Sustainability in Finnish Forest Policies

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010154280
Title: Sustainability in Finnish Forest Policies
Alternative title: Kestävä kehitys Suomen metsäpolitiikassa
Author: Pietarinen, Niina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010154280
http://hdl.handle.net/10138/320322
Thesis level: master's thesis
Degree program: Metsätieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Forest Sciences
Magisterprogrammet i skogsvetenskaper
Specialisation: Metsäbiotalouden liiketoiminta ja politiikka
Forest bioeconomy business and policy
Skoglig bioekonomi, affärsverksamhet och politik
Abstract: Biotalouden odotetaan näyttelevän pääroolia resurssitehokkaiden, kestävien yhteisöjen rakentamisessa maailmanlaajuisesti. Suurten metsävarojensa ansiosta Suomi tavoittelee paikkaa metsäbiotalouden edelläkävijänä, minkä on oletettu lisäävän kansalaisten hyvinvointia ekologisesti kestävällä tavalla. Nämä odotukset huomioon ottaen, on tärkeää ymmärtää suomalaisen metsäteollisuuden ja kestävän kehityksen välinen suhde. Tämän maisterin tutkielman tavoite on esittää analyysi siitä, kuinka kestävän kehityksen käsite on muotoiltu suomalaisissa metsäpoliittisissa dokumenteissa. Tutkielmassa on kaksi tutkimuskysymystä: 1. Miten kestävä kehitys on muotoiltu ja ymmärretty suomalaisessa metsäpolitiikassa? ja 2. Miten ”Rion henki” (”The Spirit of Rio”) on sisällytetty nykyiseen lainsäädäntöön? Tässä yhteydessä ”Rion henki”, termi, joka on saanut alkunsa Rion konferenssista vuonna 1992, tarkoittaa pyrkimystä huolehtia ympäristöongelmista alhaalta ylöspäin -menetelmällä ja niiden ryhmien avustuksella, joihin tehdyt päätökset eniten vaikuttavat. Diskurssianalyysi valittiin tutkimusmenetelmäksi, koska sen avulla voidaan paljastaa merkityksiä teksteistä. Analyysi mukaili Backsträndin ja Lövbrandin (2006) kehittämää menetelmää ja tutki tiettyjen ympäristödiskurssien avaintekijöitä (ecological modernization, green governmentality ja civic environmentalism) valituissa kansallisissa metsäpoliittisissa linjauksissa. ATLAS.ti -ohjelmistoa käytettiin tutkimusdatan analysoinnissa ja käsittelyssä. ja koodikirja kehitettiin helpottamaan aineiston jäsentämistä. Tutkimusaineisto koodattiin neljässä tasossa, alkaen laajimmista aiheista edeten huomaamattomampiin yksityiskohtiin. Tutkimustulokset osoittavat, että vaikka dokumenteissa käytetty kieli viittaa laajasti kestävään kehitykseen, on ympäristötekijät huomioitu vain heikosti ja retorisesti, kun taas taloudelliset tekijät näyttelevät hallitsevaa ja konkreettisempaa roolia. Analysoiduissa dokumenteissa Rion henki on huomioitu sidosryhmäyhteistyön ja osallistavan kirjoitusprosessin muodossa. Tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, että Rion hengen läsnäolo heikkeni ajan kuluessa. Tutkimustulokset havainnollistavat, että analysoiduissa dokumenteissa kestävän kehityksen ”brändiä” käytetään jossain määrin markkinoinnin välineenä. Tämän takia on olemassa riski, että teollisuusystävällinen agenda oikeutetaan biotalouden varjolla ja että biotalous nähdään luonnonvarojen kaupallistamisen mahdollisuutena. Tämän tutkielman tavoite on tarjota päättäjille ja metsäsektorille ajankohtaista aineistoa siitä, miten ja kuinka laajasti kestävä kehitys on sisällytetty suomalaisessa metsäpolitiikassa. Lisäksi, kestävän kehityksen raamien ja hallitsevien diskurssien ymmärtäminen menneissä ja nykyisissä metsäpoliittisissa dokumenteissa tarjoaa tietoa tulevia strategian tarkistuksia varten. Hallitsevan diskurssin paljastaminen lisää läpinäkyvyyttä ja voi aloittaa prosessin kohti ongelmien ratkaisua.Bioeconomy is expected to play a key role in achieving resource-efficient, sustainable societies globally. With its vast forest resources, Finland aims at being a global forerunner of forest-based bioeconomy, which is ought to result in increased welfare of Finnish citizens, while being ecologically sustainable. Given these expectations, it is important to understand the relationship between Finnish forestry and sustainability. The aim of this master’s thesis is to provide an analysis on how the concept of sustainability is framed and translated in Finnish forest policies. Two research questions were drawn: 1. How is sustainability framed and understood in the Finnish forest policies? and 2. How the “Spirit of Rio” is transferred into the existing legislation? In this context, “the Spirit of Rio”, originating from the Rio Conference held in 1992, means the ambition to take care of environmental issues with a bottom-up approach with the participation of groups that are most affected by the decisions. Discourse analysis was chosen as approach as it can reveal meanings within texts. The analysis followed Backstränd and Lövbrand (2006) and investigated specific elements of environmental discourses (ecological modernization, green governmentality and critical civic environmentalism) in the analysis of selected national forest policy documents. ATLAS.ti software was used in analyzing and processing the research data. A code book was developed in order to help in structuring the analysis and the material was coded in four different levels, starting from the broadest topics and proceeding to less visible details. The research results indicate, that although the language used in the policies refers widely to sustainability, the consideration of ecological aspects of sustainability is weak and rhetoric whereas economic values have a dominant role, and are defined and translated towards action and practices. The Spirit of Rio was addressed in the analyzed policies in the form of co-operation of stakeholders and a participative writing process. However, the importance noticeably decreased over time. The research findings demonstrate, that in the analyzed policies the “brand” of sustainability is to some extent used as a marketing tool and hence risks to legitimize an industry friendly agenda with bioeconomy acting as an opportunity to commercialize natural resources. This thesis aims to provide relevant reflections to policymakers and the forest sector on whether and to which extent sustainability has been included in the Finnish forest policies. Understanding sustainability framings and dominant discourses in the past and present forest policy documents will help to inform ongoing and future forest policy revisions. Revealing the dominant discourse increases transparency and can start a process towards problem solving.
Subject: Forest-based bioeconomy
Sustainability framings
Forest policy
National forest programme
Discourse analysis


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pietarinen_Niina_Thesis_2020.pdf 564.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record