The Power of Perspectives : Developing and Implementing Inter and Transdisciplinary Methods to Address Wicked Socio-Environmental Problems

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6826-9
Title: The Power of Perspectives : Developing and Implementing Inter and Transdisciplinary Methods to Address Wicked Socio-Environmental Problems
Author: LaMere, Kelsey
Other contributor: Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Ympäristöalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i tvärvetenskaplig miljöforskning
Doctoral Programme in Interdisciplinary Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-11-21
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6826-9
http://hdl.handle.net/10138/321004
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Today, the wicked socio-ecological problems facing the world, like climate change and food security, are far too large-scale and complex for any single institution or academic discipline to address alone. Further, these often-contentious issues affect various stakeholders. Therefore, progress requires socially sensitive solutions that take all relevant parties' knowledge and values into account. Hence, participatory problem-solving approaches, like inter and transdisciplinary science, which invite diverse perspectives into the problem-solving process, are attractive options for combatting wicked problems. By integrating diverse knowledge bases and modes of thinking, these approaches can produce more creative, credible, democratically accountable, and socially acceptable solutions. However, despite the benefits they provide, these approaches must be developed further to ensure they reach their full potential. As such, chapters I and II of this thesis aim to promote the incremental advancement of inter and transdisciplinary science on two dimensions: First, chapter I aims to draw attention to the critical process of strengthening communication via cognitive integration. Cognitive integration "bridges the gaps" in understanding between members of diverse problem-solving teams, which eases communication and promotes collaborative work. Chapter I uses a paired structural topic modeling and interview analysis approach to identify and describe different perspectives about "risk," a key concept for the operational interdisciplinary team studied. Within this team, diverse perspectives about ideas as fundamental as the definition of risk and potential conflict areas were found, like the idea of quantitative risk analysis. Transparently revealing and describing the differences in perspectives within diverse teams in this way at the beginning of their collaborative work could help facilitate cognitive integration and direct conflict resolution efforts, thereby enabling inter and transdisciplinary teams to begin their work more smoothly and effectively. The second area for development this thesis aims to address is the lack of peer-reviewed methods in inter and transdisciplinary research. Specifically, chapter II describes the development of a new method for mental model elicitation, which is a popular tool within transdisciplinary research. Mental model elicitation is intended to document a participant's causal understanding of a problem system. However, the academic literature rarely discusses the elicitation process, and those approaches it does describe, direct and indirect elicitation, are likely to either oversimplify the participants' ideas or introduce facilitator bias, respectively. Chapter II describes the Rich Elicitation Approach (REA), which combines both approaches in a single framework to maintain the benefits of each while compensating for their shortcomings. Unlike chapters I and II, the final chapter of this thesis, chapter III, focuses on a real-world transdisciplinary problem-solving effort. Specifically, chapter III reports the outcomes of a problem framing study to understand how climate change may affect salmon and their fishery in the Baltic Sea region and direct fishery management accordingly. Chapter III makes use of the REA developed in chapter II, as stakeholders' mental models form the basis of this study. By analyzing these models, 15 themes describing the problem, goals for the salmon management considering climate change, and strategies to help achieve those goals were found. Additionally, chapter III identified potentially conflicting values and ideas that salmon management may need to address moving forward. Problem framing is only the first step toward addressing the climate change issue for salmon management. Continuing efforts will require the cooperation of diverse problem-solving teams in a contentious management context, which could be facilitated by transparently acknowledging and describing perspective differences, as was done in chapter I.Monet maailmanlaajuiset ongelmat, kuten ilmastonmuutos tai ruokavarmuuden turvaaminen tulevaisuudessa, ovat hyvin laaja-alaisia ja monimutkaisia. Tällaisia ongelmia luonnehtii