”Me olemme varmaan tämän velkaa tuleville sukupolville” : Lähiörakentamisen retoriikka Mukkulaa koskevissa Lahden kaupunginvaltuuston keskusteluissa 1959 – 1983

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010274345
Title: ”Me olemme varmaan tämän velkaa tuleville sukupolville” : Lähiörakentamisen retoriikka Mukkulaa koskevissa Lahden kaupunginvaltuuston keskusteluissa 1959 – 1983
Author: Viskari, Leo
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos 2010-2017
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies 2010-2017
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010274345
http://hdl.handle.net/10138/320684
Thesis level: master's thesis
Discipline: Suomen ja Pohjoismaiden historia
Finnish and Nordic History
Finlands och Nordens historia
Abstract: Pro gradu -työni tarkoitus on selvittää Lahden kaupunginvaltuuston keskusteluissa käytettyä retoriikkaa kaupungin pohjoisosassa sijaitsevan Mukkulan lähiön rakentamiseen liittyen vuosina 1959 – 1983. Työni etenee kronologisesti Mukkulan kartanon ostamisesta lähiön pääasialliseen valmistumiseen. Käsittelen jokaiselta vuosikymmeneltä keskeisimmät Mukkulan suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät valtuustokeskustelut tarkentaen huomion vielä erikseen siteerattuihin puheenvuoroihin taustoittaen analyysiäni 1990-luvun suomalaisen lähiötutkimuksen perusteosten avulla. Lähdeaineisto muodostuu Lahden kaupungin keskusarkistossa säilytettävistä Lahden kaupunginvaltuuston pöytäkirjoista vuosilta 1959 – 1999, jotka on alustavan tarkastelun jälkeen rajattu ajallisesti vuosiin 1959 – 1983. Näiden vuosien materiaali on edelleen rajattu nimenomaan Mukkulan suunnittelua ja rakentamista suorimmin koskeviin keskusteluihin. Tätä aineistoa tarkastelen jaottelemalla puheenvuoroissa käytettyä retoriikkaa viiden eri kategorian mukaisesti. Lisäksi hyödynnän teorian osalta Chaïm Perelmanin ja Lucie Olbrechts-Tytecan retoriikan tutkimusta käyttämieni yleisluontoisten kategorioiden laajentamiseen. Suorittamaani Mukkulaa koskevien keskusteluiden analyysiä vertaan Irene Roivaisen teoksen Sokeripala metsän keskellä. Lähiö sanomalehden konstruktiona. (1999) kuvaukseen Helsingin Sanomien lähiökirjoittelusta. Työni kuvailee Lahden kuntapäättäjien käyttämän retoriikan jakautumista kategorioittain tulevaisuuteen suuntautuneeseen retoriikkaan sekä luontoon ja ympäristöön, ryhmäkohtaiseen ja yleiseen etuun ja käytännöllisyyteen ja ehdottomuuteen perustuvaan retoriikkaan, ja avaan yksittäisten puheenvuorojen avulla retorisia kategorioita tarkemmin. Lisäksi osoitan retoriikassa tapahtuneiden muutosten yleisiä linjoja Mukkulan rakentamisen eri vaiheissa alueen ostamisesta vuonna 1959 Mukkulan osayleiskaavoittamisesta ja sen seurauksista käytyihin keskusteluihin vuosina 1977 ja 1983. Valtuutettujen käyttämän retoriikan selvittämisen lisäksi työni osoittaa toissijaisesti retoriikan analyysin soveltuvuutta kunnallispoliittisten aiheiden tutkimukseen.
Subject: retoriikka
kunnallispolitiikka
kaupunginvaltuusto
lähiörakentaminen
lähiö
puutarhakaupunki
asemakaavoitus
kaupunkisuunnittelu
Lahti
Mukkula
1950-1980-luvut


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record