Koululaisten näkemyksiä globaaleista ympäristöongelmista, ratkaisumahdollisuuksista ja tulevaisuuden visioista : tapauksena: Environment Online – ENO

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011184497
Title: Koululaisten näkemyksiä globaaleista ympäristöongelmista, ratkaisumahdollisuuksista ja tulevaisuuden visioista : tapauksena: Environment Online – ENO
Author: Masalin, Teemu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011184497
http://hdl.handle.net/10138/321630
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maantiede
Abstract: Globaalien ympäristöongelmien ratkaiseminen vaatii laajaa kansainvälistä yhteistyötä. Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n ympäristökokoukset ovat viitoittaneet tietä kansainväliseen yhteistyöhön, ympäristö- ja ilmastosopimuksen solmimiseen ja sen edellyttämien toimien toteuttamiseksi. Taustalla vaikuttaa kestävä kehitys, joka on keskeinen YK:n johdolla muodostettu käsite. Kestävän kehityksen periaatteita noudattamalla pyritään varmistamaan maapallon säilyminen myös tuleville sukupolville. YK toteuttaa periaatetta kansainvälisillä ilmastosopimuksilla. Toimet ympäristön hyväksi vaativat tietämystä ympäristöongelmista, ratkaisumalleista ja vaikutusmahdollisuuksista. Ja siinä tarvitaan ympäristökasvatusta. Ympäristökasvatus on avainasemassa kestävän kehityksen pariaatteiden oppimiseen ja noudattamiseen. Vastuu kestävästä kehityksestä kuuluu kaikille ja koulun ympäristökasvatuksella on siinä tärkeä rooli. Pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella, globaaleja ympäristöongelmia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia. Tutkin millaisia käsityksiä globaaleista ympäristöongelmista ja tulevaisuuden visioista oli verkkokoulun oppilailla vuonna 2009. Lisäksi vertaan oppilaiden visioita ratkaisumahdollisuuksista ympäristökasvatuksen asiantuntijoiden näkemyksiin. Aineisto on kerätty kansainvälisestä ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen verkkokoulusta, Environment Online – ENOsta vuonna 2009. Tutkimus perustuu kvalitatiiviseen kyselytutkimukseen. Verkkokyselylomakkeella toteutetun kyselyn (N = 153) tulokset on jaettu vastatausten perusteella teemoitettuihin kategorioihin ympäristöongelmista ja ratkaisumahdollisuuksista. Vastauksia on verrattu asiantuntijakyselystä (N = 5) nousseisiin teemoihin. Oppilaiden havainnot ympäristöongelmista painottuvat ilmaston muutokseen. Ratkaisumahdollisuuksissa heijastuu Environment Online – ENO -verkkokoulun vahva ympäristökasvatuksellisuus: toiminta ympäristön hyväksi, poliittiset päätökset ja ympäristökasvatus. Asiantuntijakyselyn mielenkiintoisena tuloksena nostan esiin tekniikan tuomat mahdollisuudet myös ympäristökasvatuksen ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien kehittämismahdollisuuksissa. Environment Online – ENO on tutkimuksen tapauksena osoittanut, miten tärkeää tieto- ja viestintätekniikka on kansainvälisessä ympäristökasvatuksessa.Solving global environmental issues requires extensive international cooperation. The United Nations (UN) Environment Conferences have paved the way for international cooperation, by forming agreements on the environment and climate, and the implementation of the measures required by them. Underlying this is sustainable development, a key concept led by the UN. Adherence to the principles of sustainable development aims to ensure the survival of our planet for future generations. The UN implements the principle through international climate agreements. Actions for the environment require knowledge of environmental issues, solutions and opportunities how to contribute. And that requires environmental education. Environmental education plays a key role in learning about the environment and adhering to the principles of sustainable development. The responsibility for sustainable development belongs to everyone and environmental education plays an important role in it in schools. The aim of my master's thesis is to examine global environmental issues and their solutions. I researched what kind of perceptions of global environmental issues and visions of the future the students of the online school had in 2009. In addition, I compare the students' visions of possible solutions with the views of environmental education experts. The material was collected from the international online school for environmental education and sustainable development, Environment Online - ENO in 2009. The study is based on a qualitative survey. The results of the online survey (N = 153) are divided into themed categories based on the responses on environmental issues and solutions. The answers have been compared with the themes that emerged from the expert survey (N = 5). Pupils' perceptions of environmental issues focus on climate change. The solution possibilities reflect the strong environmental education of the Environment Online - ENO: action for the environment, political decisions and environmental education. As an interesting result of the expert survey, I highlight the opportunities brought by technology in environmental education and the development of young people's opportunities for influence. As a case of this study, Environment Online - ENO has shown how important information and communication technology is in international environmental education.
Subject: kestävä kehitys
ympäristökasvatus
ympäristöongelmat
ilmastonmuutos
Yhdistyneet kansakunnat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Masalin_Teemu_progradu_2020.pdf 892.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record