Koulun ja ankkuritiimin henkilöstön kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä nuorten rikoskäyttäytymisen ehkäisemiseksi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010284353
Title: Koulun ja ankkuritiimin henkilöstön kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä nuorten rikoskäyttäytymisen ehkäisemiseksi
Alternative title: Experiences of multiprofessional collaboration between school personnel and Anchor team in preventing juvenile delinquency
Author: Ikonen, Eeva-Kaarina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010284353
http://hdl.handle.net/10138/320729
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Erityispedagogiikka
Specialeducation
Specialpedagogik
Abstract: Yksilöiden, ja etenkin nuorten, syrjäytymisen uhka on koko yhteiskuntaa koskettava haaste, joka on ollut vuosien ajan voimakkaasti esillä niin mediassa kuin hallitusohjelmassakin. Aikai-sempi tutkimus on löytänyt yhteyden nuoren rikoskäyttäytymisen ja heikon koulusuoriutumi-sen välillä, joka myöhemmän yksilön heikon työmarkkina-aseman kautta voi johtaa syrjäyty-miskierteeseen. Sisäministeriön alainen ankkuritoiminta on yksi ratkaisupyrkimys nuorten ri-koskäyttäytymisen ennaltaehkäisemiseksi sekä rikoskierteen katkaisemiseksi. Vuodesta 2018 alkaen ankkuritiimit ovat olleet velvoitettuja toimimaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten kou-lujen kanssa. Tämän tutkielman tarkoituksena on kartoittaa tapauskohtaisesti ankkuritiimin ja koulun hen-kilökunnan kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä nuorten rikoskäyttäytymisen ehkäi-semisessä. Tavoitteena on selvittää, millaisena organisaatioiden välinen yhteistyö koetaan se-kä hahmottaa niitä tekijöitä, joiden koetaan ohjaavan kyseistä yhteistyötä. Tutkielma toteutettiin laadullisin, eli kvalitatiivisin menetelmin. Tutkielman tekemistä ohjasi-vat fenomenologisen tutkimusperinteen sekä tapaustutkimuksen periaatteet. Aineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla eteläsuomalaisen ankkuritiimin (N=3) sekä kyseisen tiimin toimi-alueeseen kuuluvan koulun (N=3) edustajilta kesäkuun 2020 alkupuolella. Haastateltavat edustivat neljää eri ammattikuntaa. Haastatteluista saatu aineisto litteroitiin, jonka jälkeen se analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmää hyödyntäen. Ankkuritiimin ja koulun yhteistyö näyttäytyi saatujen tulosten mukaan yleisesti myönteisenä, vaikkakin tapauskohtaisena. Tarpeet yhteistyön tekemiselle koettiin sekä konkreettisina että konsultatiivisina. Yhteistyö luonnetta määritteli puolestaan ratkaisukeskeisyys ja vuorovaikut-teisuus. Ohjaavat tekijät moniammatillisen yhteistyön taustalla oli jaettavissa neljään tekijään: nuoren asemaan, vuorovaikutukseen, arvoihin sekä myöhempiin vaikutuksiin.Preventing youth’s marginalization is a major challenge for the whole society and it has been in the forefront media coverage as well as in the government programme. Earlier research has shown that juvenile delinquency has a connection with both dropout and challenging position in labour market later in life. It is seen as a path to subsequent marginalization. Finnish Ministry of the Interior has launched an youth’s criminal behavior preventing programme, Anchor work (ankkuritoiminta). Since 2018 Anchor teams (ankkuritiimit) have meen mandated to co-operate more tightly with local schools. The aim of this study is to determine the experiences of multiprofessional collaboration between school personnel and Anchor team when preventing juvenile delinquency. The goal is to find out how collaboration is experienced and to identify the factors that are perceived as guiding the collaboration. This qualitative study is a case study with a background in phenomenological research tradition. The data was gathered by theme interviews from three (3) members of Anchor team located in Southern Finland and three (3) members of school personnel from the same area. Interviews were held in the beginning of June 2020. Interviewees were from four different professions. The interviews were transcribed and analysed by content analysis. The result showed that the experiences of collaboration between the Anchor team and school were mainly positive but also dependent on the situation. Collaboration was perceived as concrete, consultative, solution-orientated and interactive. There were four (4) factors guid-ing the multiprofessional collaboration: youth’s position, interaction, values and later conse-quences.
Subject: peruskoulu
nuorten rikoskäyttäytyminen
moniammatillinen yhteistyö
ankkuritoiminta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ikonen_Eeva-Kaarina_progradu_2020.pdf 783.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record