Kriittinen globaalikasvatus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009094068
Title: Kriittinen globaalikasvatus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014
Alternative title: Critical Global Education in the National Core Curriculum 2014
Author: Nasib, Nea
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009094068
http://hdl.handle.net/10138/319197
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatuspsykologia
Educational Psychology
Pedagogiska psykologi
Abstract: Globaalikasvatuksella pyritään vastaamaan globalisoituneen maailman tarpeisiin. Suomen opetussuunnitelmauudistus 2014 korosti globaalikasvatuksen merkitystä nostamalla sen yhdeksi perusopetuksen tehtäväksi. Tästä huolimatta globaalikasvatus ja erityisesti postkolonialistisesta näkökulmasta syntynyt, kriittinen globaalikasvatus vaatii systemaattisempaa sisällyttämistä osaksi kaikkia koulutuksen rakenteita. Tutkimukseni tavoitteena oli analysoida ja tarkastella, millä tavoin globaalikasvatuksen sisältöjä ja tavoitteita on sisällytetty Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014 sekä sitä, millä tavoin nämä tavoitteet vastaavat kriittisen globaalikasvatuksen määritelmää. Tutki-muksessani tarkastelen myös sitä, millä tavoin vuosiluokkien 3-6 oppiainekohtaiset tavoitteet heijastavat opetussuunnitelman arvopohjaa ja yleisiä tavoitteita globaalikasvatuksen ja kriittisen globaalikasvatuksen osalta. Tutkimukseni aineisto koostui vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvuista 1, 2, 3, 4 ja 14. Tutkimus toteutettiin teoriaohjaavana sisällönanalyysinä. Luokittelin aineiston teorian pohjalta globaalikasvatuksen ja kriittisen globaalikasvatuksen sisältöjen ja tavoitteiden mukaisiin teemoihin ja kategorioihin. Tarkastelin, millaisia teemoja aineistosta nousi esiin ja vertailin opetussuunnitelman yleistä ja oppiainekohtaista osiota keskenään. Peilaamalla aineistosta nousevia sisältöjä teoriaan, pyrin myös huomioimaan sellaiset kriittisen globaalikasvatuksen tavoitteet, joista opetussuunnitelmassa ei puhuta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014 välittyi monia globaalikasvatuksen tavoitteita, joista aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattaminen ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioittaminen painottuivat selvimmin läpi opetussuunnitelman. Globaalikasvatuksen ja maailmankansalaisuuden käsitteet esiintyivät aineistossa kuitenkin irrallisina ja abstrakteina, eivätkä sitoneet yhteen opetussuunnitelmasta muuten vahvastikin välittyviä globaalikasvatuksen osa-alueita. Globaalikasvatuksen keskeisin tehtävä erilaisia lähestymistapoja yhteen sitovana kasvatuksenalana ei näin välittynyt aineistosta. Kriittisen globaalikasvatuksen tavoitteita esiintyi aineistossa vähän. Niistä voimakkaimmin painottuivat toimijuuden ja osallisuuden kokemuksia, kulttuurisen moninaisuuden kunnioittamista sekä kriittistä ajattelua tukevat tavoitteet.Global education is a response to the needs of a globalized world. Global education was included in the Finnish national core curriculum in the latest curriculum reform in 2014. However, global education and especially its postcolonial approach, critical global education, calls for a more systematic inclusion in all the structures of education. This study aimed to examine how the contents and objectives of global and critical global education are included in the Finnish national core curriculum 2014. I also examined how the contents of global and critical global education included in the general objectives and the value base of the national core curriculum, reflect on the subject-specific goals and contents in the grades 3 to 6. The study data consisted of chapters 1, 2, 3, 4, and 14 of the Finnish national core curriculum 2014. The research was conducted as a theory-driven content analysis. I organized the data into themes and categories based on theory about global education and critical global education. I analyzed how the contents of global and critical global education were included in the general objectives and value base of the national core curriculum and compared these results with the subject-specific goals and contents. By comparing theory and the themes emerging from the data, I also paid attention to the contents of critical global education that were not included in the national core curriculum 2014. Based on the results of this research, many of the areas of global education, especially the education for active citizenship and respect for cultural diversity can be seen throughout the national core curriculum 2014. However, the concepts of global education and global citizenship were presented merely as disconnected and abstract topics thus leaving the accentuated sub themes in global education disconnected. The core mission of global education as an integrator of various approaches in the field of education was not transmitted in the study data. Few objectives of critical global education were seen, sense of agency, respect for cultural diversity and critical thinking being emphasized the most.
Subject: Globaalikasvatus
maailmankansalaisuus
opetussuunnitelmatutkimus
sisällönanalyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record