Parking private cars and spatial accessibility in Helsinki Capital Region : Parking time as a part of the total travel time

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010304366
Title: Parking private cars and spatial accessibility in Helsinki Capital Region : Parking time as a part of the total travel time
Alternative title: Henkilöautojen pysäköinti ja spatiaalinen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla : pysäköintiajat osana kokonaismatka-aikaa
Author: Vesanen, Sampo
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010304366
http://hdl.handle.net/10138/320835
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maantiede
Abstract: Saavutettavuus – mitä tietystä paikasta voidaan saavuttaa ja miten – on keskeinen käsite, kun tutkitaan kaupunkirakennetta, asukkaiden liikkumistapavalintoja sekä alueiden keskinäistä kilpailukykyä. Tutkijat ovat entistä enemmän yhtä mieltä siitä, että kaupunkien tulevaisuudentutkimuksessa tulee ottaa huomioon saavutettavuus. Matka-aikaa pidetään intuitiivisena tapana mitata saavutettavuutta ja muuttujana se ennustaa vahvasti liikkumistapavalintaa. Kaupunkiympäristöissä henkilöauto on usein nopein kulkumuoto. Pysäköintipaikan etsiminen on kaupunkien autoilijoille tuttu prosessi, jossa yhdistyy henkilöautojen ja saavutettavuuden yhteensovittamisen haastavuus. Autoilija päätyy pysäköintipaikan etsintään silloin, kun autolle ei ole saatavilla pysäköintipaikkaa sillä alueella, jonne olisi tahdottu pysäköidä. Autoilija joutuu kiertämään aluetta niin kauan, kuin pysäköintipaikka vapautuu. Tällainen liikenne on omiaan pahentamaan kaupunkien ruuhkia. Perinteisesti kaupunkisuunnittelua on toteutettu mobiliteetin (mitä voidaan saavuttaa tietyssä aikamääreessä) ehdoilla, kiinnittäen vähemmän huomiota saavutettavuuteen. Vuosikymmenten mobiliteettipainotetun kaupunkisuunnittelun jälkeen on haasteellista kehittää kaupunkia, jossa henkilöautoliikenteen osuus on pienempi. Henkilöautoliikenteen kasvun rajoittaminen vaihtoehtoisilla liikumistavoilla on kaupunkialueiden edun mukaista. Matka-aikatutkimukset ja tarkemmin, pysäköintiaikatutkimukset, ovat eräs keino edelläkuvatun muutoksen edesauttamiseksi. Tässä pro gradu -tutkielmassa kehitettiin ja toteutettiin henkilöautojen pysäköintiä koskeva kyselytutkimus. Pääkaupunkiseudulle sijoittuneessa tutkimuksessa kysyttiin, kuinka kauan vastaajalla yleensä kestää pysäköidä autonsa ja kävellä autolta matkan lopulliseen määränpäähän seudun eri postinumeroalueilla (pysäköintiprosessi). Jotta hypoteettinen pysäköintiprosessissa tapahtuva ajallinen vaihtelu voitaisiin selittää tutkimuksen analyysivaiheessa, kyselyssä esitettiin joitain lisäkysymyksiä, esimerkiksi minä vuorokaudenaikana vastaaja yleensä pysäköi alueelle. Kyselyä mainostettiin valtaosin sosiaalisessa mediassa, Facebookin kaupunginosaryhmissä. Kysely täytettiin tätä tutkimusta varten ohjelmoidussa verkkosovelluksessa. Kyselystä saatiin yli 5200 vastausta yli tuhannelta tutkimukseen osallistuneelta henkilöltä. Kyselyn tutkimustulokset viittaavat siihen, että pysäköintiajoissa sekä kävelyajoissa autolta määränpäähän on eroavaisuuksia pääkaupunkiseudun postinumeroalueiden välillä. Pisimmät pysäköintiprosessit mitattiin Helsingin kantakaupungissa. Alueellisesti merkittävän pitkiä pysäköintiprosesseja löytyi muun muassa Matinkylästä Espoosta sekä Vantaan Tikkurilasta. Lyhyitä pysäköinti- ja kävelyaikoja mitattiin enimmäkseen pääkaupunkiseudun harvasti asutuilla postinumeroalueilla, mutta myös näillä alueilla esiintyi merkittäviä eroavaisuuksia pysäköintiaikojen pituuksissa. Huomionarvoista tuloksissa oli, että lähialuetuntemus ei nopeuttanut pysäköintitapahtumaa. Sen sijaan pysäköintipaikan tyyppi oli parempi indikaattori, tuottaen pisimmät pysäköintiprosessit kadunvarsipysäköinnissä ja lyhyimmät pysäköintihalleissa. Kyselyaineistoon lisättiin prosessointivaiheessa kaksi spatiaalista selittävää muuttujaa, keinotekoisen maanpeitteen prosenttiosuus sekä vallalla oleva yhdyskuntarakenteen vyöhyke. Yhdyskuntarakenteen vyöhyke tuotti tilastollisesti merkitseviä eroja tutkimusalueen kaupunkien sekä vyöhykkeiden välille. