Kasvatuskoiran vaikutus turvallisen oppimisympäristön osa-alueisiin opettajien kokemana

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten sv
dc.contributor.author Yli-Kuivila, Lotta
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202009094057
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/319199
dc.description.abstract Turvallinen oppimisympäristö on kirjattu Suomen perusopetuslaissa (2013, 29 §) oppilaalle kuuluvaksi oikeudeksi. Tämä tulee esiin myös opetussuunnitelmassa (POPS, 2014, s.29) ja turvallisuudesta huolehtiminen on edellytys kouluhyvinvoinnille (Noble ym., 2008, s.7-10). Turvallinen oppimisympäristö rakentuu fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta. Oppimisym-päristön fyysiseen turvallisuuteen sisältyy tilaturvallisuus ja fyysinen koskemattomuus. Hen-kiseen turvallisuuteen kuuluu taas sosiaalinen, psyykkinen ja pedagoginen turvallisuus. Kaik-ki nämä osa-alueet vaikuttavat oppilaan kokemukseen emotionaalisesta turvallisuudesta. (Hurme & Kyllönen, 2014, s.28-29.) Henkilökohtainen ja ajankohtainen kiinnostus ohjasi tar-kastelemaan turvallisen oppimisympäristön osa-alueita kasvatuskoiran käytön näkökulmasta. Tässä tutkielmassa tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita opettajien kokemuksia kasvatuskoiran vaikutuksesta turvallisen oppimisympäristön eri osa-alueisiin. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä turvallisesta oppimisympäristöstä ja selvittää koiran vaikutusta siihen. Tut-kielmassa haettiin vastauksia seuraavaan tutkimuskysymykseen: Millä tavoin opettajat koke-vat kasvatuskoiran vaikuttavan turvallisen oppimisympäristön osa-alueisiin (fyysiseen-, sosi-aaliseen-, psyykkiseen-, pedagogiseen- ja emotionaaliseen turvallisuuteen)? Tämä tutkielma toteutettiin kvalitatiivisella menetelmällä käyttämällä puolistrukturoitua yksilöhaastattelua. Haastatteluihin osallistui yhteensä kuusi opettajaa, joiden kokemus kasvatuskoiran käytöstä koulussa vaihteli puolestatoista vuodesta yli viiteen vuoteen. Kerätty aineisto käsiteltiin teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkielma osoitti, että koirasta voi olla hyötyä henkisen turvallisuuden osa-alueiden sekä emotionaalisen turvallisuuden edistämisessä, joitain yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Opettajien suurin huoli koirien käyttöön koulussa koski fyysisen turvallisuuden takaamista, ja haastateltavat kertoivatkin varmistavansa fyysisen turvallisuuden toteutumisen monella tavalla. Kasvatuskoiran tuomien mahdollisten hyötyjen vuoksi, niin turvallisen oppimisympäristön tukemisessa kuin lasten kouluhyvinvoinnin kohentamisessa, on tutkielman valossa perusteltua edistää koirien käyttöä koulussa ottaen kuitenkin fyysisestä turvallisuudesta huolehtimisen vakavasti. fi
dc.description.abstract Safe learning environment is a student´s right based on the Finnish law (2013, 29 §) and national curriculum (POPS, 2014, s.29). Taking care of safety is a requirement of student wellbeing (Noble etc., 2008, s.7-10). Safe learning environment is based on physical and mental safety. Physical safety includes state security and physical integrity while mental health includes social, psychological, and pedagogical security. Emotional security is based on all these five areas. (Hurme & Kyllönen, 2014, s.28-29.) My personal interest and the lack of research available in Finnish has led me to study the use of dogs in education. The purpose of this master`s thesis is to describe, analyse and interpret how teachers think service dogs affect safe learning environments. This thesis tries to increase understanding of safe learning environments and describe how service dogs affects those. I researched the following question: How teachers see a service dog affecting a safe learning environment (state security, physical integrity, social, psychological, pedagogical and emotional security)? This thesis is a qualitative research and it is made with semi-structured interview. I interviewed six teachers for this thesis. All teachers have used a service dog in education for at least one and half years and some of them have used service dogs for more than five years. The inter-views are analysed by using content analysis. This thesis shows that a service dog can help students` emotional security and mental security however there are few exceptions. The biggest concern teachers have on the use of service dogs is ensuring the physical security of all students. As the benefits of service dogs on students' wellbeing and safe learning environment exceed the negative effects, I suggest that they should be more widely adopted based on the available research. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject kouluhyvinvointi
dc.subject oppimisympäristö
dc.subject turvallinen oppimisympäristö
dc.subject eläinavusteinen työskentely
dc.subject eläinavusteinen pedagogiikka
dc.subject eläinavusteinen opetus
dc.subject kasvatuskoira
dc.title Kasvatuskoiran vaikutus turvallisen oppimisympäristön osa-alueisiin opettajien kokemana fi
dc.title.alternative Teachers thought about dog affect to safe learning environment en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202009094057

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Yli-Kuivila_Lotta_tutkielma_2020.pdf 850.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record