”Että näkisi elämän täynnä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia ideoita” : havaintoja merkityksellisestä menestyksestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010054172
Title: ”Että näkisi elämän täynnä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia ideoita” : havaintoja merkityksellisestä menestyksestä
Alternative title: “To see a life full of opportunities and alternative ideas” : findings of significant success
Author: Aschan, Tuulevi P.
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010054172
http://hdl.handle.net/10138/319855
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksessa selvitetään merkityksellisyyden ilmenemistä ”Autolla Nepaliin – Unelmien elokuva” -dokumenttielokuvassa ja sen kuvaamassa hyväntekeväisyysprojektissa. Lisäksi tutkitaan merkityksellisen elämän ja selviytymisen suhdetta. Koska tiedettiin projektin saavuttaneen tavoitteensa, sitä pidettiin menestyneenä. Tutkimusaineistona käytettiin elokuvan tekstiksi litteroitua projektiryhmän ja verrattavia asioita kokeneiden ihmisten puhetta. Laadullisen tutkimuksen aineistoa analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen taustalla olevan itseohjautuvuusteorian (self-determination theory) mukaan keskeisten psykologisten tarpeiden eli autonomian, pätevyyden ja yhteenkuuluvuuden täyttyessä ihminen voi ja onnistuu paremmin (Ryan & Deci 2000, 68). Teoriasta Martela (2015, 37–54) on johtanut tutkimuksessa käytetyn motivaatiotimantti-käsitteen, joka jakautuu merkityksellisyyteen ja selviytymiseen. Selviytyminen muodostuu hyväksynnästä ja statuksesta sekä turvallisuudesta ja resurssien turvaamisesta. Merkityksellisyys edellyttää läheisyyden, hyvän tekemisen, vapaaehtoisuuden ja kyvykkyyden toteutumista. Eniten havaintoja saatiin läheisyydestä, joka ilmeni neljässä läheisyyden piirissä: sisäpiiri, lähipiiri, projektiin kytkeytyvä piiri ja satunnaisten ihmisten piiri. Hyvän tekeminen realisoitui unelman toteutuessa. Vapaaehtoisuus läpäisi vapaaehtoistyönä alkaneen projektin ja esiintyi ideoina, innostuksena ja kärsivällisenä työnä. Sen rinnalla ilmeni vastuu. Kyvykkyys toteutui oppimisena, kehittymisenä sekä osaamisen, voimanlähteiden ja esteiden tunnistamisena. Suurin osa selviytymistä koskevasta aineistosta liittyi turvallisuuteen ja resurssien turvaamiseen: matkaan, kalustoon ja terveyteen. Hyväksyntä ja status realisoituvat some-seuraajien hyväksynnässä. Tunteet ja niiden ilmaisu määrittivät merkityksellisyyden ja selviytymisen suhdetta muodostaen niiden välille dialogia. Tuloksia voi soveltaa työelämäprojekteihin. On hyvä tunnistaa ja määritellä läheisyyden piirejä, kyvykkyyden ja vapaaehtoisuuden ilmenemistä sekä hyvän tekemisen muotoja. Ulkoisesti rahoitettuihin projekteihin kirjoitetaan rahoittajan hyväksymät, työtä määrittelevät tavoitteet. Rinnalle työntekijän kannattaa määritellä oma, itselle merkityksellinen tavoite: se tukee myös virallisen tavoitteen toteutumista.The study examines the manifestation of dignity and the relationship between dignity and survival in the documentary “Autolla Nepaliin – Unelmien elokuva” and in the charity project which was described in the documentary. As the project had achieved its aims, it was considered a success. The material used was the speech of the documentary, transcribed to text. The speakers were the project team as well as people who had experienced comparable issues as the project team. The study represented a qualitative research method. The material was analyzed by the means of theory-based content analysis. The study was based on self-determination theory, which claims person succeeds and feels better when psychological needs, ie autonomy, competence and relatedness are met (Ryan & Deci 2000, 68.) From the theory Martela (2015, 37–54) has derived the concept of the motivational diamond used in the study. It is divided into dignity and survival. Survival consists of acceptance and status as well as safety and resources. Relevance requires the realization of relatedness, contribution (doing good), competence and autonomy. Most observations were made of relatedness, which was evident in the four circles: insiders, related people, project-connected circle, and random people circle. Doing good turned out to be a planned dream of volunteering. Autonomy permeated the entire project and was reflected in ideas, enthusiasm and patient work. Alongside autonomy, responsibility emerged. Competence was realized as learning and development, as well as identifying skills, sources of strengths and barriers. Most of the survival material was related to safety and resources resources, including travel progress, equipment and health. Acceptance and status were realized in social media approvals which affected the accumulation of money. Emotions determined the relationship between dignity and survival, forming a dialogue between them. The project serves as a metaphor for working life projects and their success. It is necessary to identify and define the circles of relatedness, to consider the development of competence, the manifestation of autonomy and the possibilities of contribution. Although funders approve goals defining the project work, it is also worth setting a goal that is relevant to oneself. This also supports the achievement of the official goals.
Subject: motivaatio
itseohjautuvuus
menestyminen
psykologiset perustarpeet
hyvinvointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Aschan_TuuleviP_tutkielma_2020.pdf 2.677Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record