Itsenäisiä päätöksiä ja kotiruokaa : haastattelututkimus ikääntyneiden ruokavalinnoista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010054169
Title: Itsenäisiä päätöksiä ja kotiruokaa : haastattelututkimus ikääntyneiden ruokavalinnoista
Alternative title: Independent decisions and home-cooked food : interview study on food choice of the eldelry
Author: Leppänen, Pipsa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010054169
http://hdl.handle.net/10138/319839
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ikäihmisten päivän pääateriaan liittyviä ruokavalintoja, mitä tekijöitä valintojen taustalta löytyy sekä ikäihmisten suhtautumista ruokavalintoihin liittyvään neuvontaan. Teoreettinen viitekehys perustuu ruoanvalinnasta, ikääntymisestä ja ikäihmisten ravitsemuksesta tehtyyn aikaisempaan tutkimukseen. Ruokatajun käsitettä käytetään tutkimuksessa yhtenä analyysin tukikäsitteenä ja tutkimuskysymyksiä on ohjannut Belascon (2008) ruoan valinnan kolmio, jossa käsitteinä ovat identiteetti, vastuu ja soveltuvuus. Tutkimuksen pääkysymykset ovat: 1. Millaisia päivän pääateriaan liittyviä ruokavalintoja ikäihmiset tekevät? 2. Miten ikäihmiset perustelevat ruokavalintojaan? 3. Miten ikääntyvät kokevat ruokavalintoihin liittyvän neuvonnan? Menetelmät. Aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta yli 65-vuotiasta eläkeläistä. Tutkimukseen osallistuneet valmistivat itse päivän ateriansa ja huolehtivat itsenäisesti oman ruokahuoltonsa järjestämisestä ja ruokatarvikkeiden hankinnasta. Tutkimukseen osallistuneista kaksi oli miehiä ja neljä naisia, joukossa yksi pariskunta. Tutkimusaineisto analysoitiin käyttämällä laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Päivän pääaterian ruokavalintoihin vaikuttivat maku, terveellisyys, hinta ja kohtuullisuus. Ruoka, jota valmistettiin, oli perinteistä kotiruokaa. Ruoka valmistettiin itse ja päätökset ruokavalinnoista tutkimukseen osallistuneet tekivät itsenäisesti yleiset ruokasuositukset ja oma terveydentila huomioiden. Ruokavalintoja selittäviä tekijöitä olivat omat makumieltymykset, sesongin raaka-aineiden hyödyntäminen ja raaka-aineiden soveltuvuus omaan ruokavalioon. Varsinaiseen ravitsemusneuvontaan ei koettu olevan tarvetta. Median kautta tuleva tieto koettiin ristiriitaiseksi ja aiheutti hämmennystä.Aims. The purpose of this study was to find out the food choices related to the main meal of the day for the elderly, what factors can be found in the background of the choices, and the attitude of the elderly towards counseling related to food choices. The theoretical framework is based on previous research on food choice, aging and nutrition in the elderly. The concept of food sense is used in the study as one of the supporting concepts of the analysis, and the research questions have been guided by Belasco's (2008) food choice triangle, where the concepts are identity, responsibility and suitability. The main questions of the study are: 1. What food choices do seniors make with the main meal of the day? 2. How do older people justify their food choices? 3. How do older people experience food counseling? Methods. The data were collected by interviewing six retirees over the age of 65. Participants in the study prepared their own meals for the day and independently took care of arranging their own food supply and purchasing food supplies. Two of the participants in the study were men and four were women, among them one couple. The research material was analyzed using the content analysis of the qualitative research. Results and conclusion. The food choices of the main meal of the day were influenced by taste, health, price and reasonableness. The food that was prepared was traditional home cooking. The food was prepared by the participants themselves, and decisions on food choices were made independently by the participants, taking into account general food recommendations and their own state of health. The factors explaining the food choices were one's own taste preferences, the utilization of seasonal raw materials and the suitability of the raw materials for one's own diet. There was not perceived a need for actual nutrition counseling. Information coming through the media was perceived as contradictory and confusing.
Subject: ruoanvalinta
ikääntyminen
ruokataju
neuvonta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record