”Olen lukenut groomingista” : alakouluikäisten lasten vanhempien käsityksiä seksuaali- ja turvataitokasvatuksen mahdollisuuksista edistää lasten turvallista sosiaalisen median käyttöä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009094067
Title: ”Olen lukenut groomingista” : alakouluikäisten lasten vanhempien käsityksiä seksuaali- ja turvataitokasvatuksen mahdollisuuksista edistää lasten turvallista sosiaalisen median käyttöä
Alternative title: ”I have heard about grooming” : parents of primary school children’s perceptions of the possibilities of sexual and safety skills education to promote children to use safe social media
Author: Moilanen, Janika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009094067
http://hdl.handle.net/10138/319206
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tavoitteet. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaisia käsityksiä vanhemmilla on koulun tarjoamasta seksuaali- ja turvataitokasvatuksesta ja mikä vaikutus niillä on lasten turvalliseen sosiaalisen median käyttöön. Lapsilla on yhä nuorempana omat älypuhelimet. Älypuhelimien ja -laitteiden lisääntyminen tarkoittaa sitä, että lapsilla voi olla vapaapääsy Internetiin ja sitä kautta sosiaaliseen mediaan. Olisi ehdottoman tärkeää, että lapsille opetettaisiin, miten sosiaalisessa mediassa tulisi toimia. Lapsien tulisi ymmärtää sosiaalisen median vaarat, jotta pystyttäisiin ennaltaehkäisemään muun muassa lasten kaltoinkohtelu ja hyväksikäyttö virtuaalimaailmassa. Seksuaali- ja turvataitokasvatuksen sisältöä ja määrää ei määritetä Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) vaan kasvatuksen toteutus riippuu täysin koulusta ja opettajasta. Keskeisiä kysymyksiä ovat, tietävätkö vanhemmat, miten heidän lapsensa koulussa seksuaali- ja turvataitokasvatusta toteutetaan ja mitä sisältöjä kasvatuksessa käsitellään. Menetelmät. Tässä tutkimuksessa tutkittiin alakouluikäisten lasten vanhempia (N = 75). Tutkimus toteutettiin mixed methods –tutkimuksena, joten aineistoa kertyi niin laadullista kuin määrällistäkin. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella sosiaalisen median kautta, joten vastaaminen perustui vapaaehtoisuuteen. Aineiston laadullinen osio analysoitiin sisällönanalyysiä käyttäen. Aineiston määrällinen osio analysoitiin Mann-Whitneyn U-testin ja Kruskal-Wallisin H-testin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tuloksista ilmeni, että vanhemmat olivat jossakin määrin huolissaan lasten sosiaalisen median käytöstä. Vanhemmat kokivat, että koulun järjestämä seksuaali- ja turvataitokasvatus ei ollut riittävää. Myöskään yhteistyöhön koulun ja kodin välillä seksuaali- ja turvataitokasvatukseen liittyvistä asioista ei oltu tyytyväisiä, koska yhteistyö oli vanhempien mielestä vähäistä tai sitä ei ollut lainkaan. Vanhemmat kokivat, että koulussa järjestettävä seksuaali- ja turvataitokasvatus on tärkeää ja se tulisi aloittaa tarpeeksi aikaisin, jopa ennen kouluikää. Vanhemmat kokivat myös, että seksuaalisuuteen ja turvataitoihin liittyvä keskustelu omien lasten kanssa oli helppoa, vaikka he eivät aina tienneetkään, miten ja milloin asioista tulisi keskustella. Vaikka keskustelu vanhempien mielestä tuntui helpolta, silti heidän mielestään olisi tarpeen saada lisätietoa siitä, miten itse voisi toteuttaa seksuaali- ja turvataitokasvatusta kotona. Tulosten perusteella voidaan todeta, että seksuaali- ja turvataitokasvatusta tulisi olla hieman enemmän koulussa, jotta lapset pystyisivät välttämään sosiaalisen median vaaroja.Objectives. The aim of the study was to find out what kind of perceptions parents have about the sexual and safety skills education offered by the school and what effect they have on their safe use of social media. More and more younger children have their own smartphones. The commonness of smartphones and smart devices means that children may have free access to the Internet and through it to social media. It would be absolutely essential that some party will teach to children how to act on social media. Children should understand dangers of social media, so it will be able to prevent, for example, child abuse and mistreatment in the virtual world. The content and amount of sexual and safety skills education is not defined in the Curriculum for Basic Education (2014), but the implementation of education depends completely about the school and the teacher. Essential questions are do parents know how sexual and safety education is implemented in their children’s school and what contents are conversed on the education. Research methods. The target group here were the parents with a child in primary school (N = 75). The study was carried out as a mixed methods study, where the research data came from both quantitative and qualitative orientation. The data was collected a questionnaire by social media, so the answering based on voluntary. The qualitative section of the data was analyzed using content analysis. The quantitative part of the data was analyzed using the Mann-Whitney U-test and the Kruskal-Wallis’ H-test. Results and conclusions. The results showed that parents are somewhat concerned about children’s use of social media. Parents felt that sexual and safety skills education organized by the school was not enough. The co-operation between the school and the home on issues related to sexual and safety skills education was also dissatisfied, as the parents consider it to be low or non-existent. Parents felt that sexual and safety skills education was important and it should start early enough, even before school age. Parents also felt that having conversation about sexuality and safety skills is easy with their own children even though they didn’t always know how and when things should be discussed. Even though the discussion may seem easy to parents, they think it would be nice to have some additional information on how they can implement sexual and safety skills education themselves at home. Based on the results, it can be concluded that there should be a little more sexual and safety skills education in school so children can prevent dangers on social media.
Subject: seksuaalisuus
seksuaalikasvatus
seksuaaliterveys
turvataidot
turvataitokasvatus
sosiaalinen media


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Moilanen_Janika_Pro_gradu_2020.pdf 14.78Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record