Ryhmän tuella toimivampaan arkeen. MATKA – Ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli nuorille aikuisille

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202003178328
Title: Ryhmän tuella toimivampaan arkeen. MATKA – Ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli nuorille aikuisille
Author: Moilanen, Johanna; Malinen, Kaisa; Paltamaa, Jaana; Lautamo, Tiina
Publisher: Kela
Published in: Helsinki
Date: 2020-09-28
Language: fi
Number of pages: 67
Belongs to series: Kuntoutusta kehittämässä
ISBN: 978-952-284-083-7
ISSN: 2489-849X
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202003178328
http://hdl.handle.net/10138/319645
Abstract: MATKA-kehittämishankkeessa kehitettiin, pilotoitiin, arvioitiin ja mallinnettiin 18–29-vuotiaille työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille aikuisille ("NEET-nuorille aikuisille") suunnattu matalan kynnyksen ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli, MATKA, joka yhdistää ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen. Lisäksi hankkeessa kehitettiin sosiaalista ja ammatillista toimintakykyä kuvaavia indikaattoreita arvioiva toimijuuden MATKA-itsearviointikysely ja pilotoitiin sen käyttöä. Hanketta hallinnoi ja siihen liittyvän arviointitutkimuksen toteutti Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja palveluntuottajana ja kehittämiskumppanina avokuntoutusmallissa toimii Nuorten Ystävät -palveluiden toimintayksiköt kolmella eri paikkakunnalla. Hankkeen toimenpiteet toteutettiin ajanjaksolla 1.2.2018–31.12.2019. Hankkeen aikana toteutettuihin MATKA-ryhmiin ohjautui useiden eri sote-palveluiden kautta nuoria aikuisia, joiden keskeisimmät työ- ja koulutuselämään liittyvät toiveet ja suunnitelmat kohdistuivat omien koulutus- ja työsuunnitelmien selkeytymiseen. Ryhmäläiset lähtivät mukaan toimintaan saadakseen säännöllistä tekemistä arkeensa, suuntaa elämälleen sekä lisääntyvää itsetuntemusta. Ryhmäläiset ja ryhmänohjaajat pitivät MATKA-ryhmien ajallista toteutusta pääsääntöisesti toimivana. Ryhmäkäyntien toteutuksessa tärkeänä koettiin keskustelun ja erilaisten toiminnallisten menetelmien tasapaino sekä ruokailun sisällyttäminen ryhmäkäynteihin. Toteutuneiden ryhmien sisällöiksi oli ryhmäläisten tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta määrittynyt arjen toimivuuteen, itsetuntemukseen ja sosiaalisiin suhteisiin painottuvia teemoja. MATKA-ryhmäläiset kokivat pääsääntöisesti matalan kynnyksen ryhmän vastanneen erittäin hyvin heidän tarpeitaan. MATKA-ryhmän koettiin ennen kaikkea tarjonneen mielekästä tekemistä ja rytmiä arkeen sekä muuttaneen suhtautumista sosiaalisiin tilanteisiin. Merkityksellisinä toiminnassa koettiin muilta ryhmäläisiltä ja ryhmäohjaajilta saatu kannustus ja hyväksytyksi tuleminen. Ryhmäläiset nostivat esiin tarpeen tarkemmalle etukäteistiedolle toiminnasta, ja myös keinoja tukea ryhmäläisten sitoutumista toimintaan pohdittiin. Ryhmänohjaajat toivat esille haasteita seurantakäyntien toteuttamisessa. Hankkeen tulokset tukevat käsitystä ryhmämuotoisen toiminnan soveltumisesta nuorten aikuisten kuntoutusmuodoksi.
Subject: nuoret aikuiset
syrjäytyminen
kuntoutus
avokuntoutus
ammatillinen kuntoutus
sosiaalinen kuntoutus
ryhmäkuntoutus
urasuunnittelu
koulutus
työelämä
elämänhallinta
itsetuntemus
toimintakyky
Peer reviewed: No


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuntoutustakehittamassa13_saavutettava.pdf 734.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record