Effectiveness of the FRIENDS programme in treating children’s internalising symptoms in Finnish outpatient clinics

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010154303
Title: Effectiveness of the FRIENDS programme in treating children’s internalising symptoms in Finnish outpatient clinics
Author: Närvänen, Eija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010154303
http://hdl.handle.net/10138/320356
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. FRIENDS-ohjelma on ryhmämuotoinen kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) periaatteita noudattava ohjelma, joka on kehitetty lasten ja nuorten ahdistuksen ja masennuksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Vaikka ohjelman vaikutuksia ennaltaehkäisyssä on tutkittu laajalti, hoitokontekstissa ja eri populaatioilla tutkimusta on toistaiseksi tehty vasta vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli paikata tätä aukkoa arvioimalla suomenkielisen FRIENDS-ohjelman vaikuttavuutta internalisaatio-oireiden hoidossa lapsilla, joilla on todettu psykiatrisia ja neuropsykiatrisia häiriöitä. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin pääkaupunkiseudulla HUS lastenpsykiatrian erikoissairaanhoidon toimipisteissä. Tutkimukseen osallistuneet lapset (n = 99, ikä keskimäärin 9.45 vuotta, iän vaihteluväli 6–13 vuotta, 68.7 % poikia) jaettiin satunnaisesti joko FRIENDS-interventioon (n = 52) tai odotusryhmään (n = 47), joka sai tavanomaista hoitoa 3 kuukauden ajan ennen intervention alkua. Lasten internalisaatio-oireita mitattiin lasten vanhempien ja opettajien täyttämien kyselyjen (Child Behavior Checklist ja Teacher’s Report Form) avulla lähetevaiheessa, intervention alussa, intervention lopussa ja 6 kuukauden seurannassa. Tulokset ja johtopäätökset. Intervention jälkeen molemmissa ryhmissä havaittiin keskikokoinen, tilastollisesti merkitsevä väheneminen vanhempien arvioimissa internalisaatio-oireissa, mutta vaikutukset eivät säilyneet kuuden kuukauden seurannassa. Opettajien arvioimat internalisaatio-oireet noudattivat samankaltaista kaavaa, jossa ne vähenivät intervention aikana ja lisääntyivät seurannassa, mutta nämä muutokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä mahdollisesti sen takia, että puuttuvien arvojen myötä menetettiin tilastollista voimaa. Sekä vanhempien että opettajien arvioissa lasten internalisaatio-oireissa tapahtui samankaltaisia muutoksia riippumatta siitä, kuuluivatko lapset interventio- vai odotusryhmään, joka sai tavanomaista hoitoa ennen intervention alkua. Nämä tulokset herättävät kysymyksiä FRIENDS-intervention vaikutusten pitkäaikaisuudesta sekä paremmuudesta suhteessa aktiivisiin odotusryhmiin tai tavanomaiseen hoitoon, kun hoidetaan eri tavoin psykiatrisesti ja neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia aidoissa hoitoympäristöissä, joissa hoito ja siihen sitoutuminen eivät aina toteudu ihanteiden mukaisesti.Objective. The FRIENDS programme is a group cognitive behavioural therapy (CBT) programme, developed for the prevention and treatment of child and adolescent anxiety and depression. In the context of prevention, FRIENDS has been extensively researched; however, little research has been conducted on FRIENDS in a treatment setting and with different populations. To help fill this gap, the aim of the present study was to evaluate the effectiveness of the Finnish version of FRIENDS in reducing internalising symptoms in children diagnosed with psychiatric and neuropsychiatric disorders. Methods. The present study was conducted at Helsinki University Hospital (HUS) Child Psychiatry outpatient clinics in the Helsinki metropolitan area, Finland. The participating children (n = 99, mean age = 9.45 years, range 6–13 years, 68.7 % boys) were randomly assigned to either FRIENDS (n = 52) or a waitlist control group (n = 47), which received treatment as usual for a period of 3 months before the intervention. The children’s internalising symptoms were assessed using parent- and teacher-report questionnaires (Child Behavior Checklist and Teacher’s Report Form) at referral to treatment, pre-treatment, post-treatment, and six-month follow-up. Results and conclusions. In both groups, there was a medium-sized statistically significant decrease in parent-reported internalising symptoms immediately after the intervention; however, these improvements were not retained at six-month follow-up. Teacher-reported internalising symptoms followed a similar pattern of decrease during the intervention and increase during follow-up; however, these changes were smaller in magnitude and did not reach statistical significance, possibly due to loss of statistical power caused by missing data. Neither parent- or teacher-reports showed an intervention effect, with children’s internalising symptoms exhibiting similar changes regardless of whether they belonged to the intervention group or the waitlist control group, which received treatment as usual during the wait period. These results raise questions on the durability of treatment effects and the superiority of FRIENDS over active waitlist control conditions or treatment as usual when treating children diagnosed with diverse psychiatric and neuropsychiatric disorders in a community setting where treatment adherence and integrity may not be ideal.
Subject: friends
children
internalising
anxiety
depression
psychotherapy
effectiveness
lapset
internalisaatio
ahdistus
masennus
psykoterapia
vaikuttavuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record