Opettajankoulutuksen sukupuoli

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Hyle, Aino
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202009174137
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/319433
dc.description.abstract Tämän tutkielman tavoitteena on neljän luokanopettajaopiskelijan haastatteluissa sukupuolesta muodostuneiden diskursiivisten merkityksien avulla tavoittaa, millaisena sukupuolen ja sen moninaisuuden teema merkityksellistyy Helsingin yliopiston opettajankoulutuksessa opiskelijoiden näkökulmasta. Tutkielma on osa valtakunnallista SetSTOP-hanketta (2018-2019), jonka tavoitteena on ollut tunnistaa sukupuolten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia opettajankoulutusten kentillä. Tutkielmaa ohjaavat Judith Butlerin ja Teresa de Lauretiksen määritelmät sukupuolesta sekä sen representaatioista, joita on hyödynnetty analyyttisina työkaluina diskursiivisen analyysitavan tukena. Tutkielma on osittain muovautunut myös kasvatustieteellisessä tiedekunnassa vuosina 2018-2019 tekemäni tasa-arvotyöskentelyn seurauksena. Haastattelin tutkielmaani varten neljää opintojensa loppuvaiheessa olevaa luokanopettaja-opiskelijaa. Haastattelumenetelmänäni toimi puolistrukturoidun teemahaastattelun sekä virikehaastattelun yhdistelmämetodi. Analysoin aineistoani diskursiivisella analyysitavalla, johon sovelsin myös representaation, paranoidin ja parantavan luennan sekä kuljeskelevan eli nomadisen tutkimuksen käsitteitä. Sukupuoli ja sen moninaisuus merkityksellistyivät aineistossani ennen kaikkea tulevaisuutena ja maailman muuttumisena. Opiskelijoiden puheesta tulkitsemani opettajankoulutuksesta lähtöisin olevat valmiudet sukupuolen tematiikan käsittelyyn opettajan käytännön työssä vaikuttivat vähäisiltä. Opiskelijat kaipasivat laajempaa ymmärrystä sukupuolen ja sen moninaisuuden teemoista sekä käsitteistä. Tässä tutkielmassa olen nimennyt aineistostani löytämiäni sukupuoleen liittyviä merkityksiä sekä diskursseja, ja tarkastellut miten ne palautuvat koulujen sekä opettajankoulutusten konteksteihin sekä miten kontekstit puolestaan vaikuttavat kyseisiin merkityksiin ja diskursseihin. Tuloksia voidaan käyttää opettajankoulutusten tasa-arvotyön ja sen tutkimuksen kehittämiseen. fi
dc.description.abstract The aim of this master’s thesis was to focus into the discoursive significances of gender and its diversity produced in interviews of four teacher students. This master’s thesis is a part of the national SetSTOP-project (2018-2019). The aim of the project was to recognize the problems linked to equality on the field of teacher education. Definitions of gender and its representations of Judith Butler and Teresa de Lauretis have affected this master’s thesis and its discoursive analysis. I interviewed four teacher students in the end of their studies in this research. As a method, I used theme focused interview attached to stimulative interview. I analyzed the inteviews data with discoursive analysis with the concept’s of representation, paranoid and reparative reading as well as nomadic research. Gender and its variety were signified in my research most of all as change of the world and the future. The skills of handling the variety of gender in the profession of a teacher were represented as poor in my research material. The students longed for a wider understanding of the themes of gender and its variety. In this master’s thesis, I have named discoursive significances linked to the gender that I have discovered from my research material. I have evaluated how they returned to the context of school and teacher education and how the contexts affected the discourses. The results of this study can be utilized in the further re-search and development of equality work. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject sukupuoli
dc.subject sukupuolen moninaisuus
dc.subject representaatio
dc.title Opettajankoulutuksen sukupuoli fi
dc.title.alternative Gender of the teacher education en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202009174137

Files in this item

Files Size Format View
Hyle_Aino_tutkielma_2020.pdf 289.9Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record