Kulttuuriset ekosysteemipalvelut suunnittelijan ja käyttäjän näkökulmista, Kerava-Savio

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011184498
Title: Kulttuuriset ekosysteemipalvelut suunnittelijan ja käyttäjän näkökulmista, Kerava-Savio
Author: Kangas, Niina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011184498
http://hdl.handle.net/10138/321629
Thesis level: master's thesis
Discipline: Aluetiede
Abstract: Kulttuuriekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä ovat merkittävä tekijä viihtyvyyden, hyvinvoinnin ja hyvän asuinalueen rakentumisen kannalta. Aluesuunnittelussa ekosysteemipalvelukäsitteen käyttö on vielä osin uutta, eikä kulttuurisia ekosysteemipalveluita välttämättä huomioida aluesuunnittelussa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisia kulttuurisia ekosysteemipalveluita Keravalla ja tarkemmin Savion kaupungiosassa esiintyy sekä millaisia ekosysteemipalveluita alueella arvostetaan ja hyödynnetään. Tutkimuksella selvitetään myös vastaako suunnittelun näkemykset asukkaiden tarpeisiin kulttuuristen ekosysteemipalveluiden osalta ja tarjoaako suunnittelu riittävän potentiaalin ekosysteemipalveluiden ilmentymiselle. Tutkimuksessa arvioidaan myös mahdollisuutta laajentaa saatuja tuloksia koskemaan laajempaa otantaa. Tutkimus tehtiin arvioimalla kaupungin suunnittelulinjoja sekä analysoimalla kaksi spatiaalista paikkatietokyselyä. Kaupungin suunnitelmat, aluekehityssuunnitelma sekä aluebrändäys analytoitiin diskurssimenetelmällä. Ekosysteemipalveluiden analysoinnissa käytettiin tarjoumateoria-ajatusta perustana. Ekosysteemipalvelut nähdään tarjoumina, joiden potentiaalisesta ilmenemisestä alueen asukkaat ja käyttäjät hyötyvät tiedostamattaan tai tiedostaen. Tutkimuksen tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää luontokohteiden kiistatonta merkitystä alueen asukkaiden viihtymiselle. Ekosysteemipalveluiden tarjoamat hyvinvointiin vaikuttavat potentiaalit ovat alueen asukkaille tärkeitä. Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden säilymisen osalta ensiarvoisen tärkeää olisi tunnistaa pienten luontokohteiden arvo ja suojelun tarve ja huomioida nämä kohteet aluesuunnittelussa.
Subject: kulttuurinen ekosysteemipalvelu
tarjouma
lähiluonto
kaupunkiluonto


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record