Maatalousyritysten excel-perusteinen maksuvalmiussuunnittelu

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen osasto fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för ekonomi sv
dc.contributor.author Mannila, Sami
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202011114419
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/321296
dc.description.abstract Useilla maatalousyrityksillä on usein hetkittäisiä maksuvalmiusongelmia. Tämä johtuu pääoman pitkästä kiertokulusta maataloudessa. Suurin osa tuotantokustannuksista on ostettava ennen tuotteiden myymistä. Maatalouden tapauksessa tuotteen valmistuminen myyntikuntoon voi kestää jopa yli vuoden. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää maatalousyrittäjien käyttöön excel-perusteinen maksuvalmiustyökalu. Excel valikoitui ohjelmaksi siksi, koska tämä on jo valmiiksi useilla maatalousyrittäjillä. Maksuvalmiusbudjetointia varten tehdyt ohjelmat ovat maksullisia, joten kynnys niiden käyttöönottoon voi olla korkea. Excel-mallin avulla tutkittiin tilakoon vaikutusta maitotilojen maksuvalmiuteen herkkyysanalyysin avulla. Excel-malliin syötettiin neljän eri kokoluokan maitotilojen taloustietojen keskiarvoja. Pohja-aineistona käytettiin ProAgrian kirjanpitotilojen taloustietojen keskiarvoja. Nämä taloustiedot jaettiin tässä tapauksessa lypsylehmien mukaan neljään eri kokoluokkaan. Tutkimuksen mukaan maatalousyritykset tarvitsevat suomalaisia pörssiyhtiöitä suuremmat kassavarat selvitäkseen tuotannonkatkoksista tai merkittävistä tuotehinnan muutoksista. Maitotilojen katsottiin olevan erittäin riippuvaisia maidon tuotehinnasta. Tilaryhmistä parhain maksuvalmius oli lypsylehmillä mitattuna pienimmällä tilaryhmällä. Tämä selittyy sillä, että tällä tilaryhmällä oli eniten pelto-pinta-alaa suhteessa lypsylehmiin ja vähiten vierasta pääomaa. fi
dc.description.abstract It is common for farmers to have momentary problems with liquidity. This is because of long cycle of capital. Most of the production costs needs to be bought before selling any products. In agriculture production of products may last even over one year. Target of this research was to develop excel-based tool for liquidity budgeting. Excel was chosen because it is a common program and many farmers may have high threshold to buy programs that are made for liquidity budgeting. The Excel-tool was used for studying liquidity of dairy farms with sensitivity analysis. Excel-tool was filled with information from base material. Base material was from ProAgria. Base material was divided to four different sizes. Size classification was made by number of dairy cows. According to the study, dairy farms need more cash assets than Finnish listed companies in order to cope with production outages and significant changes in product prices. According to the study, dairy farms are really dependent on milk prices. Best liquidity was with group that had least dairy cows. This is because they had more field relative to dairy cows and least of dept. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Maksuvalmius
dc.subject herkkyysanalyysi
dc.subject maksuvalmiusbudjetointi
dc.subject kassavarat
dc.title Maatalousyritysten excel-perusteinen maksuvalmiussuunnittelu fi
dc.title.alternative Excel-based liquidity budgeting for farmers en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Maatalousekonomia fi
dc.subject.discipline Agricultural Economics en
dc.subject.discipline Lantbruksekonomi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202011114419

Files in this item

Files Size Format View
Mannila_Sami_thesis_2020.pdf 442.8Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record