tulkinnanvaraisuus, jopa kiistanalaisuus, ja niiden tutkimukseen liittyy epävarmuuksia. Päätöksenteko siitä, miten tällaisia ongelmia tulisi hallita, on vaikeaa. Hallinnan tavoitteiden saavuttaminen myös edellyttää, että sidosryhmät hyväksyvät päätökset ja sitoutuvat niihin. Päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa. Monimutkaisia ongelmia ei kuitenkaan pystytä ratkaisemaan yksittäisen tieteenalan tai asiantuntijatahon tuottaman tiedon pohjalta. Tarvitaan tieteidenvälistä (interdisiplinaarista) ja akateemista ja ei-akateemista tietoa yhdistävää (transdisiplinaarista) monialaista tutkimusta. Tieteidenvälisellä tutkimuksella tarkoitetaan yhteistyötä eri tieteenaloja edustavien tutkijoiden välillä. Transdisiplinaarinen tutkimus sitä vastoin perustuu eri alojen tutkijoiden ja tieteenalojen ulkopuolisten asiantuntijoiden tai sidosryhmien väliseen yhteistyöhön. Molemmissa tutkimustavoissa ”lyödään viisaat päät yhteen”. Ajatuksena on siis, että monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan monenlaisten asiantuntijoiden monipuolista tietoa, taitoja ja yhteistyötä. Monialaiseen ja –tieteiseen yhteistyöhön perustuva tiedon tuottaminen ja ongelmanratkaisu voi olla tehokasta, mutta myös vaikeaa. Jotta tällainen tutkimus voi tuottaa todellisia vaikuttavia tuloksia, tutkimusmenetelmiä pitää kehittää. Tämän väitöskirjan tavoitteena on 1) kehittää uusia menetelmiä yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun helpottamiseksi, ja 2) soveltaa näitä menetelmiä Itämeren lohikantojen hallintaan liittyvässä tapaustutkimuksessa. Luvussa I kehitimme menetelmän, jonka avulla voidaan nostaa esiin ja tarkastella tutkimusryhmän sisällä vallitsevia erilaisia näkökulmia tutkimukseen liittyvään keskeiseen aiheeseen tai käsitteeseen, ja käsityksiä tällaisesta aiheesta tai käsitteestä. Loimme menetelmän ja testasimme sitä monitieteisessä ryhmässä, jossa tarkastelun kohteena oli ryhmän jäsenten ymmärrys käsitteestä ’riski’. Havaitsimme, että eri tutkijoiden näkökulmat jopa riskin kaltaiseen peruskäsitteeseen voivat vaihdella hyvin paljon ja että käsite voidaan ymmärtää monin eri tavoin. Tutkijoiden välillä vaihteleva ymmärrys keskeisestä käsitteestä voi helposti johtaa ideologisiin tai muihin ristiriitoihin heidän välillään, ja siten hidastaa tai hankaloittaa tutkimusta. Näkökulmien avaaminen ja jakaminen ja niiden välisten erojen kuvaaminen puolestaan vahvistaa tutkijoiden välistä kommunikaatiota tieteidenvälisessä ja monialaisessa ryhmässä, ja johtaa jaettuun ymmärrykseen siitä, miten tietty käsite hahmotetaan. Samalla se mahdollistaa sujuvamman ja tehokkaamman yhteistyön tutkimusprosessin alusta alkaen. Luvussa II kehitimme menetelmän asiantuntijoiden ja sidosryhmiin kuuluvien ihmisten ajatusmallien hahmottamiseen, dokumentointiin ja analysointiin. Ajatusmalleja käytetään transdisiplinaarisessa tutkimuksessa kuvaamaan, miten ihmiset ymmärtävät ympärillään olevaa maailmaa ja sen toimintaa. Usein ajatusmallit dokumentoidaan visuaalisesti kausaalisuhteiden (syy-seuraus) avulla. Menetelmät eivät kuitenkaan aina onnistu esittämään ajatusmalleja kokonaisuuksina tai riittävän tarkasti, mikä voi vääristää tuloksia. Loimme menetelmän, jota kutsumme nimellä Rich Elicitation Approach (REA), täydentämään näitä puutteita. Menetelmän avulla asiantuntijoiden tai sidosryhmiin kuuluvien ihmisten tieto voidaan hahmottaa, dokumentoida ja analysoida tarkemmin ihmisen ajatusmallia noudattaen. Luvussa III käytimme REA-menetelmää transdisiplinaarisessa tapaustutkimuksessa tarkastelemaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia Itämeren lohikantoihin sekä niiden kalastukseen ja kalastuksen hallintaan. Tutkimuksen tavoitteena oli hahmottaa, dokumentoida ja analysoida, miten eri asiantuntijat ja sidosryhmien edustajat ymmärtävät ilmastonmuutoksen vaikutukset lohikantoihin, millaisia tavoitteita he pitävät tärkeinä lohikantojen ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon ottavassa hallinnassa, ja millaisia strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi heidän käsityksensä mukaan tarvitaan. Analyysi tuotti 15 ongelmaa kuvaavaa teemaa, erilaisia tavoitteita lohikantojen hallintaan, ja monia strategioita näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi tunnistettiin arvoja ja käsityksiä, jotka voivat olla ristiriidassa keskenään ja jotka tulisi ottaa huomioon lohikantojen hallinnassa. Tämä tutkimus on ensimmäinen systemaattinen tarkastelu ilmastonmuutoksen vaikutuksista Itämeren lohikantoihin ja niiden hallintaan. Jotta lohikantojen kestävyys voidaan turvata, tarvitaan monipuoliseen asiantuntijuuteen perustuvaa jatkotutkimusta päätöksenteon tueksi. Yhteistyö eri aloja edustavien asiantuntijoiden ja tutkijoiden välillä on tehokkaampaa, jos näkökulmien erot tiedostetaan, tunnistetaan ja kuvataan luvussa I kuvatun menetelmän avulla.
Subject: environmental Science
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
LaMere_Kelsey_dissertation_2020.pdf 7.469Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record