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin Helsingin yliopiston Digital Geography Labin tuottamaa Helsingin alueen matka-aikamatriisia, josta laskettiin kokonaismatka-ajat postinumeroalueiden välille. Kyselyaineisto ja matka-aikamatriisi yhdistettiin pysäköintiprosessin osuuden selvittämiseksi kokonaismatka-ajasta. Tästä saatiin selville, että matka-aikamatriisin arvio pysäköintiprosessin pituudesta oli huomattavasti alhaisempi verrattuna pysäköintikyselyssä tuotettuun aineistoon. Pysäköintiprosessi oli koko matkaan suhteutettuna pisin Helsingin kantakaupungissa, missä pysäköintipaikan löytämiseen, pysäköintiin ja määränpäähän kulunut aika oli monin paikoin pidempi kuin matka-aikamatriisista laskettu kokonaismatka-aika. Tämä pro gradu -tutkielma, sen koko versiohistoria ja sitä varten tehdyt skriptit ovat julkaistu GitHubissa: https://github.com/sampoves/thesis-data-analysis.Accessibility – what can be reached from a given point in space and how – is an essential field of study to measure the physical structure of cities, travel mode choices of residents, and the competitiveness of areas. Researchers increasingly acknowledge that accessibility is a fundamental concept on understanding how urban regions work and its position in future development of cities is paramount. Travel time is considered an intuitive measure to indicate accessibility and a strong predictor of mode choice, and usually, private car is the fastest mode of transport in urban environments. A central issue which stems from private cars and accessibility is the process of searching for parking. An understudied issue, the rather stressful activity is engaged in when arriving by car at the general area of desired parking, but no space is available. Motorists are then forced to continue search for parking, significantly contributing to urban congestion. In catering to mobility rather than accessibility, the modern urban planning has made it challenging to move away from private cars toward alternative, often more sustainable, modes of transport. Travel time studies, and more specifically, parking studies, can produce accurate data to aid in this transformation. In this thesis, a parking related research survey was developed and conducted in the Helsinki Capital Region, Finland. Adhering to the door-to-door approach, the survey respondents were enquired how long it took for them to find a parking place and park their car, and walk from the car to the destination in different postal code areas of Helsinki Capital Region. To explain a hypothetical variation in parking process durations (searching for parking, and walking to one's destination) in different areas, additional questions, such as the time of the day of parking, were presented. The invitation to respond to the survey was mostly spread on the social media platform Facebook. The survey, filled out with a web application specifically programmed for this thesis, received 5200 data rows from over 1000 unique visitors. The survey results indicate that there are spatial differences in parking process durations in different postal code areas of the Helsinki Capital Region. The inner city of Helsinki was experienced as the most difficult location to park in with regional subcenters such as Matinkylä, Espoo and Tikkurila, Vantaa, receiving relatively long parking process durations. Short parking process durations were reported from scarcely built areas but more often than not these areas had extreme values reported. Interestingly, area familiarity did not necessarily translate to faster parking process, while the type of the usual parking place was a better indicator. Out of the spatial explanatory variables added in the survey data processing, zones of urban structure (yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet) could be used to find statistically significant differences in the parking process between variable groups and study area municipalities. Making use of the Helsinki Region Travel Time Matrix, a dataset developed by the research group Digital Geography Lab of the University of Helsinki, the thesis survey data was compared to total travel chain durations. The thesis survey data indicates that the proportion of time it takes to park one's car and walk to one's destination is a much larger part of the entire travel chain than previously estimated in the dataset. The parking process times are proportionally largest in the inner city of Helsinki, where the reported parking process duration exceeds that of the actual driving segment. This thesis, its entire version history, and all of the scripts developed for it have been made available at GitHub: https://github.com/sampoves/thesis-data-analysis.
Subject: accessibility
door-to-door approach
GIS
Helsinki Capital Region
open data
parking search
parking survey
PPGIS
private car
travel time


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sampo_Vesanen___Master_s_Thesis.pdf 43.87Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record