Päiväkodin johtajien pedagoginen johtajuus : vuorovaikutusta, läsnäoloa, visiointia

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning sv
dc.contributor.author Kotonen, Emilia
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202010054187
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/319847
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia päiväkodin johtajien näkemyksiä pedagogisesta johtajuudesta, pedagogisen johtamisen toteutumisesta ja pedagogisen johtamisen haasteista arjessa. Pedagoginen johtajuus on laaja käsite, ja sen toteutuminen arjessa on ajoittain haastavaa. Ammatillista keskustelua käydään paljon ajan riittävyydestä sekä siitä, millaisena kokonaisuutena pedagoginen johtajuus koetaan varhaiskasvatuksen organisaatioissa. Päiväkodin johtajien pedagoginen johtajuus on merkityksellistä lasten oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta. Johtajan työ ei ole vain lukujen kirjaamista, vaan se on enemmänkin päiväkodin työn ja toiminnan kehittämistä. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella sosiaalisen median kautta syksyn 2019 aikana. Kysely jaettiin Facebook-ryhmässä nimeltä Varhaiskasvatuksen opettajat. Vastaajia oli yhteensä 13. Lähes kaikki vastaajat olivat pääkaupunkiseudun eri kokoisten päiväkotien johtajia. Kyselylomakkeessa oli 11 avointa kysymystä pedagogisesta johtajuudesta, jonka lisäksi kysyttiin vastaajien taustatietoja. Aineiston analyysi tehtiin teemoittelemalla. Aineiston analyysi aloitettiin tiivistämällä ja pelkistämällä tekstiä. Vastausten merkitsemisessä käytettiin värikoodeja, mikä auttoi löytämään vastauksista sa-mankaltaisuuksia. Pelkistämisen ja vastausten tiivistämisen jälkeen etsittiin käsitteitä, jotka taulukoitiin. Taulukointivaiheessa nouseville ilmiöille annettiin yhteisiä teemoja. Tulokset ja johtopäätökset. Pedagogisen johtajuuden koettiin olevan varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista ja sen tutuksi tekemistä. Pedagogisen johtajuuden nähtiin olevan myös pedagogisen keskustelun käymistä tavoitteista, suunnittelusta ja arvioinnista. Pedagoginen johtajuus on myös johtajan läsnäoloa yksikkössä, tuen antamista työntekijöille sekä laajaa päätöksentekoa ja toiminnan visiointia. Pedagoginen johtajuus toteutui käytännössä keskustelujen kautta sekä toimivilla rakenteilla, kuten palavereilla ja pedagogisen näkökulman ylläpitämisellä. Pedagogisen johtamisen haasteet liittyivät henkilöstöjohtamiseen, kuten työntekijöiden vaihtuvuuteen, eritasoiseen osaamiseen ja sijaisjärjestelyihin. Haasteita koettiin olevan myös johtajien ajankäytössä ja työmäärässä. Työtä oli paljon suhteessa käytettävissä olevaan aikaan. Vastaajien mukaan tulevaisuudessa yhtenä kehittämisen kohteena olisi vahvan varajohtajuuden rakentaminen. Tällöin olisi mahdollista jakaa työtehtäviä selkeämmin, ja johtajan työmäärä vähenisi. fi
dc.description.abstract The purpose of this study is to research the views of kindergarten Directors on pedagogical leadership, the realisation of pedagogical leadership and the challenges of pedagogical lea-dership in everyday life. Pedagogical leadership is a broad concept, and its implementation in everyday life is challenging from time to time. There is a lot of professional discussion about the adequacy of time resources and how the pedagogical leadership is perceived in early childhood education organizations. The pedagogical leadership of the kindergarten Di-rector is relevant to children's learning and well-being. The Director's work is not merely about recording the numbers, but rather more about developing of the work and activities of a kindergarten. The study data was collected with an electronic questionnaire delivered through social me-dia during the autumn of 2019. The survey was shared in a Facebook group called Early Childhood Education Teachers. Nearly all the respondents were Directors of different size kindergartens from the Helsinki metropolitan area. The analysis of the responses was car-ried out by gathering the results into themes. The analysis began by summarising and simp-lifying the received answers. Colour codes were used to tag responses, which helped to find similarities between the responses. After summarising and simplifying the responses, the in-formation was searched for concept keywords that were then charted into a table. During the charting the trending concepts were given common themes. Pedagogical leadership was felt to be about the implementation of Early Childhood Educati-on Plan and making it familiar to people. Pedagogical leadership was also seen to be about having dialogs about the objectives, design and evaluation of pedagogics. Pedagogic lea-dership is also about having the presence of the Director in the unit, providing support to employees, decision-making on a wider scale and visioning of the operations. Pedagogical leadership was achieved in practice through discussions and effective structures, such as meetings and maintaining a pedagogical perspective. The met challenges in pedagogical leadership were related to HR- management topics, such as employee turnover, different levels of competence and substitute arrangements. There were also challenges felt in the time and workload management of Directors. There was a lot of work in relation to the time available. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject varhaiskasvatuksen johtajuus
dc.subject pedagoginen johtajuus
dc.title Päiväkodin johtajien pedagoginen johtajuus : vuorovaikutusta, läsnäoloa, visiointia fi
dc.title.alternative Pedagogical leadership of kindergarten leaders : interaction, presence, envisioning en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202010054187

Files in this item

Files Size Format View
Kotonen_Emilia_progradu_2020.pdf 1.472Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record