Complex traits, complex results: The genetic, demographic, and environmental factors of cat and dog behaviour

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6532-9
Title: Complex traits, complex results: The genetic, demographic, and environmental factors of cat and dog behaviour
Author: Salonen, Milla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Deparment of Medical and Clinical Genetics
Doctoral Programme in Integrative Life Science
Department of Veterinary Biosciences, Faculty of Veterinary Medicine Folkhälsan Research Center
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-11-13
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6532-9
http://hdl.handle.net/10138/320181
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Behavioural traits are complex, influenced by multiple genes and environmental factors and they can also affect the health and welfare of individuals. Behaviour is equally important for companion animals, cats and dogs. Furthermore, some of their behavioural traits resemble human psychiatric diseases. Despite behaviour’s importance, its biological background is still poorly known in these animals. This thesis examines the complexity of behaviour by studying the genetic and environmental factors influencing behaviour, as well as behavioural intercorrelations simultaneously in two companion animal species: the dog and the cat. This comparative perspective may reveal insights into the background of behaviour that could also be generalized to human behaviour. Specifically, this thesis aims to study 1) breed differences of dogs and cats and heritability of behaviour in cats, 2) behaviour correlations in both species, and 3) environmental factors influencing aggression in dogs and multiple behavioural traits in cats. Behavioural and background data was collected from the dog and cat owners through online questionnaires. In both species, the frequency of fear, aggression, and abnormal repetitive behaviour was examined. Sociability and level of activity was also examined in cats and impulsivity/inattention in dogs. Large datasets of 13 715 dogs and 5726 cats were collected and analysed with different methods, including multiple logistic regression for the environmental factors of behaviour and Bayesian multivariate model for heritability analyses. The results of this thesis show that both dog and cat breeds differ in behaviour, that behaviour is heritable, that many behavioural traits are correlated, and that many environmental factors are associated with behavioural traits. Heritability estimates varied between 0.40 and 0.53 for all behavioural traits and breeds. Especially fear and aggression correlated strongly and these traits were also associated with abnormal repetitive behaviour in both species. Social environment in both early life and at the time of answering was associated with lower incidence of aggression and abnormal repetitive behaviour. The results closely paralleled in both companion animal species and showed some parallels to human psychiatry as well. This finding indicates that the biological background of behaviour is similar in dogs and cats, and likely in humans as well. The findings of this thesis had great scientific and practical impact, as, for example, regulations for separating a kitten from its mother was adapted accordingly.Käyttäytymispiirteet ovat monimutkaisia piirteitä, sillä niihin vaikuttavat useat geenit ja ympäristötekijät. Lisäksi käyttäytyminen vaikuttaa yksilöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Käyttäytyminen on yhtä tärkeä tekijä myös seuraeläimillä, kissoilla ja koirilla. Lisäksi jotkin niiden käyttäytymispiirteet muistuttavat ihmisten mielenterveyden häiriöitä. Käyttäytymisen tärkeydestä huolimatta sen biologinen tausta tunnetaan seuraeläimillä huonosti. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan käyttäytymisen monimutkaisuutta tutkimalla siihen vaikuttavia geneettisiä ja ympäristötekijöitä kahdessa eri eläinlajissa samanaikaisesti: kissoissa ja koirissa. Tämä vertaileva näkökulma voi paljastaa käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä, jotka voisivat olla yleistettävissä myös ihmisten käyttäytymiseen. Tämän väitöskirjan tarkkoina tavoitteina on tutkia 1) käyttäytymisen rotueroja kissoilla ja koirilla sekä käyttäytymisen perinnöllisyyttä kissoilla, 2) käyttäytymispiirteiden välisiä yhteyksiä kummallakin lajlla, ja 3) aggressiivisuuteen vaikuttavia ympäristötekijöitä koirilla ja useaan käyttäytymispiirteeseen vaikuttavia ympäristötekijöitä kissoilla. Käyttäytymis- ja ympäristötekijäaineisto kerättiin internet-kyselyillä. Molemmissa eläinlajeissa selvitettiin pelon, aggressiivisuuden ja epänormaalin toistavan käyttäytymisen yleisyyttä. Kissoilla tutkittiin lisäksi ihmissosiaalisuutta ja aktiivisuutta ja koirilla impulsiivisuutta/ keskittymiskyvyttömyyttä. Kerätty aineisto koostui 13 715 koirasta ja 5726 kissasta ja sen analysoinnissa käytettiin erilaisia menetelmiä, kuten logistista regressiota käyttäytymisen ympäristötekijöiden tutkimuksessa ja Bayesilaisia monitekijäisiä malleja periytyvyyden tutkimuksessa. Tämän väitöskirjatyön tulokset osoittivat, että sekä koira- että kissarotujen välillä on käyttäytymiseroja, käyttäytyminen on perinnöllistä, monet käyttäytymispiirteet ovat korreloituneita keskenään ja että monet ympäristötekijät ovat yhteydessä käyttäytymispiirteisiin. Kaikissa käyttäytymispiirteissä ja kaikilla roduilla perinnöllisyysaste vaihteli 0.40 ja 0.53 välillä. Erityisesti pelokkuus ja aggressiivisuus korreloivat vahvasti ja nämä piirteet olivat yhteydessä myös epänormaalin toistavaan käyttäytymiseen. Varhaisiän ja vastausajankohdan sosiaalinen ympäristö oli yhteydessä pienempään aggressiivisuuden ja epänormaalin toistavan käyttäytymisen esiintyvyyteen. Väitöskirjatyön tulokset olivat hyvin samankaltaisia kummallakin eläinlajeilla ja osa tuloksista oli havaittu aiemmin myös ihmisillä. Tämä havainto viittaa siihen, että käyttäytymisen biologinen tausta on samanlainen sekä kissoilla että koirilla, ja todennäköisesti myös ihmisillä. Tämän väitöskirjan havainnoilla oli suurta tieteellistä ja käytännön merkitystä, sillä esimerkiksi kasvatussääntöjä muutettiin kissojen vieroitusiän suhteen väitöskirjatyön perusteella.
Subject: käyttäytymisekologia, lääketieteellinen genetiikka
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record