Maatalousyritysten excel-perusteinen maksuvalmiussuunnittelu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114419
Title: Maatalousyritysten excel-perusteinen maksuvalmiussuunnittelu
Alternative title: Excel-based liquidity budgeting for farmers
Author: Mannila, Sami
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114419
http://hdl.handle.net/10138/321296
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maatalousekonomia
Agricultural Economics
Lantbruksekonomi
Abstract: Useilla maatalousyrityksillä on usein hetkittäisiä maksuvalmiusongelmia. Tämä johtuu pääoman pitkästä kiertokulusta maataloudessa. Suurin osa tuotantokustannuksista on ostettava ennen tuotteiden myymistä. Maatalouden tapauksessa tuotteen valmistuminen myyntikuntoon voi kestää jopa yli vuoden. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää maatalousyrittäjien käyttöön excel-perusteinen maksuvalmiustyökalu. Excel valikoitui ohjelmaksi siksi, koska tämä on jo valmiiksi useilla maatalousyrittäjillä. Maksuvalmiusbudjetointia varten tehdyt ohjelmat ovat maksullisia, joten kynnys niiden käyttöönottoon voi olla korkea. Excel-mallin avulla tutkittiin tilakoon vaikutusta maitotilojen maksuvalmiuteen herkkyysanalyysin avulla. Excel-malliin syötettiin neljän eri kokoluokan maitotilojen taloustietojen keskiarvoja. Pohja-aineistona käytettiin ProAgrian kirjanpitotilojen taloustietojen keskiarvoja. Nämä taloustiedot jaettiin tässä tapauksessa lypsylehmien mukaan neljään eri kokoluokkaan. Tutkimuksen mukaan maatalousyritykset tarvitsevat suomalaisia pörssiyhtiöitä suuremmat kassavarat selvitäkseen tuotannonkatkoksista tai merkittävistä tuotehinnan muutoksista. Maitotilojen katsottiin olevan erittäin riippuvaisia maidon tuotehinnasta. Tilaryhmistä parhain maksuvalmius oli lypsylehmillä mitattuna pienimmällä tilaryhmällä. Tämä selittyy sillä, että tällä tilaryhmällä oli eniten pelto-pinta-alaa suhteessa lypsylehmiin ja vähiten vierasta pääomaa.It is common for farmers to have momentary problems with liquidity. This is because of long cycle of capital. Most of the production costs needs to be bought before selling any products. In agriculture production of products may last even over one year. Target of this research was to develop excel-based tool for liquidity budgeting. Excel was chosen because it is a common program and many farmers may have high threshold to buy programs that are made for liquidity budgeting. The Excel-tool was used for studying liquidity of dairy farms with sensitivity analysis. Excel-tool was filled with information from base material. Base material was from ProAgria. Base material was divided to four different sizes. Size classification was made by number of dairy cows. According to the study, dairy farms need more cash assets than Finnish listed companies in order to cope with production outages and significant changes in product prices. According to the study, dairy farms are really dependent on milk prices. Best liquidity was with group that had least dairy cows. This is because they had more field relative to dairy cows and least of dept.
Subject: Maksuvalmius
herkkyysanalyysi
maksuvalmiusbudjetointi
kassavarat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record