Fysisk aktivitet som en del av undervisningen : en kartläggning av klasslärares syn på lärande och erfarenheter av Skolan i rörelse

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010054188
Title: Fysisk aktivitet som en del av undervisningen : en kartläggning av klasslärares syn på lärande och erfarenheter av Skolan i rörelse
Author: Ansa, Patrik
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010054188
http://hdl.handle.net/10138/319841
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Klasslärare
Class Teacher (in Swedish)
Klasslärare
Abstract: Purpose: Studies show that Finnish children and youth are insufficiently physically active. The program Liikkuva koulu (author’s free translation from Finnish: ”A school in motion”) began as a pilot project in 2010, but has since grown to be a nationwide program. The aim of the program is to provide students with physically more active and pleasant schooldays, to support their learning and increase their well-being. The activity itself for Liikkuva koulu can in many ways be seen to require a student-focused approach to teaching. Thus the theoretical background for this study came to comprise of ”Approaches to Teaching” by Prosser & Trigwell (1999). The aim of this study is to examine teachers’ experiences of physical activity as a part of their teaching. Furthermore an objective for this study is to explore in what way a teacher’s approach to teaching may relate to those experiences and execution of physically active lessons. Methods: The research was conducted as a quantitative study. A survey was sent to five Swedish-speaking elementary schools within the Helsinki region. The survey included 30 multiple-choice questions/statements along with 4 open-ended questions. A total of N = 27 teachers participated in the study by responding to the survey. The data was mainly analyzed quantitatively (qualitative data analysis was applied to the open-ended questions). Results and conclusions: The teachers mainly implemented physically active lessons and their experiences of Liikkuva koulu were as well mainly positive. For many of these positive experiences, they correlated with each other. The teachers reported mainly a student-focused approach to teaching. The study found a correlation between higher teacher-focused approach to teaching and a stronger experience of Liikkuva koulu being experienced as an additional burden within teaching. There was also a dim correlation between the teacher’s (increased) age and less experience of Liikkuva koulu providing for increased students’ participation.Mål: Undersökningar visar att barn och ungdom i Finland rör på sig alltför lite. ”Skolan i rörelse” startade år 2010 som ett pilotprojekt och är numera ett riksomfattande program inom grundskolan. Programmets syfte är att erbjuda eleverna fysiskt aktivare och trivsammare skoldagar, främja inlärningen och öka välmående. Verksamheten kring Skolan i rörelse kan i många avseenden anses förutsätta en elevstyrd syn på lärande. Följaktligen kom ”syn på lärande” (Prosser & Trigwell, 1999) att utgöra grunden för den teoretiska referensram som ligger bakom denna undersökning. Syftet med denna undersökning är att kartlägga klasslärares erfarenheter och upplevelser av fysiskt aktiverande som en del av sin lektionsundervisning. Vidare vill man kartlägga på vilket sätt lärarens syn på lärande är relaterat till dessa erfarenheter och förverkligande av fysiskt aktiverande undervisning. Metoder: Forskningen genomfördes som en kvantitativ studie. För att besvara forskningsfrågorna skickades en enkät ut till fem svenskspråkiga lågstadieskolor i huvudstadsregionen. Enkäten innehöll 30 flervalspåståenden och 4 öppna frågor och den besvarades av N = 27 klasslärare. Svaren analyserades i huvudsak kvantitativt (kvalitativa metoder tillämpades för de öppna frågornas del). Resultat och slutsatser: I huvudsak förverkligade lärarna flitigt fysiskt aktiverande lektionsundervisning och deras erfarenheter kring Skolan i rörelse var till största delen positiva. Dessa positiva erfarenheter hade i flera fall även ett samband sinsemellan. Lärarna hade primärt en elevstyrd syn på lärande. Det kunde konstateras ett samband mellan högre lärarstyrd syn på lärande och starkare upplevelse av Skolan i rörelse som en extra belastning i den egna undervisningen. Det fanns även en vag indikation om att lärarens (högre) ålder kunde ha ett samband med svagare uppfattning om att Skolan i rörelse kunde öka elevernas delaktighet.
Subject: fysisk aktivitet
undervisning
syn på lärande
inlärning
lärande


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ansa_Patrik_progradu_2020.pdf 2.302Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record