Effekten av vallensilagets skörd på ätbeteendet hos tjurar av köttras i slutet av tillväxtskedet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010154279
Title: Effekten av vallensilagets skörd på ätbeteendet hos tjurar av köttras i slutet av tillväxtskedet
Author: von Konow, Helena
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010154279
http://hdl.handle.net/10138/320327
Thesis level: master's thesis
Degree program: Maataloustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Agricultural Sciences
Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper
Specialisation: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap
Abstract: The feeding behavior of beef cattle is complex and varies depending on different factors such as the nutritive value of the feed, the individual and the environment. By optimizing and improving the feed efficiency, the economics of the production increases. Knowledge of feed intake and feeding behavior can be used to optimize the production and the health and well-being of the animals. The aim of this study was to determine how the cut of grass silage affects the feeding behaviour of bulls and thereby how to optimize the use of silage for animal growth. Simmental bulls got three different silage cuts. The first cut was taken on 25th June (ES1), the second cut on 11th August (ES2) and the third cut on 3rd October (ES3). The feeding was given as total mixed ration (TMR) ad libitum. Each TMR group had 15 bulls (TES1, TES2, TES3). Each TMR group had a diet based on grass silage (550 g/kg DM), the only difference being if the silage was of the first, second or third cut. That way the nutritive value differed among the TMR. Individual information about duration, when, and how much the bulls ate was recorded by the Growsafesystem. The average for the bulls in the feeding groups was calculated based on the individual data. This Master´s thesis researched feed intake, feeding frequency, time for head down, time for feed intake and feed intake rate during one month when the body weight of the bulls was on average 546 kg in the beginning and 607 kg at the end of the study. The dry matter for the three cuts was 201 g/kg for ES1, 298 g/kg for ES2 and 354 g/kg for ES3. D-value was 719, 685 and 739 g/kg DM, respectively. The bulls that ate ES3 had higher dry matter intake (12,1 kg DM/d) and eating rate (94,9 g DM/min) than the two other groups. The bulls that ate ES1 and ES2 had the same feed utilization, which was better than the feed utuilization of the bulls that were given ES3. Feeding frequency was about 15 times per day for all groups. The second cut had the lowest digestibility and the bulls eating the second cut had the longest feed intake time. The bulls that ate the third cut had the highest dry matter intake, but the lowest feed utilization. The study indicates that the D-value of the grass silage used in TMR has a clear impact on dry matter intake of the TMR and eating time and eating rate of the animal.Nötkreaturens ätbeteende är komplext och beror på flera olika faktorer bland annat fodrets näringsegenskaper, individen och miljön. Genom att optimera och förbättra foderutnyttjandet och foderintaget förbättras produktionens ekonomi. Kännedom om foderintag och ätbeteende kan användas för optimering av produktionen, djurens välmående och hälsa. Målet med avhandlingen var att undersöka hur vallensilagens skörd påverkar tjurars ätbeteenden och hur man kan optimera användningen av ensilaget och därmed djurens tillväxt. Tre ensilageskördar utfodrades åt simmentaltjurar. Första skörden togs den 25 juni (ES1), andra skörden togs den 11 augusti (ES2) och tredje skörden togs den 3 oktober (ES3) 2015. Utfodringen gavs som fullfoder (TMR) och tjurarna fick äta ad libitum. Varje TMR-grupp hade 15 tjurar (TES1, TES2, TES3). Fodret i varje TMR-grupp baserade sig på vallensilage (550 g/kg torrsubstans) och den enda skillnaden var ifall tjurarna fick första, andra eller tredje skördens ensilage. Därmed skilde sig näringsvärdena för ensilagen. Individuella uppgifter om hur länge, när och hur mycket tjurarna åt per gång registrerades av Growsafe-fodervågssystemet. På basen av tjurarnas individuella värden räknades medeltalet för tjurarna som var i samma grupp och som hade samma utfodring. I denna magisteravhandling undersöktes foderintaget, ätfrekvensen, tiden för huvudet nere, ättiden och äthastigheten under en månad då tjurarnas levnadsvikt var i medeltal 546 kg i början och 607 kg i slutet av studien. Torrsubstansen var 201 g/kg för ES1, 298 g/kg för ES2 och 354 g/kg för ES3. D-värdet var 719 g/kg ts, 685 g/kg ts och 739 g/kg ts, för respektive skördar. Tjurarna som åt ES3 hade större foderintag (12,1 kg ts/d) och högre äthastighet (94,9 g ts/min) än de två andra tjurgrupperna. Foderutnyttjandet var samma för tjurarna som åt ES1 och ES2, vilket var bättre än för tjurarna som åt ES3. Ätfrekvensen var ungefär 15 gånger per dygn för samtliga grupper. Andra skörden hade sämst smältbarhet och tjurarna som åt andra skörden hade längsta ättiden. Tjurarna som åt tredje skörden hade högst torrsubstansintag, men foderutnyttjandet var sämst. Studien indikerar att D-värdet för vallensilaget i TMR-blandningen har en klar inverkan på TMR-blandningens torrsubstansintag samt äthastigheten och tiden som djuret äter fodret.
Subject: Köttboskap
ätbeteende
ensilage
vall
foderintag
fritt foderintag
beef cattle
feed behavior
grass silage
feed intake
voluntary feed intake


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Helena_von_Konow_Magisteravhandling_2020.pdf 506.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record