Mindset in learning : a cross-cultural study in China and Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6759-0
Title: Mindset in learning : a cross-cultural study in China and Finland
Author: Zhang, Junfeng
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-11-19
Belongs to series: URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6759-0
http://hdl.handle.net/10138/320485
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The mindset has been one of the most debated topics in educational and psychological setting today, but little is known how the cultural differences are associated with the perceptions and how they are related to individuals' behaviours patterns in a cross-cultural context. This dissertation examines mindsets in learning among Chinese and Finnish students and teachers. It comprises four sub-studies. The theoretical study (Study Ⅰ) explores the role of mindset in learning among students and teachers by means of synthesising and compiling previous relevant literature. The three empirical studies II, III and IV, which are based on data collected from teachers and students, focus on how mindsets affect patterns of academic behaviour. Study Ⅱ investigates the ways in which the mindsets of students predict their academic achievement by influencing the factors to which success is attributed. Study Ⅲ examines the giving of peer feedback among adolescents at school, and how the feedback affects students’ mindsets and their academic motivation to learn. Study Ⅳ explores the relations between teachers’ mindsets and their pedagogical strategies. All three empirical studies adopt a comparatively cross-national perspective, namely comparing Chinese and Finnish participants. The literature review (Study I) is based on twenty-two articles published between 1998 and 2017 focusing on the association between mindset and academic achievement. The three empirical studies that follow are based on data collected from 1,862 students and 127 teachers in two Chinese and two Finnish state schools. More specifically, Study Ⅱ, which is based on Dweck’s mindset inventory and Weiner’s attribution scales, was conducted in one Chinese (N = 705) and two Finnish (N = 495) middle schools. By means of multiple-group structural equation modelling (SEM), Study Ⅲ investigates the influence of peer feedback on mindsets and academic motivation among fourth-to-ninth-grade students. Finally, Study Ⅳ explores the mindsets of selected Chinese and Finnish teachers and their pedagogical strategies from the perspective of praise and goal orientation. It could be inferred from the literature review (Study I) that students’ mindset can function as a cause, a mediator and an outcome related to their academic achievement or mindset is without an evident role, whereas among teachers the mindset functions as a cause and a mediator. Empirical results (Studies II, III, IV) indicate both culture-invariant and culture-dependent features in students’ and teachers’ mindsets. In line with the culture-invariant results: 1) Majority of the students have a growth mindset, and attribute their academic achievements to both effort and ability, with an emphasis on the former; 2) Person praise given by students to their peers reflects their fixed mindset and negative academic motivation, whereas process-related praise undermines avoidance orientation in academic motivation; 3) Majority of the teachers have a growth mindset. With regard to culture-dependent aspects: 1) Chinese students do not differentiate between the concepts of intelligence and giftedness as clearly as Finnish students do, and their emphasis on effort significantly accounts for higher language-related grades, whereas Finnish students with fixed mindsets about giftedness achieve higher grades in mathematics; 2) Chinese students prefer to give process-related and person praise, the former reflecting not only their growth mindset but also their positive academic motivation, whereas Finnish students favour neutral praise and have stronger negative academic motivation; 3) Chinese and Finnish teachers differ in their preferred pedagogical strategies even though they have mainly the same growth mindset, such that Finnish teachers utilise growth-mindset pedagogy whereas Chinese teachers seem to apply mixed strategies reflecting both growth and fixed mindsets. The theoretical review (Study I), which is part of the current study, is the first to explore the role of mindsets in learning, thereby enriching the existing research. The empirical studies (Studies II, III, IV) give constructive suggestions concerning how educators could support the intellectual development and academic growth of learners. Teachers and parents should foster a growth mindset in children and encourage them to value effort and to give process-related feedback to their peers. Thus, it is not enough merely to teach mindset theory at schools. It is equally important to design educational interventions concerning the attribution of performance and giving feedback to peers. The need