Food packaging atlas of a supermarket to identify replaceable and replace worthy plastic

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114391
Titel: Food packaging atlas of a supermarket to identify replaceable and replace worthy plastic
Sekundär titel: Elintarvikepakkausmateriaalien kartoitus : kertakäyttömuovin käyttö pakkausmateriaalina ja sen mahdollinen korvaaminen
Författare: Lahtinen, Taina
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114391
http://hdl.handle.net/10138/321291
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Utbildningsprogram: Metsätieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Forest Sciences
Magisterprogrammet i skogsvetenskaper
Studieinriktning: Metsäbiotalouden liiketoiminta ja politiikka
Forest bioeconomy business and policy
Skoglig bioekonomi, affärsverksamhet och politik
Abstrakt: Lisääntyvä luonnon ja merten roskaamisongelma sekä ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttavat entistä enemmän myös elintarvikepakkaamiseen. Elintarvikepakkausten kehittäminen sekä niiden muuttaminen ovat kuitenkin hyvin monitahoisia asioita, jotka vaativat tarkkaa analysointia sekä laskelmia. Tärkein lähtökohta on aina ruokaturvallisuus ja sen turvaaminen. Viimeaikainen tutkimus on keskittynyt etsimään uusia ratkaisuja esimerkiksi muovin korvaamiseen pakkausmateriaalina. Toistaiseksi on kuitenkin ollut varsin vähän tietoa siitä, mitä ja missä määrin eri pakkausmateriaaleja käytetään elintarvikepakkaamisessa eri tuoteryhmittäin. Tämä Pro Gradu -tutkielma tarkastelee Suomessa myytäviä yksittäisiä elintarvikepakkauksia sekä niissä käytettyjä pakkausmateriaaleja tuoteryhmittäin. Tutkielman tavoitteena oli yksilöidä ne tuoteryhmät, joissa pakkausmateriaali, erityisesti kertakäyttömuovi, olisi mahdollista korvata kestävämmillä vaihtoehdoilla. Määrittelyssä käytettiin ennalta määriteltyjä kriteerejä, joita olivat (i) riittävä volyymi, joko pakkausmateriaalin määrällä (paino grammoina) tai myyntiosuudella määriteltynä, (ii) polymeerin soveltuvuus kierrätykseen sekä (iii) kertakäyttömuovidirektiivin mahdollinen vaikutus tuoteryhmän tuotteisiin. EU:n kertakäyttömuovidirektiivi (direktiivi (EU) 2019/904) asettaa useita rajoituksia kertakäyttömuovin käyttöön myös elintarvikepakkaamisessa. Näin ollen erityisesti kaikkein haitallisimmat pakkausmateriaalit tulisi korvata kestävimmillä pakkausmateriaaleilla. Elintarvikepakkausten mahdolliset ympäristövaikutukset, erityisesti roskaaminen ja sen estäminen, tulee huomioida tulevaisuudessa entistä tarkemmin. Tämä Pro Gradu -tutkielma keskittyykin etsimään vaihtoehtoja, joilla roskaamisongelmaa voitaisiin pienentää pakkausmateriaalin näkökulmasta tarkasteltuna.Both the ever-increasing littering problem and climate change mitigation have driven towards to develop more sustainable packaging solutions for food. Thus, a sustainability of a food package is a complex issue and needs careful analysis in order to ensure the paramount, the food safety. The recent research has concentrated to find novel solutions to replace for instance plastics as a packaging material. So far there has been very little data about the used food packaging materials and their volumes, especially in product groups, not only as single items. This thesis analysed the single food items sold in the Finnish supermarkets, by categorising the data into product groups and analysing the obtained product data further. The analysis focused to identify product groups for possible packaging material substitution, especially single-use plastics (SUP). Pre-determined criteria were used to identify the most interesting product groups for further research. The criteria included (i) sufficient volumes, either in packaging material weight in grams or in sales share, (ii) the suitability of the polymer type for recycling, and (iii) the possible impact of the SUP directive. The EU’s SUP directive (Directive (EU) 2019/904) sets several restrictions for the SUP use also in the food packaging industry. Therefore, there is a need to substitute some of the most harmful packaging materials. In most cases the main driver for substitution is the environmental impacts, especially littering and its prevention. This thesis concentrates to find possibilities to diminish the littering problem from the packaging material perspective.
Subject: Food packaging
single-use plastics
substitution
littering
SUP directive
sustainable food package


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Lahtinen_Taina_ProGradu_2020.pdf 3.019Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post