Voiceless Teachers in Education : Intercultural Experiences and Perceptions of Chinese Immigrant Teachers in Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6746-0
Title: Voiceless Teachers in Education : Intercultural Experiences and Perceptions of Chinese Immigrant Teachers in Finland
Author: Liu, Haiqin
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-11-16
Belongs to series: Helsinki Studies in Education - URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6746-0
http://hdl.handle.net/10138/320341
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: During the past decade, the demographic changes brought about by international mobility have diversified education in Finland. One type of diversification is the increasing number of teachers of immigrant background. However, how immigrant teachers experience the Finnish educational system has not yet been amongst the topics of full-scale academic research (Nishimura-Sahi, Wallin & Eskola, 2017). There is an emerging need to address this research gap by giving voice to immigrant teachers who are rarely heard. This doctoral thesis sets out to investigate the experiences and perceptions of immigrant teachers working in Finland, taking Chinese immigrant teachers of the Chinese language as a case study. The findings of this PhD study are presented in the form of three academic publications and an extended summary. The first article looks into the social discourses on Finnish education in general and Chinese language education in particular, that could potentially influence immigrant Chinese teachers’ presumptions and expectations about being a Chinese language teacher in Finland. The first article forms the background of the doctoral study. The second article and the third article examine the intercultural experiences and the perceptions of Chinese immigrant teachers in Finland. The second article reveals the multiple facets of immigrant teachers’ experiences which are connected to how the teachers perceive their positions in Finland. The third article examines the teachers’ cross-national comparisons on Chinese language education, which also reveal how the teachers perceive their positions in comparison with colleagues working in another context. The findings in all of the three publications suggest a strong link between experiences, perceptions and intercultural imaginations, as well as constructed discourses. The findings of this doctoral study lead to both theoretical and practical implications. Theoretically, a new model for understanding the experiences of immigrant teachers was developed. This model takes into account the multiple facets of immigrant teachers’ experiences, the power relations in the context under review and their influence on intercultural imagination and discourses. Practically, the findings suggested that 1) stakeholders should listen to the needs and concerns of immigrant teachers and provide equal treatment to all kinds of teachers; 2) regular continued professional development training plays a very important role in helping teachers to update their subject knowledge and teaching skills, but also in providing opportunities for all types of teachers to learn together; 3) intercultural teacher education and training should also help the teachers to become aware of the ongoing discourses, and reflect critically on their own cultural assumptions.Viime vuosikymmenen aikana lisääntynyt kansainvälinen liikkuvuus on vaikuttanut väestörakenteen muutokseen, joka puolestaan on vaikuttanut koulutuksen moninaistumiseen. Yksi huomattava muutos on lisääntynyt maahanmuuttajataustaisten opettajien määrä. Aikaisempi tutkimus maahanmuuttajataustaisista opettajista ja heidän kokemuksistaan suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on vähäistä (Nishimura-Sahi, Wallin and Eskola, 2017). Erityisen tärkeää on antaa näille opettajille mahdollisuus kertoa näistä kokemuksista ja tuoda esille heidän käsityksiään suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Tämä väitöskirjatutkimus on tapaustutkimus Suomessa työskentelevistä maahanmuttajataustaisista opettajista, esimerkkinä kiinalaiset opettajat. Ensimmäisessä artikkelissa tarkastellaan keskustelua suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, erityisesti kiinan kielen opetuksen näkökulmasta. Tämä sosiaalinen diskurssi voi mahdollisesti vaikuttaa maahanmuuttajataustaisten kiinalaisten opettajien oletuksiin ja käsityksiin siitä, millainen kiinan kielen opettajan tulee olla Suomessa. Ensimmäinen artikkeli on johdatus väitöskirjatyöhön. Toisessa ja kolmannessa artikkelissa tarkastellaan Suomessa työskentelevien kiinalaisten maahanmuuttajaopettajien kokemuksia ja käsityksiä opettamisesta Suomessa. Toinen artikkeli tuo esille maahanmuuttajaopettajien moninaisia kokemuksia, jotka liittyvät siihen, miten opettajat kokevat oman asemansa suomalaisessa työelämässä. Kolmannessa artikkelissa tarkastellaan opettajien kansallisia rajoja ylittäviä kokemuksia kiinan kielen opettamisesta ja, kuinka nämä opettajat arvioivat omaa asemaansa Suomessa verrattuna kollegoihin, jotka työskentelvät eri kontekstissa. Kaikkien kolmen yksittäisten tutkimusten (artikkelien) tulokset viittaavat vahvaan yhteyteen kokemusten, käsitysten ja kulttuurienvälisten mielikuvien sekä niiden ympärille muodostuneiden diskurssien välillä. Tämä tutkimus on merkittävä sekä teoreettisesta että käytännän työn kehittämisen näkökulmasta. Tutkimuksen pohjalta on luotu malli, joka auttaa maahanmuuttajataustaisten opettajien kokemusten analysoinnissa. Tämä malli ottaa huomioon maahanmuuttajaopettajien moninaiset kokemukset, valtasuhteet, jotka synnyttävät näitä diskursseja ja niiden vaikutukset interkulttuuristen mielikuvien rakentumiselle. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 1) eri sidosryhmien tulisi kuunnella maahanmuuttajaopettajien kokemuksia ja huolenaiheita sekä kohdella tasa-arvoisesti eri taustoista tulevia opettajia; 2) säännöllisellä opettajijen täydennyskoulutuksella on erittäin tärkeä rooli, jotta opettajat pystyvät päivittämään sekä kontekstiosaamista että opetustaitojaan, mutta myös tarjota mahdollisuuksia erilaisille opettajille oppia yhdessä; 3) Interkulttuurisen opettajankoulutuksen tulisi myös auttaa opettajia tunnistamaan meneillään olevia diskursseja ja pohtimaan kriittisesti omia kulttuurisia oletuksiaan.
Subject: education
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
liu_haiqin_dissertation_2020.pdf 965.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record