The role of olfactory stimulation on automatic action tendencies in obesity

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008273919
Title: The role of olfactory stimulation on automatic action tendencies in obesity
Author: Jarrett, Minka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008273919
http://hdl.handle.net/10138/318705
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet Lihavuus on merkittävä terveysriski, mutta hajuaistin rooli automaattisissa käyttäytymistaipumuksissa ja syömiskäyttäytymisessä on vielä epäselvä. Tämä tutkimus tarkasteli automaattisia käyttäytymistaipumuksia eli ongelmallisiin ärsykkeisiin, tässä ruokaan, kohdistuvia pakonomaisia lähestymispyrkimyksiä sekä niiden yhteyttä mielitekoihin. Menetelmät 65 tutkittavaa (33 naista, keski-ikä 28.5 vuotta, painoindeksi 28.63 kg/m2) suoritti muokatun, ’terveellisiin’ ja ’epäterveellisiin’ ruokakuviin kohdistuvan lähestymis-välttämis paradigman, samanaikaisen hajustimulaation (appelsiini, suklaa) kanssa. Tutkimuksessa tarkasteltiin, vaikuttaako hajustimulaatio automaattisiin käyttäytymistaipumuksiin normaalipainoisilla tai lihavilla. Mahdollisia ryhmäeroja tarkasteltiin toistettujen mittausten varianssianalyyseillä. Lisäksi automaattisten käyttäytymistaipumusten sekä syömiskäyttäytymistä ja impulsiivisuutta kartoittavien kyselylomakkeiden yhteyttä tutkittiin korrelaatioanalyyseillä, erityisesti keskittyen ruokaan ja suklaaseen liittyviin mielitekoihin. Tulokset Hypoteesien vastaisesti hajustimulaatio ei vaikuttanut ruokakuviin kohdistuviin automaattisiin käyttäytymistaipumuksiin normaalipainoisten tai lihavien keskuudessa. Myöskään painoryhmien välisiä eroja ei löydetty. Yllättäen, automaattiset käyttäytymistaipumukset ja mieliteot korreloivat negatiivisesti; enemmän mielitekoja raportoivat välttivät ruokakuvia, kun taas pienempi määrä mielitekoja liittyi lähestymistaipumuksiin – erityisesti ylipainoisilla. Johtopäätökset Tulos ruokakuviin kohdistuvista automaattisista käyttäytymistaipumuksista ei replikoitunut, mikä on ristiriidassa aiempien tutkimusten kanssa. Tämän tutkimuksen tulokset implikoivat, ettei tietoisesti havaitulla hajustimulaatiolla ole vaikutusta automaattisiin käyttäytymistaipumuksiin. Automaattisten taipumusten ja mielitekojen negatiivinen yhteys saattaa kuvastaa sosiaalisesti suotavaa käyttäytymistä. Lisää tutkimusta kaivataan moniaistisissa tutkimusasetelmissa, jotta hajuaistin tarkempi rooli automaattisessa käyttäytymisessä voitaisiin selvittää.Objective Obesity is a major health concern, however, the role of olfaction on automatic action tendencies (AATs) and eating behaviour is understudied. The current study investigated AATs, that is approaching problematic stimuli rather compulsively, towards food and their relation to trait food cravings. Methods 65 participants (33 females, mean age 28.5 years, mean BMI 28.63 kg/m2) completed a modified Approach- Avoidance Task towards ‘healthy’ and ‘unhealthy’ food pictures with simultaneous odour stimulation (orange, chocolate). It was investigated whether odour stimulation influences AATs in normal weight and obese participants. Possible group differences were analysed with a repeated-measures multivariate analysis of variance. Further, the relation of AATs and questionnaire measures for eating behaviour and impulsivity were investigated with correlation analyses, particularly focusing on trait food and chocolate cravings. Results Contrary to hypotheses, olfactory stimulation did not influence AATs towards food pictures in normal weight and obese participants. Further, no differences in AATs were found in different BMI groups. Rather unexpectedly, negative correlations were found between AATs and trait food cravings; reporting more cravings associated with avoiding food pictures, whereas reporting less cravings associated with approach tendencies – especially among overweight individuals. Conclusions The AAT phenomena towards food pictures was not replicated, contradicting prior studies. The current results imply that perceivable olfactory stimulation does not seem to play a part in implicit tendencies. The negative association of AATs and cravings could reflect socially desirable behaviour. Replication studies in multimodal research settings are needed to determine the exact role of olfaction on implicit tendencies.
Subject: Obesity
olfaction
automatic action tendencies
Approach-Avoidance Task
food cravings
eating behaviour


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record