Lukion erityisopettajien työnkuva ja heidän siinä kokemansa haasteet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010054180
Title: Lukion erityisopettajien työnkuva ja heidän siinä kokemansa haasteet
Alternative title: Special education teachers work assignments and perceived challenges associated with them
Author: Ikonen, Kirsi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010054180
http://hdl.handle.net/10138/319854
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Erityispedagogiikka
Specialeducation
Specialpedagogik
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Vuonna 2019 voimaan tulleen lukiolakia koskevan lakimuutoksen myötä opiskelijoilla on oikeus saada erityisopetusta lukiossa, jonka takia tarve lukion erityisopettajille tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Viime vuosikymmenenä tutkimuksia lukion erityisopetuksen järjestämisestä Suomessa on tehty vähän. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää lukion laaja-alaisten erityisopettajien työnkuvaa ja heidän kokemiaan haasteita työnsä toteuttamisessa. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella lukion erityisopetusta lukion erityisopettajien näkökulmasta ja luoda kokonaiskuva siitä, minkälaisista tehtävistä lukion erityisopettajan työnkuva koostuu ja minkälaisia haasteita he työssään kohtaavat. Kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus, jossa haastateltiin kuutta lukion laaja-alaista erityisopettajaa, jotka työskentelivät kolmessa eri kunnassa. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden avulla, jotka analysoitiin hyödyntämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimuksen tulosten perusteella erityisopettajien työnkuva muodostui kolmesta laajemmasta osa-alueesta, jotka olivat yhteistyö, opiskelijoiden tukeminen ja kirjallinen työ. Lukion erityisopettajan työnkuvassa korostui työllistävimpinä työtehtävinä lukivaikeuksien tukemiseen liittyvät asiat, lukilausuntojen tekeminen sekä oppimisen tuen suunnitelmien kirjaaminen. Haasteellisimpina asioina lukion erityisopettajat kokivat työssään resurssien ja ajan puutteen sekä oman työnkuvan epäselvyyden. Nämä tulokset osoittavat, että tämän hetkiset resurssit eivät erityisopettajien mukaan riitä jatkuvan ja riittävän tuen tarjoamiseen lukiossa. Lukion erityisopetuksen järjestämiseksi tarvittaisiin myös selkeämmät raamit, jotta tuen tarjoaminen olisi yhtenäisempää ja yhdenvertaisempaa jokaisessa lukiossa ympäri Suomen.With the amendment to the Act on Upper Secondary Education that came into force in 2019, students have the right to receive special needs education in upper secondary school, which is why the need for upper secondary school special education teachers will increase in the future. In the last decade, there have been only little research on special education in upper secondary schools in Finland. The purpose of this study was to find out the work assignment of upper secondary school special education teachers and the challenges they experienced in carrying out their work. The aim of the study is to look at high school special education from the perspective of high school special education teachers and to create an overall picture of what kind of tasks the job description of a high school special education teacher consists of and what kind of challenges they face in their work. This is a qualitative study, where was interviewed six high school special education teachers who worked in three different municipalities. The research material was collected through semi-structured thematic interviews, which were analyzed using content analysis. Based on the results of the study, the job description of special education teachers consisted of three broad areas, which were collaboration, student support, and written work. In the job description of a high school special education teacher, the most employment-related tasks emphasized issues related to supporting reading difficulties, making reading statements and writing learning support plans. The most challenging things for high school special education teachers were the lack of resources and time in their work, as well as the ambiguity of their own job description. According to special education teachers, these results show that current resources are not sufficient to provide ongoing and adequate support in upper secondary school. In order to organize special education in upper secondary school, clearer frameworks would also be needed to make the provision of support more uniform and equal in every upper secondary school throughout Finland.
Subject: Lukio
erityisopetus
erityisopettaja
työnkuva
haasteet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record