Sosiaalinen sirkus ja työelämässä tarvittavien taitojen kehittyminen : toiminnallinen tapaustutkimus TELMA-koulutuksen opiskelijoiden sosiaalisen sirkuksen ryhmästä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009094062
Title: Sosiaalinen sirkus ja työelämässä tarvittavien taitojen kehittyminen : toiminnallinen tapaustutkimus TELMA-koulutuksen opiskelijoiden sosiaalisen sirkuksen ryhmästä
Alternative title: Social circus and the development of employment skills : active case study in TELMA- education social circus group
Author: Känkänen, Heidi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009094062
http://hdl.handle.net/10138/319204
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tässä tutkielmassa selvitettiin, minkälaisia työelämässä tarvittavia taitoja työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA-koulutus) vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat voivat oppia sosiaalisen sirkuksen menetelmän avulla. Lisäksi selvitettiin, mitkä tekijät sosiaalisen sirkuksen ryhmässä edistävät työelämässä tarvittavien taitojen oppimista näillä opiskelijoilla. Tarkastelua ohjasi tutkimukseen osallistuneiden kokemukset sekä työelämässä tarvittavien taitojen näkökulma. Tutkielman tehtävänä on lisätä ymmärrystä sosiaalisen sirkuksen menetelmän toimivuudesta TELMA-koulutuksen opiskelijoiden työelämässä tarvittavien taitojen kehittämisessä. Aiempi tutkimus osoittaa, että sosiaalisella sirkuksella on vaikutusta osallistujiensa hyvinvointiin. Sirkusryhmään osallistumisen on myös huomattu kehittävän osallisuutta ja ehkäisevän syrjäytymistä. Tutkielma on kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimus. Tutkielman lähestymistapa on toiminnallinen tapaustutkimus. Aineiston hankinta toteutettiin osallistuvan havainnoinnin sekä teema- haastattelun menetelmillä. Havainnointia tehtiin TELMA-koulutuksen opiskelijoille järjestetyssä sosiaalisen sirkuksen ryhmässä. Lisäksi haastateltiin seitsemää (7) ryhmään osallistunutta opiskelijaa sekä viittä (5) opetus-ja ohjaushenkilöstön jäsentä. Aineisto analysointiin fenomenologisen analyysitavan sekä sisällönanalyysin menetelmiä soveltaen. Tämän tutkimuksen mukaan sosiaalisessa sirkuksessa opittavat työelämässä tarvittavat taidot voidaan jakaa viiteen pääluokkaan: sosiaalisiin ja vuorovaikutustaitoihin, itsetuntemus ja itsesäätelytaitoihin, fyysisiin taitoihin, toiminnanohjaustaitoihin sekä muihin taitoihin. Taitojen oppimista voivat mahdollistaa tai estää erilaiset osallistujaan, menetelmään ja sirkusohjaajiin liittyvät tekijät.The aim of this study was to determine what kind of employment skills students participating in training preparing for work and independent living (TELMA) can learn in social circus. Other goal was to identify what factors in social circus group support learning employment skills. Participants’ experiences and employment skills guided the analysis. Purpose of this study was to increase understanding about social circus and its suitability for improving the employment skills of students in TELMA-education. Earlier research has shown that social circus has an impact on the well-being of its participants. Taking part in the circus group has been found to increase the feeling of involvement and preventing social exclusion. This was qualitative, active research case study. Material was gathered by observing participants and with semi-structured interviews. Observations were made in social circus group for students in TELMA-education. Interviews were held for seven (7) of the students in the group and five (5) of the teachers and instructors. Phenomenological and content analysis were used to analyse the material. The results showed that the employment skills learned in social circus can be grouped into five categories: social and interaction skills, self-knowledge and self-regulation, physical skills, executive functions, and other skills. Learning of these skills can be affected by different student, method or circus instructor related factors.
Subject: sosiaalinen sirkus
työelämässä tarvittavat taidot
vaativa erityinen tuki
työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kankanen_ProGradu.pdf 971.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record