Morphological aspects linked to Wooden Breast Syndrome in broilers

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114433
Title: Morphological aspects linked to Wooden Breast Syndrome in broilers
Author: Brandes, Jasmin
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114433
http://hdl.handle.net/10138/321287
Thesis level: master's thesis
Degree program: Elintarviketieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Food Sciences
Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Wooden breast is muscle myopathy occurring in broilers, myopathy forms hard and pale connective tissue areas in broiler breast muscles. When wooden breast is occurring also some other myopathies can coexist: loose muscle structure and white stripping are visible on breast muscles. The myopathy is relatively new and it was noticed approximately ten years ago in greater amounts. The subject of this thesis was to study wing flapping and how it affects the morphology of breast muscles and bones and whether there are links between them and wooden breast prevalence. The literature review handled muscle morphology and bones morphology and how muscles shape changes when they grow in size, how muscles and bones grow normally and how the exercise of the muscles will affect wooden breast prevalence. In the literature review the anatomy of broiler movement and especially the anatomy of bones and the muscles that are involved in wing movement is handled. The study is made by raising 171 broiler birds divided in three groups: Group A birds have feed and water on floor level and birds do not have to use their wings. Group B birds lived same way as A-group until at day 25 drinking water is moved to platform which is higher than the floor level. Birds had to fly to platform and down when they need water or feed. Group C feed and water were on floor level but after 3 days water was risen on the platform and platform was risen gradually when birds grew and all birds of the Group C learned how to get to platform. From the original 171 birds 17 were sacrificed outside the study due health reasons. The birds (171-17 i.e. 154) were terminated 20, 30 or 41 days old in 40, 58 or 56 bird batches. The percentage of termination was roughly equal in each group on each termination, except at Day 20, when Group A and Group B had had the same treatment, and there were no terminations in Group B. The aim of this thesis was to study effects of wing flapping to broilers morphological changes. This thesis showed that there were no significant differences in Group A and Group C between studied properties. Wing flapping showed no significant differences during sample termination days in morphological properties.Puurintaisuus on broilereilla esiintyvä lihastauti, joka muodostaa broilerin rintalihakseen kovia ja vaaleita sidekudosmuodostelmia. Puurintaisuuden lisäksi saattaa muodostua ns. spagettilihan (lihassyykimput erottuvat kerroksittain toisistaan, ja lihan rakenne muistuttaa spagettia) ja valkojuovaisuuden muodostumista rintalihakseen. Puurintaisuus on varsin uusi tauti, ja sitä on huomattu laajemmalti noin kymmenen vuotta sitten. Tutkielman aiheena oli tutkia siipien räpyttelyn vaikutusta rintalihaksen ja luiden morfologisiin ominaisuuksiin ja onko niillä yhteyttä puurintaisuuden esiintymistiheyteen. Kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin lihaksen morfologiaa, miten luiden ja lihasten muoto muuttuu linnun kasvaessa, kuinka lihakset ja luut kasvavat normaalisti ja kuinka lihasten käyttäminen ja käyttämättömyys vaikuttavat puurintaisuuden muodostumiseen. Kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin broilereiden siipiä liikuttavien luiden ja lihasten anatomiaan ja liikunnan vaikutusta lentämiseen ja luiden ja lihaksien ominaisuuksienvaikutusta puurintaisuuden syntymiseen. Tutkimus tehtiin kasvattamalla 171 broileria jaettuna kolmeen ryhmään: A-ryhmän linnut saivat rehua ja vettä lattiatasolla, ja lintujen ei tarvinnut käyttää siipiään. B ryhmä eli elämänsä samalla tavalla kuin A ryhmä, kunnes 25 päivän ikäisinä lintujen vesi siirrettiin lattiatasoa korkeammalle tasolle. Linnun tuli lentää tasolle ja sieltä alas, kun ne halusivat vettä tai rehua. C-ryhmän rehu oli lattian tasolla, mutta kolmannen päivän jälkeen vesi nostettiin tason päälle ja tasoa nostettiin sitä mukaan, kun linnut kasvoivat ja oppivat, kuinka tasolle päästään. Alkuperäisestä 171 linnusta 17 lopetettiin tutkimuksen ulkopuolella eläimien terveydentilan takia. Broilerit (171-17 t.s. 154) lopetettiin 20, 30 tai 41 päivän ikäisinä 40, 58 ja 56 broilereiden erinä, kustakin ryhmästä samansuuruinen osuus paitsi päivänä 20, jolloin A ryhmällä ja B ryhmällä oli sama käsittely ja ryhmällä B ei ollut broilereiden lopetuksia. Tutkimuksella pyrittiin tutkimaan siipien räpyttelyn vaikutuksia broilereiden rintalihaksen ja tutkittujen luiden morfologisiin muutoksiin. Tässä gradussa todettiin, ettei A ja C ryhmien välillä ole tilastollisesti merkitseviä muutoksia tutkittujen morfologisten ominaisuuksien suhteen. Siipien räpyttely ei aiheuttanut muutoksia morfologisiin ominaisuuksiin.
Subject: wing flapping
morphology
wooden breast
broiler
siipien räpyttely
morfologia
puurinta
broileri


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Brandes_Jasmin_pro_gradu_2020.pdf 1.457Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record