden sisällyttäminen nykyistä tiiviimmin osaksi logopedian opintoja olisi perusteltua.Objectives. Interprofessional collaboration has become increasingly important in health and social care. Collaboration with professionals in other fields is also part of the work of many speech therapists and the method has been found to benefit the work in many ways. The number of studies on interprofessional collaboration is also increasing, although the perspective of speech therapists is rarely considered. The purpose of this study was to investigate the experiences speech and language therapists and their team members of other professions have on interprofessional collaboration. The participants were primary health care employees working in two municipalities of the Helsinki Metropolitan Area. The interviewees were also asked about their views on the benefits and challenges of cooperation. In addition, it was investigated what skills the study period provided for the interviewees’ interprofessional work, as well as what qualities close cooperation requires from the employee. Methods. The study was conducted in February and March 2020 in two separate group interviews involving a total of six speech therapists, three psychologists, three occupational therapists and one nurse. The interviews were videotaped and transcribed into text files. The data was analysed by means of inductive content analysis, and the results were reviewed in the light of previous research and literature. Results and conclusions. The work of the speech therapists interviewed involved a variety of multidisciplinary practices, and the speech therapists collaborated with professionals in many other fields. The closest co-operation was in the employees' own offices, where professionals from different fields, among other things, consulted each other and met customers together. Interprofessional collaboration was thought to benefit the work in many ways, while the disadvantages were perceived to be minor. Interviewees felt that little attention was paid to interprofessional cooperation during their studies. Many felt that it would have been useful to get to know the job descriptions of future partners in particular during their studies. Based on the results of this study, speech therapists in primary health care seem to appreciate the opportunity for interprofessional collaboration. Cooperation seems to benefit their work as well as reduce work-related stress. For example, challenges in schedules, information flow, and workplace space solutions seem to make it difficult for workers to collaborate. Studies in speech therapy appear to provide rather limited skills for multidisciplinary work on the basis of this study. As cooperation with workers in other fields is usually part of the job description of speech therapists, the inclusion of multidisciplinarity more closely as part of speech therapy studies would be justified.
Subject: puheterapia
perusterveydenhuolto
moniammatillinen yhteistyö
ryhmähaastattelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vuokko_Leena_pro gradu_2020.pdf 872.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record