Oppilaiden osallisuus luontokouluopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009094048
Title: Oppilaiden osallisuus luontokouluopetuksessa
Alternative title: Pupils’ Participation in Nature School Education
Author: Eskelinen, Vesa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009094048
http://hdl.handle.net/10138/319181
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Perusopetuksen opetussuunnitelman keskeisiä periaatteita on oppilaiden osallisuuden tukeminen ja yhteisöön kuuluminen sen aktiivisena jäsenenä. Opetussuunnitelma kannustaa luomaan osallisuutta tukevia rakenteita kouluyhteisöön ja hyödyntämään koulun ulkopuolisia toimijoita opetuksen tukena. Osallisuus on käsitteenä monisyinen ja viittaa yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, joka syntyy yhteisön jäsenyyden, vaikuttamisen ja valtautumisen kautta. Perusteet lasten osallisuuden edistämiselle kumpuavat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta, jonka mukaan lapsella tulee olla oikeus ilmaista mielipiteensä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten oppilaiden osallisuus ilmenee luontokoulun tarjoamassa opetuksessa ja millä tavoin osallisuutta luontokoulussa edistetään. Tutkimuk-seen osallistui kolme alakoululuokkaa kahdella eri luontokouluvierailulla. Aineisto tutkimuk-seen kerättiin havainnoimalla luontokoulussa ja ryhmähaastattelemalla oppilaat. Aineistonkeruussa hyödynnettiin havainnointimuistiinpanoja ja nauhoitteita. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Oppilaiden osallisuuteen luontokoulussa vaikuttivat luokan toimintakulttuuri ja luontokoulun tarjoamat mahdollisuudet saada mielipiteet esiin. Pienryhmätoiminta luonnossa kannusti parhaimmillaan oppilaita vastuunottoon ryhmästään ja tuotti spontaania ihmettelyä ja havainnointia. Ryhmän rakenne saattoi myös johtaa jäsentensä osallisuuden rajoittamiseen, mikäli kaikkien ääntä ei kuunneltu. Luontokoulun ohjelmassa oppilaat olivat aktiivisia ja osallisia toimijoita, vaikkakin ohjelma oli aikuisten alulle panemaa. Oppilaat eivät kuitenkaan kaivanneet enempää päätösvaltaa toiminnan suhteen, mutta olivat avoimia ideoimaan ohjelmaa yhdessä aikuisten kanssa. Luontokoulutoiminnalla on hyvä pohja ja mahdollisuudet oppilaiden osallisuuden tukemiselle ja lisäämiselle.Supporting pupils’ participation and the active membership of the community are part of the key principles of the national core curriculum. The curriculum aims to create structures that support children’s participation in the school community and encourage cooperation with oth-er public and private actors. Participation as a concept can be complicated to define. Gener-ally, participation is defined as a voluntary process by which people influence the decisions that affect their lives. Therefore, participation has a great impact on individual’s wellbeing. The United Nations Convention on the Rights of the Child guarantees the right for children to express their views and right to participate in the decisions considering them. The purpose of this thesis is to clarify how pupils’ participation occurs in the nature school education and in what ways participation is supported. The research subjects were three primary school classes in two different nature school visits. The research material for this thesis was collected by observing the nature school visits and by interviewing pupils in small groups. The gathered observation notes and voice recordings were analysed with qualitative content analysis. The pupils’ participation was affected by the school culture of their class and the offered op-potrunities of free expression in the nature school. As its best, activities performed in small groups encouraged pupils to take responsibility for their group and lead to spontaneous ob-serving of the environment. Additionally, possible unequal dynamics of the group negatively affected participation. The nature school’s activities were designed and run by adults, but the pupils were active participants. Pupils did not want more options for decision-making but were open to share some ideas with the adults. The nature school has a solid foundation and possibilities to support and increase pupils’ participation.
Subject: Osallisuus
luontokoulu
opetussuunnitelma


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record