Synnyttäjän oikeudet potilaana : hyvä hoito ja kohtelu synnytyksessä tuomioistuinten, lainvalvontaviranomaisten ja potilasvahinkojen ratkaisuissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008263875
Title: Synnyttäjän oikeudet potilaana : hyvä hoito ja kohtelu synnytyksessä tuomioistuinten, lainvalvontaviranomaisten ja potilasvahinkojen ratkaisuissa
Author: Alenius, Kirsimarja
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008263875
http://hdl.handle.net/10138/318634
Thesis level: master's thesis
Discipline: Lääkintä- ja bio-oikeus
Medical and biolaw
Medicinal- och biorätt
Abstract: Lääkintäoikeudellinen tutkimus tarkastelee tärkeimpiä potilasoikeusnormeja, -käsitteitä ja -periaatteita. Tutkimuksen lähtökohtana on potilaslain 2 luvun potilaan oikeudet. Erityisesti 3 §:n hyvän hoidon ja kohtelun säännös on joustava normi, jonka merkitys täsmentyy jatkuvasti lainsoveltajien käytännön ratkaisutoiminnassa. Potilasoikeuksia koskevia säännöksiä on myös mm. perustuslaissa, potilasvahinkolaissa, ammattihenkilölaissa, terveydenhuoltolaissa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Potilaan oikeuksia määrittävät lisäksi terveydenhuollon ammattilaisten eettiset ohjeet ja lääkintäoikeuden oikeusperiaatteet. Tutkimuksen erityiskysymyksenä on synnyttäjäpotilaan oikeudet. Tarkoituksena on selvittää, millaisen sisällön hyvän hoidon ja kohtelun säännös saa tuomioistuinkäytännön, yleisen laillisuusvalvonnan, terveydenhuollon ammatinharjoittamisvalvonnan sekä potilasvahinkolautakunnan ratkaisuissa. Potilasoikeuksia koskeva ratkaisukäytäntö osoittaa laadultaan hyvän hoidon toteutuvan lääketieteellisesti perustellulla, ammattitaitoisella ja huolellisella hoidolla. Potilaan oikeuteen hyvään hoitoon kuuluu yhtä oleellisena osana hyvän kohtelun vaatimus, johon sisältyy sellaisia elementtejä kuin yhteisymmärryksessä toteutettu hoito, potilaan itsemääräämisoikeus, kuin oikeus riittävään informointiin, oikeus kieltäytyä toimenpiteistä, yksityisyyden turvaaminen, huolelliset potilasasiakirjamerkinnät sekä hoiva ja ihmisarvoinen kohtelu. Ratkaisujen perusteluissa synnyttäjän hyvä kohtelu tarkoitti myös inhimillistä ja arvostavaa kohtaamista, vakaumuksen kunnioittamista, ystävällistä tukemista ja opastamista, pelon ja kivun tehokasta hoitamista sekä yksilöllisyyden huomioimista. Ihmisarvon, itsemääräämisoikeuden ja integriteetin käsitteet lain tasoisina säännöksinä ovat parantaneet potilaan asemaa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö on syventänyt näiden arvojen merkitystä ja korostanut erityisesti potilaan subjektiivisen kokemuksen merkitystä kohtelustaan. Raskaana olevien ja synnyttävien naisten sekä vastasyntyneiden kohtelun arvioinnissa tuli huomioitavaksi heidän kuulumisensa haavoittuvaan ryhmään. Eettiset periaatteet ovat osa lääkintäoikeuden laintulkintaa, ja ihmisoikeuksien vahvistuminen on nähtävissä potilaan oikeuksia koskevan lainsäädännön kehityksessä sekä lain soveltamiskäytännöissä.
Subject: potilaan oikeudet
potilasoikeudet
potilaslaki
terveydenhuollon ammattilaisen velvollisuudet
laadultaan hyvä hoito
hyvä kohtelu
raskaus
synnytys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record