Kielellisen pienryhmätoiminnan vaikutus suomea toisena kielenään oppivien lasten tuottavan sanaston kehitykseen

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010154305
Titel: Kielellisen pienryhmätoiminnan vaikutus suomea toisena kielenään oppivien lasten tuottavan sanaston kehitykseen
Författare: Airaksinen, Aino
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010154305
http://hdl.handle.net/10138/320360
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Utbildningsprogram: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Studieinriktning: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstrakt: Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrä on lisääntynyt Suomessa huomattavasti viime vuosina, minkä seurauksena päiväkodeissa ja kouluissa kohdataan yhä enemmän vieraskielisiä, suomea toisena kielenään oppivia lapsia. Peräkkäisesti monikielisten lasten toisen kielen oppimisen varhaista tukemista on pidetty tärkeänä, jotta lapset saavuttaisivat riittävän kielitaidon ennen koulun alkua. Alle kouluikäisten lasten L2-kielen kehitystä tukevasta pienryhmätoiminnasta on saatu joitakin lupaavia tuloksia, mutta aiheesta tarvitaan vielä lisätutkimusta. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, voidaanko päiväkodissa toteutetulla kielellisellä pienryhmätoiminnalla edistää suomea toisena kielenään oppivien lasten tuottavan sanaston kehitystä. Tutkielmassa tarkasteltiin nimeävän sanaston kasvua ja spontaanissa puheessa käytetyn sanaston monipuolisuutta. Sanaston monipuolisuutta tarkasteltiin sekä koko sanaston että verbisanaston osalta. Tämän tutkielman aineisto on osa PAULA-tutkimushankkeen aineistoa. Tutkittavat (n=32) olivat 4-vuotiaita peräkkäisesti monikielisiä lapsia, jotka oppivat suomea toisena kielenään. Puolet tutkittavista kuului tutkimusryhmään (n=16) ja puolet vertailuryhmään (n=16). Lasten suomenkielentaitoja arvioitiin vuoden aikana kolmessa mittauspisteessä (alku, loppu ja seuranta). Alku- ja loppumittauksen välillä tutkimusryhmä osallistui kuuden kuukauden ajan suomen kielen kehitystä tukevaan PAULA-pienryhmäinterventioon. Vertailuryhmän lapset olivat suomenkielisessä päivähoidossa, mutta eivät osallistuneet pienryhmätoimintaan. Seurantamittaukset tehtiin neljä kuukautta intervention päättymisen jälkeen. Lasten nimeävää sanastoa arvioitiin sanastotestin lisäksi kahdessa lyhyessä leikkitilanteessa tutkijan kanssa. Sanaston käytön monipuolisuutta spontaanipuheessa arvioitiin eri sanojen määrän ja Guiraudin indeksin avulla. Spontaanipuhenäyte muodostui leikki- ja tarinankerrontatilanteesta. Tutkimus- ja vertailuryhmään kuuluvien lasten sanaston kehitystä eri mittauskertojen välillä vertailtiin toistomittausten varianssianalyysillä. Sekä tutkimus- että vertailuryhmän lasten nimeävä sanasto kasvoi ja sanaston käyttö monipuolistui seurantajakson aikana. Kuitenkin vain nimeävän sanaston osalta havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien välillä niin, että tutkimusryhmän sanasto kasvoi alku- ja loppumittauksen välillä nopeammin kuin vertailuryhmällä. Yhdessä aiempien PAULA-tutkimushankkeen tulosten kanssa tämän tutkielman tulokset antavat alustavaa näyttöä PAULA-intervention vaikuttavuudesta. Vaikka tutkimus- ja vertailuryhmän väliset erot ovat olleet melko pieniä, tulokset kannustavat jatkamaan PAULA-toimintaa tai muuta peräkkäisesti monikielisille lapsille suunnattua pienryhmätoimintaa L2-kielen kehityksen tukemiseksi.In recent years the number of people from foreign backgrounds in Finland has increased considerably. Consequently, more and more children who are learning Finnish as their second language are met in Finnish day-care centers and schools. In order to attain adequate language proficiency before school-age, early support for sequential multilingual children’s L2 acquisition has been considered important. There have been some promising results from research concerning small-group interventions that have aimed to promote the L2 acquisition of children below school age. Nevertheless, further research is needed. The aim of this study was to investigate the effects of a small-group intervention on the expressive vocabulary development of children learning Finnish as their second language. Both single word naming skills and lexical diversity were examined. Lexical diversity was examined separately for the whole lexicon and for verbs. This study used the data from the PAULA research project. The sample of this study consisted of 32 sequential multilingual 4-year-old children. Half of the children (n=16) belonged to a study group and the other half (n=16) to a control group. The children’s Finnish language skills were assessed three times within a year (at pre- and post-intervention and at follow-up). Between the pre- and post-intervention assessments the study group participated in a small-group intervention (PAULA-intervention) for six months. The control group attended Finnish daycare but did not receive the intervention. The follow-up assessment was performed four months post-intervention. The ability to name single words was assessed in a picture naming task and in two short play situations with an examiner. Lexical diversity was examined by calculating the number of different words and Guiraud’s indexes in spontaneous speech data consisting of a play situation and a story-telling task. The differences between the study and control groups’ vocabulary development were analyzed by using repeated-measures variance analysis. The results showed that the children’s ability to name single words and their lexical diversity in spontaneous speech increased in both groups during the follow-up period. However, a statistically significant difference between groups appeared only for single word naming; vocabulary growth was faster in the study group between pre- and post-intervention assessments. Together with earlier studies from the PAULA research project, this study gives preliminary evidence about the efficacy of the PAULA-intervention. Although the inter-group differences have been relatively small, the results encourage continued implementation of the PAULA-intervention or other small-group interventions in day-care centers to enhance sequential multilingual children’s second language acquisition.
Subject: PAULA-tutkimushanke
peräkkäinen monikielisyys
tuottava sanasto
pienryhmätoiminta


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Airaksinen_Aino_Pro_gradu_2020.pdf 717.6Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post