Suvivirrestä Hard Rock Hallelujaan? : Uskonnollinen musiikki perusopetuksen evankelisluterilaisen uskonnon ja musiikin oppikirjoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6421-6
Title: Suvivirrestä Hard Rock Hallelujaan? : Uskonnollinen musiikki perusopetuksen evankelisluterilaisen uskonnon ja musiikin oppikirjoissa
Author: Urponen, Jenni
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Theology
Doctoral Programme in Theology and Religous Studies
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, Käytännöllinen teologia
Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-09-25
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6421-6
http://hdl.handle.net/10138/319027
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study examines the dimensions and position of religious music in Finnish-language textbooks for religious (Evangelical Lutheran) and music education in grades 1–6 in basic education. These textbooks have been published to comply with and implement the National Core Curriculum for Basic Education 2004 (POPS 2004). The texts and songs published in the textbooks are approached through the following questions: In what manner is religious music examined in texts? What aspect(s) transform a song into a religious song? (Cf. Smart 2005, 13.) How does a religious song materialize? Which religious songs along with which characteristics have been published? Is religious music, with a special focus on religious songs, appreciated? The current research utilizes a qualitative approach that fits the task, the research design, the development of the data corpus, and its analyses. This is an empirical and practically oriented study of the field of religious education. The material of the study is retrieved from a total of 24 (N) textbooks of four ME and three RE (Evangelical Lutheran) textbook series published in Finnish between 2004 and the summer of 2012. The research material was compiled from these textbooks, from which the corpus of the actual material was further compressed. Content analysis and classification based on the sources were used as methods of analysis. The textbook texts were subjected to two separate analyses. The first analysis was applied to outline the main themes of the textbook texts associated with religious music, and the second analysis was used to structure their expressions. The textbook songs were scrutinized from the following perspective: signal-word analysis focused on existing expressions of linguistic material, that is, religious language. In examining the dimension of religion, Ninian Smart's Seven Dimensions of Religion model was used as a theoretical background to structure the dimensions that emerged from the studied topics. The songs were also categorized using the song-collection source. Finally, the key themes of the lyrics were examined. Religious music can be organized into nine means of expressions from the texts in the textbooks, which are as follows: object, actor, action, environment, time, instrument, source, attribute, and argument extractions. The textbook texts primarily describe official 6 religious music based on the Christian tradition and the church institution. Three components were identified as useful criteria for a religious song: signal words, the seven dimensions of religion according to Smart, and the source. The empirical structuring of vocal material using the criteria currently described demonstrated the diversity of religious songs and the plasticity of their boundaries. Based on the textbook song analysis, thirteen different types of religious-related songs were identified, five of which can be defined as religious songs. Others include religiously themed, religious overtones, spiritual overtones, secularized religious, and other songs. The RE and ME textbooks contained a total of 231 different religious songs. They have 24 common religious songs among them. Based on their main themes, religious songs can be divided into celebration songs, nature and seasonal songs, national songs, ethical songs, Bible songs, general sense of security songs, prayer songs, Christian community songs, and songs about the afterlife. Most of the songs are related to celebrations. Religious music and religious songs have a place in the textbooks of RE and ME published during the years 2004–2012. Traces of religion can be seen in both song lyrics and textbook texts. However, the textbook texts often refer to religious music only in random fragments that appear in different occasional contexts. In the 21st century, the role of religion and religious culture in basic education has been regularly combined in hymns. However, from the perspective of religious education and its subject matter, this hymn debate has appeared to be one-sided and from the perspective of religious singing, narrow. In Finnish religious education, there has been little consideration of religious music as a subject, the pedagogical possibilities of music in religious education, or correspondingly, the place of religious topics in music education. In the tradition of hymnological research, on the other hand, no attention has been paid to the precise definition of the key concepts. The present