Vaatteet, värit ja kestävyys : kuluttajien näkemyksiä tekstiilien kulutuksesta sekä väriaineiden alkuperästä ja ominaisuuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009094063
Title: Vaatteet, värit ja kestävyys : kuluttajien näkemyksiä tekstiilien kulutuksesta sekä väriaineiden alkuperästä ja ominaisuuksista
Alternative title: Clothing, colours and sustainability : consumers’ views of textile consumption and the origin and the features of dyes
Author: Yli-Heikkilä, Eveliina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009094063
http://hdl.handle.net/10138/319208
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Kotitalousopettaja
Home Economics Teacher
Lärare i huslig ekonomi
Abstract: Tekstiilien tuotantoon liittyy monia ekologisia ja eettisiä haasteita. Tutkimustiedon lisääntyminen synteettisten väriaineiden haitoista tekstiileissä sekä muissa tuotteissa on lisännyt kiinnostusta luonnonväriaineita kohtaan. Kuluttajien suhtautumista luonnonväriaineiden alkuperään tai synteettisen värien merkitykseen osana ekologista kuluttamista ei juurikaan ole tutkittu. Tutkimus tarkastelee sitä, millaisia näkemyksiä kuluttajilla on vaatteiden tuotantoon ja kulutukseen liittyvistä kestävyyshaasteista ja miten he itse ovat muokanneet tekstiileihin liittyvää kulutustaan kestävämmäksi. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan väriaineiden alkuperän merkitystä kuluttajille sekä sitä, miten he suhtautuvat synteettisiin ja luonnonväriaineisiin tekstiileissä sekä muissa kulutustuotteissa. Tutkimusote on laadullinen ja tutkimusaineisto koostuu yksilö- ja parihaastatteluista, jotka on kerätty puolistrukturoitua teemahaastattelua käyttäen. Yksilöhaastatteluja on yhdeksän ja parihaastatteluja kolme, joten koko aineisto käsittää 15 henkilöä. Aineisto on analysoitu aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Analyysissä hyödynnettiin teemoittelua, kategorisointia ja käsitekarttoja. Kestävyyden näkökulmasta tekstiilien laatu on kuluttajille merkityksellinen tekijä vaatteita hankittaessa. Tulokset viittaavat siihen, että kuluttajat eivät pidä pikamuotiin perustuvan vaateteollisuuden tuotteita kovin laadukkaina ja kulutusta kestävinä. Kuluttajat ovat tietoisia vaatteiden tuotantoon ja kulutukseen liittyvistä ekologisista ja eettisistä haasteista ja pyrkivätkin muuttamaan vaatekulutustaan kestävämpään suuntaan. Haasteena he kokevat kuitenkin nopeasti muuttuvan tiedon sekä tekstiilien globaalin tuotantoketjun toiminnan arvioinnin. Kuluttajat arvostavat väriaineiden turvallisuutta eri kulutustuotteissa ja he mieltävät luonnonväriaineet ekologisemmiksi ja turvallisemmiksi kuin synteettiset väriaineet. Luonnonväreistä saatavat värit ovat keskeinen osa luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien viehätysvoimaa. Murretut värit jakavat kuitenkin kuluttajien mielipiteitä. Kuluttajat ovat kiinnostuneita luonnonväriaineista ja kaipaisivat tietoa väriaineiden ominaisuuksista ja luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien hoitamisesta erityisesti, jos luonnonväriaineet tulisivat yleistymään tekstiileissä.The production of textiles poses many ecological and ethical challenges. Increased research data on the harmful effects of synthetic dyes on textiles and other products has increased interest in natural dyes. Consumer attitudes towards the origin of natural dyes or the significance of synthetic dyes as part of ecological consumption have not been studied much. The study examines the views of consumers on the sustainability challenges related to the production and consumption of clothing and how they themselves have made their textile con- sumption more sustainable. The study also examines the importance of the origin of colourants for consumers and their attitude towards synthetic and natural dyes in textiles and other consumer products. The research is qualitative and the research material consists of individual and pair interviews collected using a semi-structured theme interview. There are nine individual interviews and three pairs of interviews, which means that the entire material consists of 15 people. The material has been analyzed using data-based content analysis. The analysis utilized themes, categorization and conceptual maps. From the perspective of sustainability, the quality of textiles is a significant factor for consumers when purchasing clothing. The results infer that consumers do not consider fast fashion clothing products to be high-quality and that’s why they don’t consider them to be a part of sustainable consumption. Consumers are aware of the ecological and ethical challenges associated with the production and consumption of clothing and strive to change their clothing consumption in a more sustainable direction. The challenge, however, is the rapidly changing knowledge of sustainability. It’s also hard to evaluate how the global textile production chain works. Consumers value the safety of dyes in various consumer products. Consumers consider natural dyes to be more ecological and safe than synthetic dyes. Colour shades are an integral part of the attractiveness of textiles dyed with natural dyes. However, the shattered colour shades share consumers' opinions. Consumers are interested in natural dyes. They would need more information on the properties of colorants and the care of textiles dyed with natural dyes, especially if natural dyes are used to become more common in textiles.
Subject: luonnonväriaineet
synteettiset väriaineet
vaatteet
kestävä kuluttajuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Yli-heikkila_pro gradu tutkielma_2020.pdf 3.356Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record