Kotitaloutta alakouluun : kohti perusopetuksen oppimisjatkumoa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010064189
Title: Kotitaloutta alakouluun : kohti perusopetuksen oppimisjatkumoa
Alternative title: Home Economics to primary school : towards continuity in basic education
Author: Myllyviita, Emilia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010064189
http://hdl.handle.net/10138/320515
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (POPS) tuo mahdollisuuden opettaa kotitaloutta alakouluissa yhtenä valinnaisaineena. POPS:ssa korostetaan laaja-alaista osaamista, oppiaineiden integrointia ja ilmiöpohjaista oppimista. POPS:ssa ei ole asetettu tavoitteita alakoulun kotitalousopetukselle ja tätä aiemmin kotitaloutta on perinteisesti opetettu vain yläkouluissa ja lukioissa. Myöskään alakouluihin suunnattua kotitalouden kokonaisvaltaista oppimateriaalia ei ole vielä tehty. Aiemmat kotitalouden opetusta alakouluissa käsittelevät tutkimukset ovat Pro gradu -tutkielmia 1990 ja 2010 -luvuilta. Viime vuosina kotitaloustieteen kansainvälisessä tutkimuskentässä on peräänkuulutettu kotitalouden uudelleen määrittelyä ja arvostuksen palauttamista. Alakoulun kotitalousopetuksen voi nähdä olevan yksi askel kotitalousoppiaineen kehittymisessä koko koulupolun kestäväksi oppilaan kasvua tukevaksi aineeksi, jossa opetellaan kaikille välttämättömiä elämäntaitoja. Tutkielman tavoitteena on tehdä pohjatutkimusta opetusmateriaalien, täydennyskoulutuksen ja paikallisten opetussuunnitelmien suunnittelutyön tueksi. Tutkielman aineisto koostuu yhdeksästä asiantuntijahaastattelusta. Haastateltavat valittiin antamaan mahdollisimman laaja kuva kotitalousopetuksesta ja tämän vuoksi haastateltaviksi pyydettiin kotitalousopettajia, oppimateriaalin tekijöitä, kolmannen sektorin edustajia ja opetussuunnitelmatyössä mukana olleita henkilöitä. Teemahaastattelut äänitettiin ja myöhemmin litteroitiin. Litteroitu teksti analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin menetelmin. Tutkimuksen tulosten mukaan, kotitalous alakoulun oppiaineena koetaan merkitykselliseksi sen opettamien monipuolisten elämässä tärkeiden taitojen vuoksi. Myös alakoulussa tulisi tarjota kotitalousopetusta, sillä kotitaloudellista osaamista kehittävä harjoittelu on tärkeää kaikenikäisille. Alakoulun kotitalousopetuksen suunnittelun ja toteutuksen tulisi perustua oppiaineen monipuoliseen tulkintaan ja asetettuihin tavoitteisiin, jotta oppiaineen merkittävyys ja vaikuttavuus voivat toteutua. Kotitalousopetuksen laadun varmistamiseksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota opetusmateriaalien sisältöihin sekä tarjota riittävästi täydennyskoulutusta niille opettajille, jotka opettavat kotitaloutta alakoulussa.The National Core Curriculum for Basic Education 2014 provides an opportunity to teach Home Economics as a part of optional studies in primary schools. The National Curriculum emphasizes transversal competence, integrated curriculum and phenomenon-based learning. Integrative instruction, and approaching other subjects in the context of everyday life is the core of Home Economics. Until the 2016 Home Economics was mainly only taught in secondary and high schools and the goals for the competence and subject matter for teaching Home Economics in primary school is still not set in the National Curriculum. Consequently, there are no comprehensive educational material for Home Economics at the primary school level. Seven Master’s theses are completed with the focus on Home Economics in primary schools in 1990’s and 2010’s. There has been a demand for bringing back and re-branding Home Economics in international research field and discussions. Bringing Home Economics to primary schools can be seen as a step towards developing it into a subject that supports students’ growth as a human being throughout their studies by teaching important life skills. The aim of this study is to make groundwork to facilitate the planning of local curriculums, in-service education and teaching materials. The research data were collected by conducting nine expert interviews. The interviewees were selected to give the widest possible frame for Home Economics with different backgrounds like experience in teaching, writing teaching materials, working in third sector related to the field and being part of making the National Core Curriculum. The interviews were recorded, transcribed and analyzed using qualitative content analysis. The results of this study show that Home Economics is perceived as relevant and meaningful subject due to comprehensive life skills it teaches. It is important to teach Home Economics also in primary schools because learning those skills is worthwhile for all ages. Teaching Home Economics should be based on a complex and rich interpretation of the subject and the aims set in the curriculum. That is the only way the significance and effectiveness of the subject can come to fruition. Attention should be paid to the versatility of teaching materials and to provision of adequate in-service education to those who teach Home Economics in primary schools in order to ensure that the objectives of the subject are met.
Subject: kotitalousopetus
alakoulu
opetusmateriaali
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
home economics
primary school
educational material
curriculum for basic education


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Myllyviita_Emilia_Gradu_2020.pdf 3.376Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record