Kasvatuskoiran vaikutus turvallisen oppimisympäristön osa-alueisiin opettajien kokemana

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009094057
Titel: Kasvatuskoiran vaikutus turvallisen oppimisympäristön osa-alueisiin opettajien kokemana
Författare: Yli-Kuivila, Lotta
Medarbetare: Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009094057
http://hdl.handle.net/10138/319199
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Utbildningsprogram: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Studieinriktning: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstrakt: Turvallinen oppimisympäristö on kirjattu Suomen perusopetuslaissa (2013, 29 §) oppilaalle kuuluvaksi oikeudeksi. Tämä tulee esiin myös opetussuunnitelmassa (POPS, 2014, s.29) ja turvallisuudesta huolehtiminen on edellytys kouluhyvinvoinnille (Noble ym., 2008, s.7-10). Turvallinen oppimisympäristö rakentuu fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta. Oppimisym-päristön fyysiseen turvallisuuteen sisältyy tilaturvallisuus ja fyysinen koskemattomuus. Hen-kiseen turvallisuuteen kuuluu taas sosiaalinen, psyykkinen ja pedagoginen turvallisuus. Kaik-ki nämä osa-alueet vaikuttavat oppilaan kokemukseen emotionaalisesta turvallisuudesta. (Hurme & Kyllönen, 2014, s.28-29.) Henkilökohtainen ja ajankohtainen kiinnostus ohjasi tar-kastelemaan turvallisen oppimisympäristön osa-alueita kasvatuskoiran käytön näkökulmasta. Tässä tutkielmassa tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita opettajien kokemuksia kasvatuskoiran vaikutuksesta turvallisen oppimisympäristön eri osa-alueisiin. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä turvallisesta oppimisympäristöstä ja selvittää koiran vaikutusta siihen. Tut-kielmassa haettiin vastauksia seuraavaan tutkimuskysymykseen: Millä tavoin opettajat koke-vat kasvatuskoiran vaikuttavan turvallisen oppimisympäristön osa-alueisiin (fyysiseen-, sosi-aaliseen-, psyykkiseen-, pedagogiseen- ja emotionaaliseen turvallisuuteen)? Tämä tutkielma toteutettiin kvalitatiivisella menetelmällä käyttämällä puolistrukturoitua yksilöhaastattelua. Haastatteluihin osallistui yhteensä kuusi opettajaa, joiden kokemus kasvatuskoiran käytöstä koulussa vaihteli puolestatoista vuodesta yli viiteen vuoteen. Kerätty aineisto käsiteltiin teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkielma osoitti, että koirasta voi olla hyötyä henkisen turvallisuuden osa-alueiden sekä emotionaalisen turvallisuuden edistämisessä, joitain yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Opettajien suurin huoli koirien käyttöön koulussa koski fyysisen turvallisuuden takaamista, ja haastateltavat kertoivatkin varmistavansa fyysisen turvallisuuden toteutumisen monella tavalla. Kasvatuskoiran tuomien mahdollisten hyötyjen vuoksi, niin turvallisen oppimisympäristön tukemisessa kuin lasten kouluhyvinvoinnin kohentamisessa, on tutkielman valossa perusteltua edistää koirien käyttöä koulussa ottaen kuitenkin fyysisestä turvallisuudesta huolehtimisen vakavasti.Safe learning environment is a student´s right based on the Finnish law (2013, 29 §) and national curriculum (POPS, 2014, s.29). Taking care of safety is a requirement of student wellbeing (Noble etc., 2008, s.7-10). Safe learning environment is based on physical and mental safety. Physical safety includes state security and physical integrity while mental health includes social, psychological, and pedagogical security. Emotional security is based on all these five areas. (Hurme & Kyllönen, 2014, s.28-29.) My personal interest and the lack of research available in Finnish has led me to study the use of dogs in education. The purpose of this master`s thesis is to describe, analyse and interpret how teachers think service dogs affect safe learning environments. This thesis tries to increase understanding of safe learning environments and describe how service dogs affects those. I researched the following question: How teachers see a service dog affecting a safe learning environment (state security, physical integrity, social, psychological, pedagogical and emotional security)? This thesis is a qualitative research and it is made with semi-structured interview. I interviewed six teachers for this thesis. All teachers have used a service dog in education for at least one and half years and some of them have used service dogs for more than five years. The inter-views are analysed by using content analysis. This thesis shows that a service dog can help students` emotional security and mental security however there are few exceptions. The biggest concern teachers have on the use of service dogs is ensuring the physical security of all students. As the benefits of service dogs on students' wellbeing and safe learning environment exceed the negative effects, I suggest that they should be more widely adopted based on the available research.
Subject: kouluhyvinvointi
oppimisympäristö
turvallinen oppimisympäristö
eläinavusteinen työskentely
eläinavusteinen pedagogiikka
eläinavusteinen opetus
kasvatuskoira


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Yli-Kuivila_Lotta_tutkielma_2020.pdf 850.0Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post