An artist-teacher-researcher in action : Facilitating integration of contemporary art forms into primary after-school visual arts activities

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6482-7
Title: An artist-teacher-researcher in action : Facilitating integration of contemporary art forms into primary after-school visual arts activities
Alternative title: Taiteilija-opettaja-tutkija työssään : nykytaiteen muotojen integrointi peruskoulun iltapäiväkerhon taidetoiminnassa
Author: Blagoeva, Nadezda
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-10-16
Language: eng
Belongs to series: Helsinki Studies in Education - URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6482-7
http://hdl.handle.net/10138/319649
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This dissertation presents an artist-teacher-researcher’s exploration of the use of the integrated approach to teaching visual arts to primary students, aged six-to-eight in the after-school clubs organized by an international school in Helsinki. The study is necessitated by the fact that in our postmodern world the availability of visual information is growing with dazzling speed and children, even at an early age, more than ever before are flooded with images through a multitude of channels. Therefore, they need guidance and sharing in order to construct their own knowledge about the world around them and to become multi-literate (Räsänen, 2015a; Räsänen, 2015b), all-round individuals (Finnish National Agency for Education – EDUFI, 2016), able to comprehend the complexity of this diverse visuality. In our fast-changing social and technological environment, dominated by the visual, new means of expression, and methods and materials for art creation are constantly emerging. So, in order to suggest answers to the educational challenges of the future in the field of visual arts it is becoming increasingly necessary to expand curriculum horizons, to find suitable ways for making use of the new and the contemporary (Watts, Cox, & Herne, 2009) and to establish links between different spheres of knowledge and life. For these reasons, the theoretical background of the study relies upon central tenets of the socio-constructivist and integrated approach, while at the same time takes into account some aspects of contemporary art forms and practices. The latter are shown to be essentially integrative in their nature and are viewed as a suitable means of introducing students to the varieties of ways for seeing the world around them and using their knowledge acquired in other subjects for the creation of new original artworks. Contemporary art effortlessly brings together, unites, combines, reuses, recycles, up-cycles, re-contextualizes and remediates materials and ideas to express the interconnectedness between various conceptual entities and, in this way to construct new meanings, just as the integrative approach aims at bridging the gap between disciplines in education. In this dissertation contemporary art forms and practices are considered to be integrative in terms of three of their main aspects: their materialization, their conceptualization and the collaboration during their creation. In view of this understanding of integrative teaching and contemporary art, the dissertation seeks to answer the following broad research question: How can the integrative potential of the three basic art-making principles of contemporary art – alternative materials utilization, conceptualization and collaboration – contribute to the successful integrative teaching of visual arts to primary school students to promote knowledge construction? In order to answer this research question, four artistic projects were planned, developed and implemented, each exploring various aspects of applying the integrated approach to my teaching of visual arts to six-to-eight year old students. The dissertation presents the research and teaching process as a developmental spiral consisting of five action research cycles. Employing action research method for the implementation of all the projects offered a clear methodological procedure that facilitated the data collection as well as the natural flow of the