Onnistunut sisäinen brändijohtaminen brändiyrityksessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010154282
Title: Onnistunut sisäinen brändijohtaminen brändiyrityksessä
Author: Kauko, Sini
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010154282
http://hdl.handle.net/10138/320324
Thesis level: master's thesis
Discipline: Elintarvike-ekonomia
Food Economics
Livsmedelsekonomi
Abstract: Yritys- sekä tuotebrändit ovat yrityksille tärkeitä ja niiden arvon ylläpitämiseksi tehdään valtavasti töitä. Sisäinen brändijohtaminen on yrityksen sisällä tapahtuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on saada yrityksessä työskentelevät henkilöt käyttäytymään brändien mukaisesti ja välittämään brändi-identiteettiä sekä haluttua brändiviestiä asiakkaille sekä muille sidosryhmille. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää tekijöitä, jotka mahdollistavat useita brändejä edustavissa yrityksissä onnistuneen sisäisen brändijohtamisen. Onnistuminen voidaan nähdä brändinmukaisena käyttäytymisenä läpi yrityksen. Tutkimus keskittyy henkilöihin, joiden työnkuvana on johtaa ja kehittää brändejä. Tämä luo uuden näkökulman aiheeseen verrattuna aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin, jotka ovat keskittyneet asiakasrajapinnassa työskenteleviin henkilöihin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu aikaisemmin tehtyjen tutkimusten pohjalta, joista nousee esiin neljä eri aihealuetta: johtaminen, henkilöstöhallinto, kommunikointi sekä brändisitoutuneisuus, -uskollisuus ja brändi-identiteetin tunnistaminen. Aihealueiden on aikaisempien tutkimusten perusteella todettu parantavan sisäistä brändijohtamista. Tutkimus on tehty laadullisella tutkimusmenetelmällä teemahaastatteluja käyttäen. Tutkimukseen on haastateltu seitsemää henkilöä, joiden työnkuvaan kuuluu brändin / brändien johtaminen ja kehittäminen, sekä niistä vastuussa oleminen. Kaikki haastateltavat työskentelevät yrityksissä jotka edustavat useita eri tuotebrändejä. Tulokset on analysoitu teorialähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi sisäisen brändijohtamisen tärkeys yrityksissä. Sen onnistumiseksi johdon on oltava tukena, ja luotettava brändin parissa työskenteleviin henkilöihin. Kommunikoinnin on oltava koko yrityksen läpileikkaavaa ja avointa kaikille. Eri sisäisen brändijohtamisen keinot koetaan kasvattavan brändisitoutuneisuutta, joka taas nähdään erittäin tärkeäksi oman työn onnistumisen kannalta. Tuloksissa korostuu eri työkalujen monipuolisuus ja niiden yhtäaikainen käyttö, joita pidetään edellytyksenä onnistumiselle. Verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin, henkilöstöhallinnon roolia ei tässä tutkimuksessa pidetä juurikaan merkittävänä. Yhteistyön brändin parissa työskentelevien henkilöiden ja henkilöstöhallinnon välillä toivotaan kuitenkin olevan tiiviimpää, jotta brändiviesti saataisiin tärkeämmäksi osaksi koko organisaation toimintaa.
Subject: Sisäinen brändijohtaminen
tuotebrändi
brändiyritys
brändinmukainen käyttäytyminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record