Eating habits, body mass and saliva microbiota in Finnish adolescents

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6251-9
Title: Eating habits, body mass and saliva microbiota in Finnish adolescents
Alternative title: Ruokailutottumukset, painoindeksi ja syljen mikrobiota suomalaisilla nuorilla
Author: Viljakainen-Diop, Jannina
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Program in Population Health
Folkhälsanin tutkimuskeskus
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Väestön terveyden tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i befolkningshälsan
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-10-28
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6251-9
http://hdl.handle.net/10138/318911
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Healthy eating habits, such as the consumption of fruits and vegetables and eating regular meals, reduce the risk of being overweight and obese in childhood as well as other noncommunicable diseases. However, eating habits have been examined only to a limited extent in Finland, such that further and updated information on eating habits and body mass is needed among adolescents. Healthy eating habits maintain health. Moreover, dietary choices and food timing shape the gut microbiota, although less is known about their relevance to saliva microbiota. This study aims to: 1) identify the eating habits of Finnish adolescents; 2) examine the associations between eating habits and body mass; and 3) examine the associations between eating habits and the saliva microbial diversity and composition. The study dataset consisted of 9- to 14-year-old Finnish adolescents participating in the Finnish Health in Teens (Fin-HIT) study between 2011 and 2014. Study I and study II consisted of 10 569 participants from 496 schools in 44 municipalities in southern, middle, and northern Finland. Study III included 842 randomly selected participants from the Fin-HIT study. These participants answered a web-based questionnaire on an electronic tablet. The questionnaire assessed lifestyle factors, such as diet and eating-related health behaviours. Participants also provided unstimulated saliva samples and trained fieldworkers measured their height and weight in a standardised way in school. Measurements used to calculate body mass index (BMI). BMI was categorised as underweight, normal weight and overweight or obese. The results from the current study identified three eating habit groups in adolescents: ‘healthy eaters’ (4 661; 44.1%), ‘unhealthy eaters’ (1 298; 12.3%) and ‘fruit and vegetable avoiders’ (4610; 43.6%). Healthy eaters most frequently ate a regular breakfast and other meals (lunch and dinner) and had parents with a high education level. Unhealthy eaters, however, most frequently ate breakfast and other meals irregularly and had parents with a low education level (study I). Avoiding fruits and vegetables was associated with a high risk of being underweight. Eating breakfast irregularly was associated with a high risk of being overweight and obese and a decreased risk of being underweight. Similarly, eating dinner irregularly was associated with a decreased risk of being underweight (study II). More diverse saliva microbiota composition was observed among regular breakfast eaters compared to irregular breakfast eaters. Similarly, a tendency for a higher diversity in the saliva microbiota was found among regular dinner eaters compared to irregular dinner eaters. More specifically, Prevotella was highly abundant among fruit and vegetable avoiders and irregular breakfast and dinner eaters (study III). The results presented here on eating habits emphasise that more attention must be devoted to adolescents’ eating habits, particularly to those who avoid fruits and vegetables and those who irregularly eat meals since they are at high risk for adverse health outcomes, such as being overweight and obese. Futhermore, the results here on eating habits and body mass will assist public health personnel in guiding adolescents regarding how to maintain a normal weight. The association between avoiding fruits and