Co-constructing structure and social action of aided turn in everyday conversations

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6528-2
Title: Co-constructing structure and social action of aided turn in everyday conversations
Author: Savolainen, Irina
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Medicine, department of psychology and logopedics
Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i psykologi, lärande och kommunikation
Doctoral Programme in Psychology, Learning and Communication
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-10-02
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6528-2
http://hdl.handle.net/10138/319424
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: People who can not speak may use different communication aids, such as communication books (CB) and speech-generating devices (SGD), for replacing their lack of speech. The communication aids effect non-speaking and speaking participants’ practices in conversations. Within the framework of conversation analysis (CA), this dissertation follows four aided communicators between the ages of 7 and 18 years old and examines their conversations with their mothers, peers, and speech-language therapists. The focus is on the participants’ co-construction practices and the social action of turns produced by CBs or SGDs. The database consists of 21 video-recorded conversations, in which the participants engage in a typical interactive situation without a specific goal and discuss their topics of choice. The present study aims to extend our understanding of the co-construction process in aided conversations. As logopedic research (speech-language therapy), the aim is also to offer implications that aided communicators and their partners could utilize to facilitate their conversations. Each of the three original studies of this dissertation focus on the progress of aided conversations during the participants’ co-construction process. The research phenomena are turn-transitions, participants’ multimodal practices, and several interactional resources for co-construction of the social actions. The data proved to be a unique possibility to study mostly fluent aided conversations, in which aided communicators were active participants. It offers a view of the essential features of successful aided conversations, such as slowness, the co-constructed nature, and the role of the communication aid. The current study also shows how several aided communicators’ affect the flow of conversations by using many means similar to their speaking partners. The synthesis of the three studies’ results, as well as those of previous studies, offer an overall view of the co-construction process of aided turns. The co-construction model and the different structures of multimodal turns help us to see how aided and spoken conversations differ. The critical points are the transitions between turns and symbols and participants’ practices in coping with insufficient linguistic and prosodic resources of aided turns. The results illuminate participants’ multimodal and synchronized actions during transitions and their practices in utilizing several interactional resources in the co-construction of social actions. The present study also demonstrates how the concept of aided conversation is a general term that can refer many kinds of interaction. The amount of co-operation that aided conversations demand depends on, for example, the communication aid and the form of utterance. Aided conversations are often (but not always) slower than spoken conversations. The long silent moments, however, do not mean that conversations are not proceeding, or participants consider them to be a challenge. The results of the current study are useful for video-assisted guidance in speech-language therapy, during which aided communicators and their partners observe and develop their conversational practices. It offers a list of questions that are useful for video guiding. The large scope of the present study helps to point toward gaps in the present knowledge of aided conversations and give ideas for future research.Jos ihminen ei pysty puhumaan, hän voi käyttää erilaisia kommunikoinnin apuvälineitä, kuten kommunikointikansioita ja puhelaitteita korvatakseen puuttuvan puheensa. Nämä kommunikoinnin apuvälineet vaikuttavat puhevammaisten ja puhuvien ihmisten keskustelukäytänteisiin. Tämä väitöskirjatutkimus tarkastelee keskustelunanalyysin viitekehyksestä neljän 7–18-vuotiaan avusteisesti kommunikoivan ihmisen keskusteluja äitiensä, kavereidensa ja puheterapeuttiensa kanssa. Tutkimuksen kohteena ovat osallistujien yhteiset käytänteet, joilla he rakentavat kommunikoinnin apuvälineellä tuotetun vuoron ja sen sosiaalisen toiminnon. Tutkimusaineistona on 21 videoitua keskustelua osallistujille tyypillisestä vuorovaikutustilanteesta, jossa heillä ei ole erityistä tavoitetta, ja jossa he voivat keskustella haluamistaan aiheista. Tutkimuksen tavoitteena on laajentaa ymmärrystä siitä, miten kommunikoinnin apuvälineillä käydyt keskustelut rakentuvat keskustelijoiden yhteisen prosessin kautta. Tämän logopedisen tutkimuksen tavoitteena on myös tarjota sellaista sovellettavaa tietoa, joka tukee avusteisesti kommunikoivien ihmisten ja heidän kumppaniensa välisiä keskusteluja. Tämän väitöskirjan kolmen osatutkimuksen tarkastelun kohteena on avusteisten keskustelujen eteneminen yhteisesti rakennetun keskustelun aikana. Tutkittavia ilmiöitä ovat vuoron siirtymät, osallistujien multimodaaliset käytänteet ja sosiaalisten toimintojen muodostamisessa käytettävät erilaiset vuorovaikutusresurssit. Tutkimusaineisto tarjosi harvinaislaatuisen mahdollisuuden tarkastella enimmäkseen sujuvia avusteisia keskusteluja, joissa avusteisesti kommunikoivat ihmiset olivat aktiivisia osallistujia. Aineisto tarjoaa näkökulman avusteisten keskustelujen keskeisimpiin piirteisiin, kuten niiden hitauteen ja yhdessä rakennettuun luonteeseen, sekä kommunikoinnin apuvälineen rooliin, onnistuneissa keskusteluissa. Tämä tutkimus tuo esiin myös useita avusteisesti kommunikoivien ihmisten käytänteitä, joilla he vaikuttavat keskustelun kulkuun ja hyödyntävät osin samoja keinoja kuin heidän puhuvat kumppaninsa. Osatutkimusten tuloksista ja aiemmista tutkimuksista johdetun synteesin avulla tämä tutkimus tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen avusteisesti tuotettujen vuorojen rakentamisprosessista. Tutkimuksessa esitetyt yhdessä rakentamisen malli ja multimodaalisten vuorojen eri rakenteet auttavat meitä hahmottamaan, miten avusteiset ja puhutut keskustelut eroavat toisistaan. Kriittiset kohdat ovat vuorojen ja symbolien väliset siirtymät sekä osallistujien käytänteet, joiden avulla he selviävät avusteisten vuorojen puutteellisesta kielellisestä ja prosodisesta resurssista. Tulokset valottavat osallistujien multimodaalisia ja yhteensovitettuja toimintoja siirtymien aikana sekä heidän käytänteitään hyödyntää useita vuorovaikutusresursseja sosiaalisten toimintojen muodostamisessa. Tämä tutkimus näyttää myös, miten käsite ”avusteinen keskustelu” on yleinen termi, joka voi viitata monenlaiseen vuorovaikutukseen. Avusteisessa keskustelussa tarvittavaan keskustelijoiden välisen yhteistyön määrään vaikuttaa, esimerkiksi, käytetyn lausuman muoto ja kommunikoinnin apuväline. Avusteiset keskustelut ovat usein (mutta eivät aina) hitaampia kuin puhutut keskustelut. Pitkät hiljaiset hetket eivät kuitenkaan tarkoita, että keskustelut eivät etenisi, tai että osallistujat pitäisivät niitä haasteellisina. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää puheterapiassa toteutettavassa videoavusteisessa ohjauksessa, jossa avusteisesti kommunikoivat ihmiset ja heidän kumppaninsa havainnoivat ja jakavat ajatuksiaan omista vuorovaikutuskäytänteistään. Tutkimus tarjoaa konkreettisia kysymyksiä ohjauksen avuksi. Yleisellä tasolla tämä tutkimus osoittaa niitä puutteita, joita meillä on nykyisessä ymmärryksessämme avusteisesta keskustelusta, ja tarjoaa kehittämisajatuksia tulevalle tutkimukselle.
Subject: logopedia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
CO-CONST(1).pdf 1.674Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record