Lågstadielärares syn på en reformerad religions- och livsåskådningsundervisning

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010054185
Title: Lågstadielärares syn på en reformerad religions- och livsåskådningsundervisning
Author: Tallberg, Emma
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010054185
http://hdl.handle.net/10138/319838
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: The aim of the study is to examine primary school teachers’ opinions concerning a reformed model of the religious- and ethics education in the Finnish school context and how it can affect the students development of their own cultural identity and feeling of solidarity in schools. The study is based on the current discussions about the subject where globalization and diversity is seen to be demanding more of schools (Rautionmaa & Kallioniemi, 2017). Previous studies also show that the cultural segregation that is seen in the society is a result of the segregation done in schools (Korkeakoski & Ubani, 2018). A relatively new study done in Finland found out the Finnish populations view about a reformed model of these subjects and shows that the majority of the population advocate a reformation (Mattsonn, 2020). The research was conducted as a qualitative study with a phenomenographic research approach. The material consists of six semi-structured, individual interviews with teachers working in four different schools in the metropolitan area. The collected material was analyzed using content analysis. The results showed that the majority of the teachers, four out of six, found a reformed model of the subject as a positive development and that it would come to support every student. Some of the effects predicted were an increased understanding and solidarity between students with different cultural backgrounds, more equality that would lead to a more integrated society. Some of the aspects seen from the teachers who didn’t support a reformation was that education in faith is important, the possibility that one student may feel excluded and that an separate religious education would be important especially for those who belong to a minority religion.Syfte med undersökningen är att forska kring lågstadielärares syn på en reformerad form av religions- och livsåskådningsundervisningen samt hur den kunde komma att påverka elevernas utveckling av deras kulturella identitet samt samhörighetskänsla i skolan. Undersökningen baserar sig på den aktuella internationella diskussionen kring ämnet där den ökade globaliseringen och mångfalden i länder lägger nya krav på skolor (Rautionmaa & Kallioniemi, 2017). Tidigare forskning visar även att den nuvarande segregerade formen av undervisningen leder till den segregering mellan kulturer som även är i synlig i samhället (Korkeakoski & Ubani, 2018). En relativt färsk studie har även gjorts i Finland om folkets åsikt kring en reformering av religions- och livsåskådningsundervisningen där en tydlig majoritet stöder det (Mattsonn, 2020). Forskningen genomfördes som en kvalitativ studie med fenomenografisk forskningsansats. Undersökningen baserade sig på sex stycken personliga semistrukturerade intervjuer med lågstadielärare från fyra olika skolor i huvudstadsregionen. Materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys. Undersökningens resultat visade att majoriteten av lärarna, fyra av sex, ansåg att en reformerad form, det vill säga integrerad världssynsundervisning, skulle gynna samtliga elever. Några av de huvudsakliga följderna som detta tänktes medföra var en ökad förståelse och gemenskap mellan elever från olika kulturer, mer jämställt samt att det skulle leda till ett mer integrerat samhälle. Några av de aspekter som lärare lyfte fram som var emot en reformering var att undervisning i tro är viktigt, risk för att en enskild elev skulle bli utanför samt att en egen religionsundervisning vore viktig speciellt för de elever som tillhör en minoritetsreligion.
Subject: Integrated education
diversity
cultural identity
solidarity


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lågstadielära ... eformerad undervisning.pdf 818.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record