research process – the results and conclusions drawn from each action research cycle inspired the research questions for the next cycle (artistic project). The specific learning objectives as well as the artistic qualities of the artworks created during the projects implementation explored different aspects of the said integrative potential of contemporary art forms and practices. This research in action gave the opportunity to arrive at theoretical conclusions that stemmed directly from my authentic artistic experience applied in the teaching-learning process. These conclusions are presented as a three-tier model for facilitating integrated knowledge construction in the primary visual arts after-school activities by means of introducing contemporary art forms and practices. The model suggests that practical pedagogical utilization of the integrative potential of contemporary art forms can be materials-driven, concept-driven and collaboration-driven integration. These were the specific aspects of contemporary art that were explored in the course of the study and were observed during the implementation of the projects to have the potential to foster collaboration and knowledge integration that transcend disciplinary boundaries. In addition, employing action research allowed me to explore my artistic and teaching approaches thoroughly, to evaluate their development, and to gain awareness of the similarities between the artistic and the research process. In this way, the overlap of professional identities – an artist, a teacher and a researcher – was recognized as an opportunity for guiding the students into authentic artistic processes through artistic action research (Jokela, 2008; Räsänen, 2005), which affected positively the pedagogical and theoretical outcomes of the teaching and research process. The adoption and pedagogical adaptation of the kaleidoscopic diversity of contemporary art’s materialization, conceptualization and collaborative practices fostered collaborative interdisciplinary integration, which is in line with the current Finnish National Core Curriculum for basic education (EDUFI, 2016). They facilitated integrated knowledge construction among the primary after-school students, made the educational process more inspiring and meaningful (European Commission: Eurydice, 2019) and provided the young learners with a creativity toolbox to remix and remediate knowledge and experience, to think outside the box, so as to meet the visual challenges of the postmodern world. ________________________________________ Keywords: contemporary art; action research; integrated approach; primary after-school activities; visual arts education; multi-professional collaborationVäitöskirja tarkastelee taiteilija-opettaja-tutkijan pohdintoja integroivasta kuvataiteellisesta toiminnasta 6-8 vuotiaille oppilaille Helsingissä sijaitsevan kansainvälisen koulun järjestämässä iltapäivätaidekerhossa. Tutkimuksen tarpeellisuus perustuu lapsiin kohdistuvan visuaalisen informaation kasvuun postmodernissa maailmassa. Lapset tarvitsevat opastusta ja tiedon jakamista luodakseen tietämystä ympäröivästä maailmasta, tullakseen monilukutaitoisiksi (Räsänen, 2015a; Räsänen, 2015b), monipuolisiksi yksilöiksi (Opetushallitus, 2016) sekä kykeneviksi ymmärtämään visuaalisen informaation kompleksisuutta. Nopeasti muuttuvassa visuaalisuuden dominoimassa sosiaalisessa ja teknologisessa ympäristössämme syntyy jatkuvasti uusia ilmaisutapoja ja taiteen luomisen metodeja ja materiaaleja. On siis yhä kasvavassa määrin tarpeellista laajentaa opetussuunnitelmaa, löytää sopivia tapoja hyödyntää uutta ja nykyaikaista (Watts, Cox, & Herne, 2009) sekä luoda yhteyksiä eri elämän ja tietämyksen alueille, jotta tulevaisuuden kuvataiteen opetuksen haasteisiin voidaan vastata. Näistä syistä tutkimuksen teoreettinen tausta pohjautuu keskeisiin sosiokonstruktivistisiin integroiviin lähestymistapoihin. Viitekehyksessä otetaan huomioon eräitä nykytaiteen näkökulmia ja käytäntöjä, joiden osoitetaan olevan pohjimmiltaan integroivia ja jotka nähdään sopivina keinoina tutustuttaa oppijat moninaisiin tapoihin nähdä ympäröivä maailma ja käyttää muista oppiaineista kerättyä tietoa uusien taideteosten