vegetables and eating irregular meals, respectively, and the abundance of Prevotella in saliva warrants further studies on Prevotella and eating habits.Terveelliset ruokailutottumukset, kuten hedelmien ja kasvisten nauttiminen ja säännöllinen ateriointi, pienentävät ylipainon ja lihavuuden sekä muiden kroonisten tautien riskiä lapsuusiässä. Ruokailutottumuksia on Suomessa tutkittu suppeasti, jonka vuoksi päivitettyä tietoa nuorten ruokailutottumuksista ja painoindeksistä tarvitaan lisää. Terveelliset ruokailutottumukset tukevat terveyttä. Lisäksi ruokavalinnat ja aterioiden ajoitus muokkaavat suoliston mikrobiotaa, vaikka niiden merkityksestä syljen mikrobiostolle tiedetään vielä vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteina oli: 1) tunnistaa ruokailutottumusten piirteitä suomalaisilla nuorilla; 2) tutkia ruokailutottumusten ja painoindeksin yhteyttä; ja 3) tutkia ruokailutottumusten yhteyttä syljen mikrobiotan monimuotoisuuteen ja koostumukseen. Tutkimusaineisto koostuu 9–14-vuotiaista suomalaisista nuorista, jotka osallistuivat Hyvinvointi Teini-iässä (Fin-HIT) –tutkimukseen vuosina 2011– 2014. Ensimmäinen ja toinen osatutkimus koostui 10 569 osallistujasta, jotka osallistuivat 496 koulusta yhteensä 44 kunnassa Etelä-, Keski- ja Pohjois- Suomessa. Kolmas osatutkimus koostui 842 satunnaisesti valitusta tutkittavasta, jotka osallistuivat Fin-HIT-tutkimukseen. Osallistujat vastasivat internetissä kyselylomakkeeseen elektroniselta tabletilta. Kyselylomake arvioi elintapatekijöitä, kuten ravitsemusta ja ruokailuun liittyvää terveyskäyttäytymistä. Tutkittavat antoivat stimuloimattomat sylkinäytteet ja koulutetut kenttätyöntekijät mittasivat pituuden ja painon standardisoidulla tavalla koulussa. Mittoja käytettiin painoindeksin laskemiseen. Tutkittavat jaettiin painoindeksin perusteella alipainoon, normaalipainoon ja ylipainoon tai lihavuuteen. Tässä tutkimuksessa löydettiin kolme ruokailutottumusryhmää nuorilla: terveellisesti syövät (4 661; 44,1 %), epäterveellisesti syövät (1 298; 12,3 %) ja hedelmien ja kasvisten välttelijät (4 610; 43,6 %). Terveellisesti syövät nuoret söivät säännöllisemmin aamupalan ja muita aterioita (lounas ja illallinen) ja heidän vanhempansa olivat korkeammin koulutettuja. Sen sijaan epäterveellisesti syövät nuoret söivät epäsäännöllisemmin aamupalan ja muita aterioita ja heidän vanhempansa olivat matalammin koulutettuja (osatutkimus I). Nuoret, jotka välttelivät kasviksia ja vihanneksia, olivat useammin alipainoisia. Nuoret, jotka söivät epäsäännöllisen aamupalan, olivat useammin ylipainoisia ja lihavia ja harvemmin alipainoisia. Samoin nuoret, jotka söivät epäsäännöllisen illallisen, olivat harvemmin alipainoisia (osatutkimus II). Syljen monimuotoisen (diversiteetin) mikrobiotan koostumus havaittiin runsaammaksi nuorilla, jotka söivät säännöllisen aamupalan, verrattuna niillä, jotka söivät epäsäännöllisen aamupalan. Samoin runsaampi syljen mikrobiotan monimuotoisuus löydettiin nuorilla, jotka söivät säännöllisen illallisen, verrattuna niillä, jotka söivät epäsäännöllisen illallisen. Erityisesti, Prevotella-bakteeria oli runsaasti nuorilla, jotka välttelivät kasviksia ja vihanneksia, ja söivät epäsäännöllisesti aamupalan ja illallisen (osatutkimus III). Ruokailutottumusten tulokset korostavat, että nuorten ruokailutottumuksiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota, etenkin niihin nuoriin, jotka välttelevät hedelmiä ja kasviksia sekä syövät aterioita epäsäännöllisesti, koska he ovat alttiita terveydellisille haittavaikutuksille, kuten ylipainolle ja lihavuudelle. Lisäksi, ruokailutottumusten ja painoindeksin tulokset auttavat henkilöitä, jotka edistävät kansanterveyttä ja pystyvät opastamaan nuoria ylläpitämään normaalia painoa. Kasvisten ja hedelmien välttelemisen ja aterioiden epäsäännöllisen syömisen yhteys syljen Prevotella-bakteerin runsaaseen määrään antaa aihetta jatkotutkimuksille Prevotella:sta ja ruokailutottumuksista.
Subject: lääketieteellinen tiedekunta
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
viljakainen-diop_jannina_dissertation_2020.pdf 2.160Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record