for education in mindset theory and pedagogical intervention also applies to pre-service and in-service teacher education.Oppimiseen liittyvät ajattelutavat ovat olleet kasvatustieteen ja psykologian tutkimuksessa keskeisiä teemoja, mutta emme vielä tiedä, miten kulttuurierot liittyvät oppimiskäsityksiin ja yksilöiden käyttäytymismalleihin. Tämä väitöskirja tarkastelee kiinalaisten ja suomalaisten oppilaiden ja opettajien ajattelutapoja oppimisesta. Tutkimus sisältää neljä alatutkimusta. Teoreettisessa artikkelissa (tutkimus I) tutkitaan ajattelutavan roolia oppimisessa oppilaiden ja opettajien keskuudessa syntetisoimalla ja kokoamalla aikaisempaa aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Kolme empiiristä tutkimusta II, III ja IV, jotka perustuvat oppilailta ja opettajilta kerättyihin aineistoihin, keskittyvät siihen, miten ajattelutapa vaikuttaa akateemisen käyttäytymisen malleihin. Tutkimuksessa II tutkitaan, miten oppilaiden ajattelutavat ovat yhteydessä heidän akateemisiin saavutuksiinsa. Tutkimuksessa III tutkitaan oppilaiden vertaispalautteen antamista ja sitä, miten palaute vaikuttaa oppilaiden ajattelutapoihin ja heidän akateemiseen motivaatioonsa oppia. Tutkimus IV tutkii opettajien ajattelutapojen ja heidän pedagogisten strategioidensa välisiä suhteita. Kaikissa kolmessa empiirisessä tutkimuksessa keskitytään kulttuurien välisiin eroihin eli vertaillaan kiinalaisia ja suomalaisia osallistujia. Kirjallisuuskatsaus (tutkimus I) perustuu 22 artikkeliin, jotka on julkaistu vuosina 1998-2017 ja jotka keskittyvät ajattelutapojen ja akateemisten saavutusten väliseen yhteyteen. Kolme empiiristä tutkimusta perustuvat 1862 oppilaalta ja 127 opettajalta kerättyihin aineistoihin kahdesta kiinalaisesta ja kahdesta suomalaisesta koulusta. Tarkemmin sanottuna tutkimuksessa II, instrumentteina käytettiin Dweckin mittaria ja Weinerin attribuutioasteikkoa. Aineisto kerättiin yhdestä kiinalaisesta (N = 705) ja kahdesta suomalaisesta (N = 495) yläkoulusta. Tutkimus III tutkii rakenneyhtälömallinnuksen (SEM) avulla vertaispalautteen vaikutusta ajattelutapoihin ja akateemiseen motivaatioon 4-9 -luokan oppilaiden keskuudessa. Lopuksi tutkimuksessa IV tutkitaan kiinalaisten ja suomalaisten opettajien ajattelutapoja ja heidän pedagogisia strategioitaan kehuvan palautteen ja tavoitteisuuden näkökulmista. Kirjallisuuskatsauksesta (tutkimus I) voidaan päätellä, että oppilaiden ajattelutavat voivat toimia akateemisen suoriutumisen syynä, välittäjänä tai seurauksena tai ajattelutavoilla ei ole merkitystä, kun taas opettajien keskuudessa ajattelutapa toimii syynä tai välittäjänä. Empiiriset tulokset (tutkimukset II, III, IV) tuovat ilmi sekä kulttuurista riippumattomia että kulttuurisidonnaisia piirteitä. Kulttuurista riippumattomia piirteitä ovat: 1) Suurimmalla osalla oppilaista on kasvun ajattelutapa ja he pitävät akateemisia saavutuksiaan yrittämisestä ja kyvyistä johtuvina, painottaen yrittämistä. 2) Persoonaan kohdistuva palaute, jota oppilaat antavat vertaisilleen, heijastaa muuttumatonta ajattelutapaa ja heikkoa akateemista motivaatiota, kun taas prosessiin kohdistuva palaute vähentää välttämisorientaatiota. 3) Suurimmalla osalla opettajia on kasvun ajattelutapa. Kulttuurisidonnaisia piirteet ovat: 1) Kiinalaiset oppilaat eivät tee eroa älykkyyden ja lahjakkuuden käsitteiden välillä niin selkeästi kuin suomalaiset oppilaat, ja heidän panostuksensa työhön tuottaa merkittävästi korkeampia arvosanoja kielissä, kun taas suomalaiset oppilaat, joilla on muuttumaton ajattelutapa lahjakkuudesta saavat matematiikassa korkeampia arvosanoja. 2) Kiinalaiset oppilaat antavat sekä prosessikeskeistä että personaan kohdistuvaa palautetta, joista ensimmäinen heijastaa paitsi heidän kasvun ajattelutapaansa myös korkeaa akateemista motivaatiota, kun taas suomalaiset oppilaat suosivat neutraalia palautetta ja heidän akateeminen motivaationsa on heikompi. 3) Kiinalaiset ja suomalaiset opettajat eroavat toisistaan käyttämissään pedagogisissa strategioissa, vaikka heillä korostuu kasvun ajattelutapa siten, että suomalaiset opettajat käyttävät kasvun ajattelutavan pedagogiikkaa, kun taas kiinalaiset opettajat soveltavat strategioita, jotka heijastavat sekä kasvun- että muuttumattoman tavan ajattelua. Teoreettinen artikkeli (tutkimus I) kokoaa tutkimuksia ajattelutapojen roolista oppimisessa ja tuo siten uutta tietoa tutkimukseen. Empiiriset tutkimukset (II, III, IV) tuovat tietoa siitä, kuinka kasvattajat voisivat tukea oppilaiden älykkyyden kehitystä ja akateemista suoriutumista. Opettajien ja vanhempien tulisi edistää lasten kasvun ajattelutapaa ja kannustaa heitä arvostamaan yrittämistä ja antamaan prosessiorientoitunutta palautetta vertaisilleen. Kasvun ajattelutavan teorian opettaminen ei yksinään riitä vaan tarvitsemme kasvun ajattelutavan interventioita kouluihin ja opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen.
Subject: education
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Zhang_Junfeng_dissertation_2020.pdf 3.649Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record