luomiseen. Nykytaide yhdistää ja kierrättää materiaaleja ja ideoita, sekä luo niille uusia asiayhteyksiä esittääkseen monien käsitteiden yhteyden toisiinsa, ja tällä tavalla luo uusia merkityksiä samaan tapaan kuin integroiva lähestymistapa tähtää yhteyksien löytämiseen eri tiedon- ja taiteenalojen välillä. Nykytaiteen muodot ja käytännöt nähdään tässä väitöskirjassa integroivina niiden kolmessa eri päämuodossa: luomistyön aikana tapahtuva materialisaatio, käsitteellistäminen ja yhteistyö. Integroivan opetuksen ja nykytaiteen käsityksen valossa väitöskirja hakee vastauksia seuraavaan laajaan tutkimuskysymykseen: Miten hyödyntää kolmen taiteen luomisen perusperiaatteen – vaihtoehtoisten materiaalien hyödyntäminen, käsitteellistäminen ja yhteistyö – potentiaalia onnistuneeseen integroivaan kuvataiteelliseen toimintaan iltapäiväkerhon taideoppilaille monipuolisen tiedon rakentamisen edistämiseksi? Neljä taideprojektia suunniteltiin, kehitettiin ja toteutettiin vastauksen saamiseksi tähän tutkimuskysymykseen. Jokainen projekti tutki monia näkökulmia integroivan lähestymistavan soveltamiseksi kuvataiteelliseen toimintaan 6-8 vuotiaille oppilaille. Tämä väitöskirja esittää tutkimus- ja opetustapahtuman spiraalisesti kehittyvänä prosessina, joka koostuu viidestä toiminnallisesta tutkimussyklistä. Toimintatutkimuksen käyttäminen jokaisen projektin toteuttamiseksi tarjosi selvän metodologisen tavan, joka helpotti tiedon keräämistä sekä tutkimuksen luontaista etenemistä. Jokaisesta toiminta-tutkimussyklistä johdetut tulokset ja johtopäätökset herättivät uudet tutkimuskysymykset seuraavaan taideprojektisykliin. Täsmälliset oppimistavoitteet sekä projektissa luotujen taideteosten taiteelliset piirteet käsittelivät eri näkökulmia nykytaiteen muotojen ja käytäntöjen integroivasta potentiaalista. Toimintatutkimus antoi mahdollisuuden päätyä teoreettisiin johtopäätöksiin, jotka ottivat huomioon myös omat kokemukseni taiteellisesta toiminnasta sovellettuna opetus- ja oppimisprosesseihin. Tuloksena esitän kolmitasoisen mallin integroidun tiedon rakentamiseen peruskoulun iltapäiväkerhon taidetoimintaan ja nykytaiteen muotojen käsittelyyn. Malli osoittaa, että integroivan potentiaalin pedagoginen hyödyntäminen taidetoiminnassa voi pohjautua materiaaleihin, käsitteisiin ja yhteistyöhön. Nämä olivat ne nykytaiteen ominaiset näkökulmat, joita tarkkailtiin projekteja toteutettaessa. Toimintatutkimuksen käyttäminen antoi minulle lisäksi mahdollisuuden tutkia omia taiteellisia ja opetuksellisia lähestymistapoja läpikotaisesti, arvioida niiden kehitystä, ja hankkia tietoa taiteellisen ja tutkimuksellisen prosessin samankaltaisuudesta. Tällä tavalla eri ammatillisten identiteettien – taiteilija, opettaja ja tutkija – päällekkäisyydet tunnistettiin mahdollisuutena ohjata oppilaita autenttisiin taiteellisiin toimintoihin taiteellisen toimintatutkimuksen menetelmin (artistic action research, Jokela, 2008; Räsänen, 2005), mikä vaikutti positiivisesti opetus- ja tutkimusprosessin pedagogisiin ja teoreettisiin tuloksiin. Käyttämällä taiteellista toimintatutkimusta opetustapana ja soveltamalla pedagogisesti kirjavia nykytaiteen materiaalisia, konseptuaalisia ja yhteistoiminnallisia käytäntöjä aitoihin ja luoviin opetustapahtumiin voidaan niiden nähdä edistävän tiedonalojen välistä integraatiota opetustapana, mikä on sopusoinnussa myös Suomen tämän hetken perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden kanssa (Opetushallitus, 2016). Opetustapa edisti integroidun tiedon luomista iltapäivätaidekerhon oppilaiden kanssa sekä teki opetusprosessista inspiroivampaa ja tarkoituksellisempaa (European Commission: Eurydice, 2019). Lisäksi se antoi nuorille oppilaille luovat työkalut muodostaa uudenlaista tietoa ja kokemuksia ja näin vastata paremmin postmodernin maailman visuaalisiin haasteisiin. ________________________________________ Avainsanat: nykytaide, taiteellinen toimintatutkimus, integroiva lähestymistapa, peruskoulun iltapäiväkerhotoiminta, taidekasvatus, moniammatillinen yhteistyö
Subject: education
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
blagoeva_nadezda_dissertation_2020.pdf 1.082Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record