research thus opens the way for both music-oriented religious educational research and empirical-based hymnological conceptual research. Keywords: basic education, hymnology, religious education, religious music, religious song, textbookTutkimus tarkastelee uskonnollisen musiikin ulottuvuuksia ja asemaa perusopetuksen luokka-asteiden 1–6 suomenkielisissä evankelisluterilaisen uskonnon ja musiikin oppikirjoissa, jotka on julkaistu noudattamaan ja toteuttamaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 (POPS 2004) -asiakirjaa. Oppikirjojen tekstejä ja lauluja lähestytään seuraavin kysymyksin: Miten uskonnollisesta musiikista kirjoitetaan? Mikä tekee laulusta uskonnollisen laulun? (Vrt. Smart 2005, 13.) Minkälainen on uskonnollinen laulu? Mitä ja minkälaisia uskonnollisia lauluja on julkaistu? Minkälainen on uskonnollisen musiikin ja erityisesti uskonnollisten laulujen asema? Tutkimus edustaa laadullista tutkimusotetta niin tutkimustehtävän, tutkimusasetelman, aineistokorpuksen muodostamisen kuin sen analysoimisen perusteella. Kyseessä on empiirinen ja käytännöllisesti orientoitunut uskonnonpedagogiikan alan oppimateriaalitutkimus. Tutkimuksen lähdeaineistona on neljän musiikin ja kolmen evankelisluterilaisen uskonnon suomenkielisen oppikirjasarjan yhteensä 24 (N) oppikirjaa, jotka on julkaistu vuoden 2004 ja kesän 2012 välisenä aikana. Näistä oppikirjoista koottiin tutkimusaineisto, josta tiivistettiin edelleen varsinainen aineistokorpus. Analyysimenetelminä sovellettiin sisällönanalyysia, sisällönerittelyä ja lähteistöön nojaavaa luokittelua. Oppikirjateksteihin kohdistui kaksi erillistä analyysia. Ensimmäisen avulla hahmoteltiin uskonnolliseen musiikkiin liittyviä oppikirjatekstikokonaisuuksien pääteemoja ja toisen välityksellä jäsennettiin ilmauksia. Oppikirjalauluja analysoitiin seuraavista näkökulmasta: Signaalisanatarkastelu keskittyi konkreettiseen kielenaineksen eli uskonnollisen kielen ilmauksiin. Uskonnon ulottuvuustarkastelussa sovellettiin teoreettisena taustana Ninian Smartin uskonnon piirreperustaista mallia. Mallin avulla jäsennettiin asiakokonaisuuksissa ilmeneviä ulottuvuuksia. Lauluja kategorisoitiin myös laulukokoelmalähteistön avulla. Lopuksi tarkasteltiin sanoitusten keskeisiä aiheistoja. Uskonnollinen musiikki on oppikirjateksteissä jäsennettävissä yhdeksän ilmaisun avulla, jotka ovat kohde-, toimija-, toiminta-, ympäristö-, ajankohta-, instrumentti-, lähde-, attribuutti- ja argumentti-ilmaisu. Oppikirjatekstit kuvaavat ensisijaisesti kristilliseen perinteeseen nojautuvaa institutionaalista uskonnollista musiikkia. Uskonnollisen laulun käyttö- 4 kelpoiseksi kriteeristöksi määrittyi kolme osatekijää: signaalisanat, Smartin piirreperustaisen mallin mukaiset uskonnon seitsemän ulottuvuutta ja lähteistö. Laulustoaineiston jäsentäminen empiirisesti edellä kuvatun kriteeristön avulla osoitti uskonnollisen laulun moninaisuuden ja rajojen liikkuvuuden. Oppikirjalaulustoanalyysin perusteella muodostettiin kolmetoista erilaista uskontoon liittyvää laulutyyppiä, joista viisi on määriteltävissä varsinaisiksi kristinuskon mukaisiksi uskonnollisiksi lauluiksi. Muita ovat uskonnollisaiheiset, uskonnollissävytteiset, hengellissävytteiset, maallistetut uskonnolliset, muut laulut ja eikristillisten uskontojen signaalisanoja sisältävät laulut. Uskonnon ja musiikin oppikirjoihin sisältyy yhteensä 231 eri uskonnollista laulua. Oppiaineiden laulustoissa on 24 yhteistä uskonnollista laulua. Pääteemojensa perusteella uskonnolliset laulut on jaoteltavissa juhlalauluiksi, luonto- ja vuodenaikalauluiksi, kansallisiksi lauluiksi, eettisiksi lauluiksi, raamattulauluiksi, perusturvallisuutta tukeviksi lauluiksi, rukouslauluiksi, kristillisiksi yhteisölauluiksi ja tuonpuoleisuudesta kertoviksi lauluiksi. Lauluista suurin osa liittyy juhla-aikoihin. Uskonnollisella musiikilla ja uskonnollisilla lauluilla on paikkansa vuosina 2004–2012 julkaistuissa uskonnon ja musiikin oppikirjoissa. Uskonnon jälkiä on havaittavissa sekä laulusanoituksissa että oppikirjateksteissä. Oppikirjateksteissä uskonnolliseen musiikkiin viitataan kuitenkin useimmiten vain satunnaisin fragmentein, jotka ilmenevät eri yhteyksissä. 2000-luvulla on uskonnon ja uskonnollisen kulttuurin asemasta perusopetuksessa keskusteltaessa sivuttu säännöllisesti virsiä. Uskonnonopetuksen ja sen oppiaineksen näkökulmasta virsidebatti on näyttäytynyt kuitenkin yksipuolisena ja uskonnollisen laulun näkökulmasta kapea-alaisena. Suomalaisessa uskonnonpedagogiikassa on perin vähän pohdittu uskonnollista musiikkia oppiaineksena, musiikin pedagogisia mahdollisuuksia uskonnonopetuksessa tai vastaavasti uskonnollisten aiheiden paikkaa musiikinopetuksessa. Hymnologisessa tutkimusperinteessä ei puolestaan ole kiinnitetty huomioita käsitteiden tarkkaan määrittelemiseen. Tutkimus avaa siten uria sekä musiikkiorientoituneelle uskonnonpedagogiselle tutkimukselle että empiriaan perustuvalle hymnologiselle käsitetutkimukselle. Avainsanat: hymnologia, oppikirja, perusopetus, uskonnonpedagogiikka, uskonnollinen laulu, uskonnollinen musiikki
Subject: uskonnonpedagogiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SUVIVIRR_korjattu.pdf 10.14Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record