Perceptions of Principal-Agent Issues in Institutional Forest Asset Management

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114424
Title: Perceptions of Principal-Agent Issues in Institutional Forest Asset Management
Alternative title: Havaintoja päämies-agentti-ongelmasta instituutiosijoittajien metsäsijoituksissa
Author: Mäenpää, Jani
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114424
http://hdl.handle.net/10138/321319
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Työn aiheena on tutkia päämies-agentti-ongelmaa instituutiosijoittajien metsäsijoituksissa. Työn tavoitteena on laajentaa ymmärrystä päämies-agentti-ongelmista ja näyttää millaisissa muodoissa niitä ilmenee instituutiosijoittajien metsäsijoituksissa. Taustaksi tutkimukselle työ käsittelee instituutiosijoittajien, metsäsijoituksien ja päämies-agentti-ongelmien taustoja ja teoriaa. Työssä käytetään kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä ja toissijaisia lähteitä (secondary sources). Maailmanlaajuisesti instituutiosijoittajien allokaatiot metsävaroihin ovat muodostaneet pienen osan kokonaisuudesta. Koska metsävarainhoitoon tarvitaan suuria resursseja, ulkoistaminen on mahdollisesti edullisempaa, jos instituutiosijoittaja ei koe järkeväksi investoida omiin metsävarainhoidon resursseihin yrityksen sisällä. Ulkoistaminen tarkoittaa pitkiä arvoketjuja agentteja, epäsymmetristä informaatiota ja mahdollisesti ristiriitaisia kannustinrakenteita. Ulkopuoliset metsävarallisuuden hoitajat (TIMO, timber management organizations) ovat tavallisesti tärkein linkki instituutioiden ja metsämaan välillä. Työn tulokset viittaisivat siihen, että päämies-agentti-ongelmat voisivat olla läsnä instituutiosijoittajien metsäsijoituksissa. Tämä johtuu erityispiirteistä metsävarallisuuden hoidossa. Metsä on luonnonvara, jonka hallinnointiin tarvitaan erikoistaitoja ja osaamista, jota monilla instituutiosijoittajilla ei ole oman yrityksen sisällä. Mahdolliset ratkaisut päämies-agentti-ongelmiin voisivat löytyä digitalisaation kautta, joka voisi vähentää epäsymmetrisen informaation tuomia ongelmia tiedonhallinnassa. Aihe vaatii lisää tutkimusta ja uudet tutkielmat voisivat käsitellä aihetta siltä osin ovatko päämies-agentti-ongelmat instituutiosijoittajille metsäsijoituksissa ongelmia vai mahdollisuuksia. Uudet tutkimukset voisivat myös tutkia jos instituutiosijoittajat jo käyttävät digitalisaation tuomia ratkaisuja sijoituksien riskien vähentämisessä ja monitoroinnissa. Työ antaa oman panoksensa aihepiirin laajentamiseen akateemisessa kirjallisuudessa. Kuitenkin työn tuloksia ja johtopäätöksiä on vaikea yleistää, koska päämies-agentti-ongelman aihepiiriä instituutiosijoittajien metsäsijoituksissa on tutkittu vielä suhteellisen vähän akateemisessa kirjallisuudessa.The purpose of the study is to research the principal-agent issues in institutional forest asset management industry. This study aims to broaden the understanding of principal-agent issues and show in what kind of forms they could take place in the institutional forest asset management industry. The concepts of institutional investing, forest asset management and theory behind principal-agent problems are presented. This study uses qualitative research methods, with data sourced from secondary sources. Globally, the institutional investors’ asset allocations to forestry have been small as a percentage share of the total assets under management. As forest management needs large resources, the outsourcing of forest asset management could be more cost efficient, if the investor would not be comfortable in investing substantial resources into in-house management capabilities. Outsourcing means long value chain of agents, information asymmetries and possibly conflicting incentive structures. Timber management organizations or TIMOs are usually the key link between institutional investors and timberland. The results would indicate that principal-agent issues could be present in the institutional forest asset management industry. This would partly be due to the highly specialized nature of forest as a natural asset class, which needs special skills that many general institutional investors do not have in-house. Solutions to principal-agent problems could be found from digital solutions that could improve the management of knowledge and reduce the information asymmetries. Further research would be needed to study whether the principal-agent issues are a problem or an opportunity for the institutional investors. In addition, the further research could study whether the institutional investors are already using digital solutions in reducing the information asymmetry risks in outsourced investment decisions. The limitations of this thesis are that results might not be easily generalized. Because previous research in principal-agent issues in forest investing is limited, this research aims to contribute to the academic literature research in the field by broadening the research done on the topic.
Subject: Principal-agent issues
institutional investor
forest asset management
timberland management
TIMO
REIT


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record