Towards Relational Agency in Finnish Early Years Pedagogy and Practice

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6657-9
Title: Towards Relational Agency in Finnish Early Years Pedagogy and Practice
Alternative title: Kohti jaettua toimijuutta pienten lasten pedagogiikassa : tutkimuksia suomalaisista kasvatus- ja koulutuskäytännöistä
Author: Sairanen, Heidi
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-10-22
Language: eng
Belongs to series: Helsinki Studies in Education / Kasvatustieteellisiä tutkimuksia - URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6657-9
http://hdl.handle.net/10138/319741
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This socioculturally-framed doctoral dissertation focuses on understanding and researching agency in early years pedagogy from the perspective of both children and teachers in Finnish early childhood education (ECE), pre-primary education and early primary education. In the study, agency is understood as a relational activity and underscores the interactional nature of agency that is constructed into being between people, environment and cultural resources in context. This understanding of agency has been applied in three independent studies that uncover the relational nature of agency (respectively) in children transitioning from pre-primary education to primary education (Study 1); in teachers’ work whilst creating the early years pedagogy according to the new Finnish national core curriculum recommendations on the enhancement of children’s multiliteracies (Study 2); and finally, in the interactions between children and teachers in everyday ECE practices (Study 3). This doctoral dissertation consists of three sub-studies published as articles and a summary. Study 1 is an investigation of children’s (aged 5–7 years) sense of agency across time and space through a framework of modalities of agency. The methodological approach applied in the study drew on visual ethnography that afforded the children with multimodal tools to express and make meaning of their agency in the context of their educational transition. The study makes visible the sociocultural resources that mediated the children’s sense of agency in transition from pre-primary education to primary education. Study 2 is an investigation of agency between two ECE teachers and two pre-primary teachers when they designed and conducted multiliteracy pedagogy in accordance with new curriculum requirements. The analysis of the teachers’ interviews (video and audio data) makes it evident how the open curriculum, along with the teachers’ professional skills and enthusiasm for pedagogical design, were associated with their agency. Study 3 had as its focus an investigation of children’s initiatives and ECE teachers’ responses in the everyday life of the ECE classroom as a means to understand how children’s agency is relationally facilitated or hindered. A detailed interaction analysis of the video data of children’s (n=8) and teachers’ (n=2) interaction revealed several modes through which the children communicated their initiatives and how teachers responded to these initiatives, thereby resulting in the creation of an analytical typology of agency. The results revealed adult-child relationships that give rise to a range of opportunities for children’s agency from the relational perspective. Overall, the results in this doctoral dissertation contribute to early years pedagogy in Finnish education by revealing how agency is relationally constructed in sociocultural contexts across children, teachers, and the socio-material and cultural environment. This study introduces potential visual and participatory methods to investigate agency in the everyday lives of young children and their teachers in contextually and culturally sensitive ways. These methods also have the potential to guide teachers’ pedagogical work in the early years. In addition, the results show the importance of examining the power relations and roles between children and teachers in early years pedagogy and how they should be reflected upon and revised if necessary. Examining and (re)building early years pedagogy with children and teachers creates opportunities for relational agency in which both children and teachers can be empowered. The results bring new knowledge for pedagogical efforts, the aim of which is to recognise and enhance children’s agency in early years education. When developing pedagogy, the aim of which is to support agency, it is important to concentrate on listening to both children and teachers, and acknowledging children’s initiatives. ________________________________________ Keywords: Relational agency, early childhood education, pre-primary and primary education, early years pedagogy, sociocultural theory, visual and participatory researchSuomalainen varhaiskasvatus sekä esiopetus perustuu lapsilähtöiseen pedagogiikkaan, jossa lasten aloitteet, toiveet ja ideat ovat pedagogiikan lähtökohta. Tämä näkyy vahvasti vallalla olevissa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmissa. Myös perusopetuksen ensimmäisillä luokilla lapsia tulee kannustaa tuomaan esille kiinnostusten kohteitaan. Omien ajatusten ja toiveiden esiintuominen liittyy vahvasti toimijuuteen sekä mahdollisuuteen vaikuttaa omaan elämäänsä. Toimijuuden avulla lapset rakentavat identiteettiään, kun he tuovat ajatuksiaan esiin, ja niistä neuvotellaan, heidän aloitteitaan huomioidaan ja ne ohjaavat tilanteita, ja näin yhdessä muiden kanssa lapset vaikuttavat heidän ympärillä olevaan maailmaan. Lapsilähtöisen pedagogiikan, jossa huomioidaan lasten toimijuus, on huomattu olevan haastavaa toteuttaa. Sosiokulttuuriseen teoriaan pohjautuva väitöskirjani tarkastelee ja tutkii toimijuutta pienten lasten pedagogiikan viitekehyksessä suomalaisen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen kontekstissa lasten ja opettajien näkökulmasta. Tutkimus ymmärtää toimijuuden relationaalisesti ja sosiokulttuurisesti rakentuvana toimintana, joka ilmenee ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, sekä ympäristön ja kulttuuristen resurssien välillä. Tutkimuksessa toimijuuden ajatellaan olevan yhteisesti rakennettua toimintaa, joka tukee jokaisen mahdollisuutta vaikuttaa ympäristöön ja ympärillä tapahtuvaan toimintaan. Väitöskirjani kolmea artikkelia yhdistää sosiokulttuurinen näkemys toimijuudesta. Ne avaavat relationaalista toimijuutta kolmessa eri kontekstissa: lasten siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, opettajien pedagogisessa työssä uuden opetussuunnitelman ja siinä olevan monilukutaidon pedagogiikan suunnittelussa ja toteutuksessa ja lasten ja opettajien vuorovaikutuksessa varhaiskasvatuksen arjessa. Tutkimuksissa on tutkittu toimijuutta lasten ja opettajien näkökulmista sekä heidän yhdessä koetun arjen yhteydessä osallistavien tutkimusmenetelmien avulla. Tutkimusmenetelminä tutkimuksissa on hyödynnetty visuaalista etnografiaa, haastatteluja, videointia ja havainnointia. Tutkimustulokset osoittavat kuinka toimijuus rakentuu yhteisen toiminnan kautta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen pedagogiikassa materiaalisten ja kulttuuristen resurssien välillä. Tutkimus esittelee visuaalisia ja osallistavia menetelmiä, joita voi konteksti- ja kulttuurikohtaisesti hyödyntää tutkittaessa lasten ja opettajien arkea varhaiskasvatuksessa. Menetelmät auttavat myös opettajia heidän pedagogisessa työssä. Tutkimustulokset tuottavat tärkeää tietoa lasten ja aikuisten valtasuhteista ja rooleista, ja siitä kuinka näitä tulisi tarvittaessa pohtia ja muokata yhdessä. Toimijuus toteutuu, kun lapset ja opettajat muokkaavat oppimisympäristöjä sekä pedagogiikkaa yhdessä. Tutkimuksen perusteella lasta kuunteleva pedagogiikka edistää lasten toimijuutta. Avainsanat: Relationaalinen toimijuus, varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus, pienten lasten pedagogiikka, sosiokulttuurinen teoria, visuaalinen ja osallistava tutkimus
Subject: kasvatustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sairanen_heidi_dissertation_2020.pdf 373.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record