Life, Death and Love : Phenomenological Investigations into the Messy Nature of Authenticity

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6415-5
Title: Life, Death and Love : Phenomenological Investigations into the Messy Nature of Authenticity
Author: Ikonen, Essi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-11-13
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6415-5
http://hdl.handle.net/10138/320532
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Authenticity is a pervasive ideal in western societies. Educators, among others, regard authenticity with increased enthusiasm. Authenticity is certainly appealing. Who would not want to be authentic rather than inauthentic? Who would not want to educate one’s children to become authentic? Yet, as attractive as it is, do we truly apprehend the nature of authenticity? How are we to detect an authentic person from an inauthentic one? Who is to decide which instances are authentic and which are not? The literature of authenticity offers us abundance of views and definitions, but no unanimous clarity. The challenges increase when trying to circumscribe educational authenticity. If it is unclear what authenticity is, how are we to understand educational authenticity? What happens if we try to promote authenticity as a curricular subject? Is it possible? This phenomenological investigation grabs ahold of the nature of authenticity and its possibilities and challenges in education. Key questions include, what is authenticity and what makes it unique, what it is related to, and what makes it possible? In relation to learning, to what extent and with what kind of tools can it be promoted in educational institutions? Finally, what are the most promising pathways to investigate authenticity? How can we better understand the human condition through philosophic and human sciences, with authenticity as a metaphor or as a mantra? Here, various methodologies and schools of thought are explored and utilized, including the sociologically based approaches of qualitative research, including autoethnography and post-qualitative methodologies, and philosophic approaches, especially phenomenology. In answering these questions this investigation travels through various fields, methodologies and also, planes in the researcher’s personal life with an aim to establish a personal connection with themes and questions under investigation. The reader is invited to do the same, to connect and disconnect, and to take a stance on what authenticity or doing research means at the moment, but also, what could it mean beyond now. Rather than improving the definitions of authenticity this investigation shows that the beauty and appeal of authenticity lies somewhere else than in its potential for clarifying, measuring or categorizing. Hence, the conclusions for educators do not include programs or steps for authentic education but merely an invitation to employ love and imagination in their own lives and with their students.Autenttisuus on yksi länsimaisen kulttuurin keskeisistä ihanteista. Autenttisuudesta on tullut filosofian, psykologian ja sosiologian ohella suosittu tutkimuskohde myös kasvatustieteessä. Kukapa ei haluaisi kasvattaa lapsiaan tai oppilaitaan autenttisuuteen, olemaan uskollisia itselleen? Aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella autenttisuus tai autenttisuuteen kasvatus ovat kaikkea muuta kuin selvärajaisia käsitteitä. Niin houkuttelevalta kuin autenttisuus kuulostaakin, herää kysymys, onko autenttisuutta edes mahdollista edistää institutionaalisen kasvatuksen piirissä. Vaarana on, että autenttisuuteen kasvattamisesta tulee näkymättömän vallankäytön väline, jossa kasvattaja vilpittömin aikein itse asiassa kaventaa oppilaidensa mahdollisuuksia itselle uskollisena olemiseen. Väitöskirjatutkimuksessa ”Life, Death and Love. Phenomenological Investigations into the Messy Nature of Authenticity” tarkastelen autenttisuuden ilmenemistä tutkimuskirjallisuudessa, empiirisessä lähdeaineistoissa sekä omassa elämässäni. Samalla tutkin ihmistutkimuksen menetelmiä ja rajoja. Miten voimme saada tietoa inhimillisistä kokemuksista, jotka avautuvat kokijalle ja tutkijalle vasta tutkimuksen edetessä? Ymmärtääkseni autenttisuuden syvempiä tasoja kehitän uudenlaista fenomenologisen kuuntelun tutkimusmenetelmää. Fenomenologinen kuuntelu rakentuu Edmund Husserlin ja Maurice Merleau-Pontyn fenomenologian pohjalle. Kuuntelemisen metafora ohjaa tarkastelemaan ilmiöitä moniaistisesti ja niiden ilmenemistä odottaen, säilyttäen kuitenkin filosofisen ajattelun ankaruuden. Fenomenologinen kuunteleminen on kokonaisvaltainen prosessi, jossa aistikokemukset, ajattelu ja mielikuvitus viritetään käyttöön täydessä mitassaan ilmiön ymmärtämiseksi sen erilaisilla ilmenemisen tasoilla, myös henkilökohtaisella ja intiimillä tasolla, jotka usein jäävät tieteellisessä tutkimuksessa näkymättömiin. Tutkimukseni osoittaa, että yritykset rakentaa mittareita autenttisuudesta tai määrittää autenttisuuden sisältöä kokijan ulkopuolelta käsin ovat tuomittuja epäonnistumaan. Kysymys autenttisuudesta herää yksilöllisissä elämäntilanteissa ja saa sisältönsä ainutkertaisista kokemuksista ja merkityksistä. Esitän kuitenkin, että jotain yleispätevää voidaan sanoa siitä, mitkä asiat voivat herätellä autenttisuuden kysymystä ja edistää tai vaikeuttaa siihen vastaamista. Monet tutkimuskirjallisuudessa autenttisuuden kysymyksen herättäjinä mainitut teemat, kuten arvoristiriidat, ahdistus ja kuolema, nousevat esiin tässäkin tutkimuksessa. Tärkeimmiksi autenttisuuden kysymisen ja tutkimisen mahdollistajiksi nousevat kuitenkin Eros, rakkaus ja mielikuvitus. Näin ollen esitän, että myös autenttisuuteen kasvatus toteutuu parhaiten keskittymällä kasvattamaan rakkaudella ja kasvatettavien mielikuvitusta vahvistaen.
Subject: kasvatustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ikonen_essi_dissertation_2020.pdf 805.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record