Economic insecurity and future fertility among children of the 90's depression

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010154301
Title: Economic insecurity and future fertility among children of the 90's depression
Alternative title: Taloudellinen turvattomuus ja myöhempi syntyvyys 90-luvun laman lapsilla
Author: Perälampi, Heidi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010154301
http://hdl.handle.net/10138/320358
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet Talous ja syntyvyys ovat molemmat laajalti tutkittuja alueita, ja näiden kahden välinen yhteys on hyvin todennettu. Tutkimusta, jossa talouden tulkittaisiin vaikuttavan syntyvyyteen elämän kulun kautta on kuitenkin paljon vähemmän. Tämän tutkimuksen ensimmäinen tavoite on tutkia, oliko 90-luvun lamalla vaikutus silloisiin suomalaisiin lapsiin. Hypoteesina on, että jos perheen taloudellinen tilanne heikkeni 90-luvun laman aikaan, ovat silloiset lapset vähemmän halukkaita hankkimaan myöhemmin aikuisuudessa omia lapsia. Toinen tavoite on selvittää, muuttuuko tämä yhteys, riippuen lapsen iästä perheen taloudellisten ongelmien aikana. Metodit Tutkimuksen koehenkilöt valittiin FinnFamily-rekisteriaineistosta, joka koostuu 60 000 suomalaisen perheen seuraamisesta jo neljän sukupolven ajan. 43 432 vuosina 1975-1989 syntynyttä koehenkilöä valittiin FinnFamily-aineistosta tähän tutkimukseen.Koehenkilöitä ja heidän vanhempiaan seurattiin vuoden 2012 loppuun asti. Analyysit tehtiin käyttämällä Coxin regressiota. Koska monet koehenkilöt tulivat samoista perheistä, robustia kovarianssimatriisi-menetelmää käytettiin sallimaan korrelaatio perheenjäsenten kesken. Tulokset ja johtopäätökset Vanhempien taloudellisen tilanteen muutos 90-luvun laman aikaan ei laskenut lapsen todennäköisyyttä saada oma lapsi tulevaisuudessa. Myöskään interaktiosta vanhempien taloudellisen tilanteen muutoksen ja lapsen iän välillä ei saatu näyttöä. Sen sijaan saatiin hypoteesien vastainen tulos, jonka mukaan vanhempien 90-luvun laman aikainen tulojen lasku ja huomattava nousu nostivat lapsen todennäköisyyttä saada myöhemmin oma lapsi. Tulojen laskun osalta tulos säilyi, kun kontrolloitiin koulutustaso, sukupuoli, ikäkohortti ja sisarusten määrä. Laman aikainen tulojen nousu ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä myöhempään korkeampaan todennäköisyyteen saada lapsi, kun sisarusten määrä kontrolloitiin. Tulos oli odottomaton, ja lisää tutkimusta tarvitaan selventämään syitä ilmiön taustalla. Erityisesti pitkittäistutkimusta, jossa mitattaisiin myös koehenkilöiden subjektiivisia kokemuksia ja narratiiveja vanhempien taloudellisista haasteista tarvitaan jatkossa.Goals Economics and fertility are widely studied areas, and the link between economics and fertility is well proven. However, less research exists concerning economics as a life course factor to fertility. The first aim of this study is to research whether the 90's depression impacted Finnish children's future fertility. The hypothesis is that if the family's economic situation decreased during the 90's depression, the children would be less willing to have children of their own later in life. The other aim is to clarify whether this effect is different depending on children's age during the depression. Methods Participants in this study were selected among the FinnFamily-register data, consisting of a longitudinal following of 60000 Finish families for four generations. Among the FinnFamily data, 43 432 participants who were born between 1975-1989 were included in this study. Participants and their parents were followed to the end of 2012. Analyses were made using Cox regression. The robust covariance matrix -method was used to allow correlation among members of the same family. Results and conclusions A change in the parents' economic situation during the 90's depression was not connected to a decrease in the child's future fertility. Neither evidence of interaction between parents' income change and child's age was found. However, it was found that the decrease and a major increase in parents' income during the 90's depression was connected to the increase in the probability of having a first child in later life. The connection between income decrease and later fertility remained statistically significant after controlling the education level, sex, age cohort, and number of siblings. The connection between a major income increase and later fertility disappeared when the number of siblings was controlled. The finding was somewhat unexpected, and more research is needed to clarify the reasons behind this effect. Particularly longitudinal research, including measurements of participants' subjective experiences and narratives associating with parents' economic difficulties, is needed in the future.
Subject: 90’s depression
fertility
life course
generation


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record