”Tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä…” : YouTuben kaupalliset yhteistyöt lasten ja kriittisen mediakasvatuksen näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010284356
Title: ”Tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä…” : YouTuben kaupalliset yhteistyöt lasten ja kriittisen mediakasvatuksen näkökulmasta
Alternative title: A Media Educational Viewpoint of Youtube's Commercial Collaborations and Their Effects on Children
Author: Åhlgren, Viivi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010284356
http://hdl.handle.net/10138/320732
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: YouTube on noussut toisiksi suosituimmaksi sovelluksesi lasten keskuudessa. Tämän tutki-muksen tarkoituksena on selvittää, mikä vie lapset YouTubeen ja tutkia lasten näkemyksiä YouTuben kaupallisista yhteistöistä. Tuloksia tarkastellaan kriittisen mediakasvatuksen näkö-kulmasta. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaisia keinoja koulun mediakasvatus tarjoaa You-Tuben käytön tarkastelun suhteen. Tutkimukseen osallistui ensimmäisen ja toisen luokan oppilaita pääkaupunkiseudulta. Aineisto kerättiin pienryhmissä tapahtuneissa teemahaastatteluilla, joissa isoina teemoina olivat YouTu-ben käyttö, kaupalliset yhteistyöt, kriittisyys ja koulun rooli. Haastatteluryhmiä tuli yhteensä seitsemän. Aineisto luokiteltiin ja analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin, tarkemmin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Aineiston kolmeksi pääteemaksi nousivat osallistuneiden oppilaiden YouTuben käyttö, heidän tietonsa ja suhtautumisensa kaupallisiin yhteistöihin sekä koulun mediakasvatuksen rooli. Tee-mat muodostettiin tutkimuskysymysten mukaisesti. Yhdeksi kysymysten ulkopuoliseksi tee-maksi nousi vanhempien rooli, sillä heidän asettamat rajat toistuivat haastateltavien puheissa. YouTuben vetonaula lasten puheissa oli palvelun viihteellisyys ja monipuolisuus. Suurin osa osallistuneista lapsista oli käyttänyt sovellusta useita vuosia ja käyttää edelleen päivittäin use-amman tunnin. Kaupalliset yhteistyöt tunnistetaan videoilta, mutta se mitä ne tarkoittavat käy-tännössä oli suurimmalle osalle täysin epäselvää. Kriittistä suhtautumista vaikuttajamarkkinoin-tia kohtaan ei juurikaan ollut havaittavissa. Koulussa YouTuben mainonnasta ei ole ollut lasten mukaan puhetta lainkaan, eikä koulun mediakasvatus näytä ulottuvan YouTubeen asti.YouTube has become the second popular application among children. The objective of this research was to determine why children spend so much time in YouTube and examine children viewpoint on YouTubes’s commercial collaborations and review it by critical media educational point of view. Also, the goal was to research school’s role as a media educator. Classes of first and second graders from Helsinki metropolitan area participated in the research. The material as collected through themed small-group interviews, which had four bigger themes as YouTube’s using, commercial collaborations, criticality and school’s role. There were a total of 17 participants and six interview groups. The data was categorised and analysed by using the content analysis method. Three different content types were identified from the material and they were YouTube’s using, viewpoint on YouTubes’s commercial collaborations and school’s role as media educator. One extra type was identified in children’s interviews, and that was parent’s role. The reason why children adores YouTube is because it is full of entertainment and the diversity it serves. Most of the children involved in this research has use the application for several years and still use it every day for several hours. Children recognise commercial collaborations, but they don’t really understand what they mean in practice. Criticality against influencer marketing was not present. Children don’t talk about YouTube in school with their teachers and school’s media educations don’t seem to reach YouTube.
Subject: mediakasvatus
lapset
kriittinen mediakasvatus
YouTube


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ahlgren_Viivi_progradu_2020.pdf 655.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record