Tieto- ja viestintätekniikka mukaan kotitaloustunnille : opettajien kokemuksia opetustyön muutoksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009094052
Title: Tieto- ja viestintätekniikka mukaan kotitaloustunnille : opettajien kokemuksia opetustyön muutoksesta
Alternative title: Information and communication technology in the home lessons : teachers' experiences of changes in teaching
Author: Heldén, Merja
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009094052
http://hdl.handle.net/10138/319207
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Tavoitteet Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, miten kotitalousopettajat kokevat työnsä muutoksen tieto-ja viestintäteknologian tullessa mukaan opetukseen. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten kotitalousopettajat kokevat tieto- ja viestintäteknologian muuttavan heidän työtehtäviään? 2. Mitkä asiat vaikuttavat tieto-ja viestintätekniikan käyttöön kotitalousopetuksessa? 3. Mitä haasteita ja mahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikka tuo kotitalousopetukseen? Menetelmät. Kyseessä on laadullinen tutkimus, joka toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella. Kysely lähetettiin kotitalousopettajien liiton jäsenille ympäri Suomen. Aineisto analysoitiin laadullista sisällönanalyysiä käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajien omat käsitykset ja kokemukset olivat merkityksellisiä sen suhteen, miten mittavasti he käyttivät tieto-ja viestintäteknologiaa opetuksessaan. Opettajien innokkuudella oli myöskin merkitystä sen suhteen, miten avoimesti he suhtautuivat uuden teknolo-gian käyttöönottoon. Kun opettajan taidot tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön suhteen lisääntyivät, myös käsitys sen käyttömahdollisuuksista laajeni. Opettajat kokivat tieto- ja viestintätekniikan toisaalta helpottavan työtä ja toisaalta kuitenkin lisäävän työn määrää. Usein työpäivät venyvät ja on vaikea erottaa työtä ja vapaa-aikaa toisistaan. Opettajat kaipasivat verkostoitumista ja lisäkoulutusta. Opettajien omilla käsityksillä ja kokemuksilla on merkitystä sille, missä määrin he käyttävät tieto-ja viestintäteknologiaa opetuksessaan. Haasteina koettiin kännykät, jotka aiheuttivat häiriöitä oppitunneilla. Laitteistojen toimivuus: laitteiden saatavuus sekä toimimattomat verkkoyhteydet koettiin myös haasteeksi. Mahdollisuuksina nähtiin erilaisten tuotosten ja tekemisten dokumentoinnin ja demonstroinnin helpottuminen. Tiedonhausta on tieto- ja viestintätekniikan myötä tullut helpompaa.The objectives. The purpose of this study is to describe how home economic teachers experience the changes in their work as information and communication technologies become part of teaching. The research questions are: 1. How do home teachers experience that information and communication technologies are changing their jobs? 2. What factors influence the use of ICT in teaching? 3. What challenges and opportunities does ICT bring to teaching? Methods. This is a qualitative study carried out using an on-line questionnaire. The questionnaire was sent to members of the Finnish Home Economics Teachers´ Association all over Finland. The data were analyzed using qualitative content analysis. Results and conclusions. Teachers felt that ICT facilitated their work on the one hand, and increased the amount of work on the other. Often working days were stretched and it was difficult to separate work and leisure time. Teachers also needed networking and further training. Teachers´own perceptions and experiences are relevant to the extent of using information and communication technology in their teaching. Challenges were perceived as mobile phones caused disruptions during lessons. Functionality of equipment: equipment availability and non-functioning network connections were also perceived as a challenge. It was seen as an opportunity to facilitate the documentation and demonstration of various outputs and activities. Information retrieval has also become easier with the help of information and communication technology.
Subject: tieto-ja viestintätekniikkataidot
digitalisaatio
kotitalousopetus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Helden_Merja_tutkielma_2020.pdf 1.327Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record