Rikosoikeudellisesta huolimattomuudesta ja huolesta rikosoikeuteen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6761-3 http://hdl.handle.net/10138/320566
Title: Rikosoikeudellisesta huolimattomuudesta ja huolesta rikosoikeuteen
Author: Rankinen, Juho
Other contributor: Matikkala, Jussi
Hyttinen, Tatu
Melander, Sakari
Nuotio, Kimmo
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Law
Doctoral Programme in Law
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, juridiska fakulteten
Doktorandprogrammet i juridik
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-11-21
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6761-3
http://hdl.handle.net/10138/320566
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The study concentrates on negligence as a positive fault requirement in the Finnish criminal law. The hermeneutical aspiration of the study is to understand this concept and a form of legally relevant fault – i.e., to understand what is criminal negligence. This requires some kind of understanding what is criminal law, and law in general. Merely the aim to understand the law leads this study into enormous philosophical problems. According to this study, law is something far too complex, ambiguous and even mysterious to be grasped by this study, or the undersigned researcher. And so is also the Finnish criminal law, and eventually negligence. Consequently, the study is plunged into a pluralistic, eclectic and in many ways paradoxical cavalcade of perspectives and points of view. It cannot claim to possess some kind of absolute truth, neither concerning law, nor criminal law, nor negligence. Still, it hopes to advance our understanding concerning these issues. It has to resign itself to better understand negligence. The study is composed of five main sections. The first one frames the methodological and ethical theses for the research. The second one (PART I) examines the tradition of finnish criminal law and different kinds of manners in which criminal negligence has already been researched. The third one (PART II) sketches a basic model in which more specific criminal law doctrines concerning fault and responsibility may be placed, and how criminal negligence may be thought as a coherent whole. The fourth one (PART III) draws conclusions from the basis of this model, trying both to apply it to questions of negligence in practical legal reasoning, and also to justify this model. The final section turns (back) to the eternal questions about legal knowledge, interpretation and belief. This study both assumes and also tries to show and even demonstrate the aporetic nature of law and it’s openness to interpretations. It aims to do this tangibly, rambling around in the mass of various researches, interpretations and perspectives concerning criminal negligence. A couple of pages abstract is probably one of the best ways to misunderstand this kind of enterprise. So, one page as an abstract will do.Tutkimus käsittelee huolimattomuutta rikosoikeudellisen vastuun ehtona, ja siis osana suomalaisen rikosoikeuden järjestelmää. Tutkimuksessa asetettu hermeneuttinen tavoite on ymmärtää, mitä tämä vastuumuoto tarkoittaa. Tutkimuksen tarkoituksena on siis ymmärtää, mitä on rikosoikeudellinen huolimattomuus. Tämä edellyttää myös jonkinlaisen ymmärryksen muodostamista siitä, mitä on rikosoikeus, ja oikeus ylipäänsä. Pelkkä pyrkimys ymmärtää oikeutta ajaa tutkimuksen valtaisiin filosofisiin ongelmiin. Tutkimuksessa omaksutun kannan mukaan oikeus on jotain aivan liian kompleksista, epäselvää ja peräti mysteeristä, jotta se voisi tulla jotenkin kokonaisvaltaisesti ymmärretyksi – niin kyseessä olevan tutkimuksen kuin tutkijankaan toimesta. Näin on myös suomalaisen rikosoikeuden, ja edelleen huolimattomuuden laita. Tätä kautta tutkimus hajoaa pluralistiseksi, eklektiseksi ja monin tavoin myös paradoksaaliseksi erilaisten perspektiivien ja näkökulmien kavalkadiksi. Tutkimus ei voi, eikä halua, esittäytyä minkäänlaisena absoluuttisena totuutena – ei oikeuden, suomalaisen rikosoikeuden kuin huolimattomuudenkaan saralla. Kuitenkin sen toiveeksi jää edistää ymmärrystämme käsittelyn kohteena olevista asioista. Tutkimuksen on tyydyttävä ymmärtämään rikosoikeudellista huolimattomuutta ainoastaan aiempaa paremmin. Tutkimus koostuu viidestä jaksosta. Ensimmäisessä asetetaan metodologiset ja eettiset teesit tutkimuksen toteuttamiseksi. Toisessa (OSA I) tarkastellaan suomalaisen rikosoikeuden traditiota sekä erilaisia tapoja, joilla huolimattomuutta on jo tutkittu. Kolmannessa (OSA II) hahmotellaan perustavanlaatuinen malli, johon tarkemmat rikosvastuuta koskevat rikosoikeudelliset opit on mahdollista sijoittaa, ja saada näin aikaan omalla tavallaan koherentti kokonaisuus. Neljännessä (OSA III) pyritään soveltamaan kyseistä mallia huolimattomuuskysymysten ratkaisuun konkreettisissa lainkäyttötilanteissa, sekä tätä kautta myös perustelemaan mallin toimivuutta ja käyttökelpoisuutta. Viimeisessä jaksossa palataan oikeudellista tietoa, tulkintaa ja uskoakin koskeviin ikuisuuskysymyksiin. Tutkimuksen kantavana teemana on oikeuden aporeettinen ja mitä moninaisimmille tulkinnoille avoin luonne. Tällaisesta oletuksesta tutkimus alkaa ja tätä se yrittää lukijalleen osoittaa – ja suoranaisesti demonstroida. Tätä tehdessään tutkimus poukkoilee läpi moninaisten aiempien, eritoten rikosoikeudellista huolimattomuutta koskevien tutkimusten, tulkintojen ja perspektiivien. Muutaman sivun tiivistelmä lienee yksi parhaista keinoista käsittää tämänkaltainen hanke väärin. Yhden sivun tiivistelmä saa siis riittää.
Subject: oikeustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
rankinen_juho_väitöskirja_2020.pdf 3.490Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record