Opettajankoulutuksen sukupuoli

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009174137
Title: Opettajankoulutuksen sukupuoli
Author: Hyle, Aino
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009174137
http://hdl.handle.net/10138/319433
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkielman tavoitteena on neljän luokanopettajaopiskelijan haastatteluissa sukupuolesta muodostuneiden diskursiivisten merkityksien avulla tavoittaa, millaisena sukupuolen ja sen moninaisuuden teema merkityksellistyy Helsingin yliopiston opettajankoulutuksessa opiskelijoiden näkökulmasta. Tutkielma on osa valtakunnallista SetSTOP-hanketta (2018-2019), jonka tavoitteena on ollut tunnistaa sukupuolten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia opettajankoulutusten kentillä. Tutkielmaa ohjaavat Judith Butlerin ja Teresa de Lauretiksen määritelmät sukupuolesta sekä sen representaatioista, joita on hyödynnetty analyyttisina työkaluina diskursiivisen analyysitavan tukena. Tutkielma on osittain muovautunut myös kasvatustieteellisessä tiedekunnassa vuosina 2018-2019 tekemäni tasa-arvotyöskentelyn seurauksena. Haastattelin tutkielmaani varten neljää opintojensa loppuvaiheessa olevaa luokanopettaja-opiskelijaa. Haastattelumenetelmänäni toimi puolistrukturoidun teemahaastattelun sekä virikehaastattelun yhdistelmämetodi. Analysoin aineistoani diskursiivisella analyysitavalla, johon sovelsin myös representaation, paranoidin ja parantavan luennan sekä kuljeskelevan eli nomadisen tutkimuksen käsitteitä. Sukupuoli ja sen moninaisuus merkityksellistyivät aineistossani ennen kaikkea tulevaisuutena ja maailman muuttumisena. Opiskelijoiden puheesta tulkitsemani opettajankoulutuksesta lähtöisin olevat valmiudet sukupuolen tematiikan käsittelyyn opettajan käytännön työssä vaikuttivat vähäisiltä. Opiskelijat kaipasivat laajempaa ymmärrystä sukupuolen ja sen moninaisuuden teemoista sekä käsitteistä. Tässä tutkielmassa olen nimennyt aineistostani löytämiäni sukupuoleen liittyviä merkityksiä sekä diskursseja, ja tarkastellut miten ne palautuvat koulujen sekä opettajankoulutusten konteksteihin sekä miten kontekstit puolestaan vaikuttavat kyseisiin merkityksiin ja diskursseihin. Tuloksia voidaan käyttää opettajankoulutusten tasa-arvotyön ja sen tutkimuksen kehittämiseen.The aim of this master’s thesis was to focus into the discoursive significances of gender and its diversity produced in interviews of four teacher students. This master’s thesis is a part of the national SetSTOP-project (2018-2019). The aim of the project was to recognize the problems linked to equality on the field of teacher education. Definitions of gender and its representations of Judith Butler and Teresa de Lauretis have affected this master’s thesis and its discoursive analysis. I interviewed four teacher students in the end of their studies in this research. As a method, I used theme focused interview attached to stimulative interview. I analyzed the inteviews data with discoursive analysis with the concept’s of representation, paranoid and reparative reading as well as nomadic research. Gender and its variety were signified in my research most of all as change of the world and the future. The skills of handling the variety of gender in the profession of a teacher were represented as poor in my research material. The students longed for a wider understanding of the themes of gender and its variety. In this master’s thesis, I have named discoursive significances linked to the gender that I have discovered from my research material. I have evaluated how they returned to the context of school and teacher education and how the contexts affected the discourses. The results of this study can be utilized in the further re-search and development of equality work.
Subject: sukupuoli
sukupuolen moninaisuus
representaatio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record